Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie na domek z piernika

Zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie na domek z piernika!

Szczegóły konkursu w regulaminie poniżej:

Konkurs_Chatka_23

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO

Domek z piernika”

 1. Organizator

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej 49, 37-100 Łańcut.

Osoby do kontaktu: Pani Joanna Kielar

 1. Adresat konkursu
 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół
  im. T.  Kościuszki w Wysokiej,
 • uczniowie startują w konkursie indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.
 1. Temat Konkursu

Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennego Świątecznego Domku z upieczonego ciasta piernikowego, następnie udekorowanie domku według własnego pomysłu.

 1. Cele Konkursu

Celem konkursu jest promowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia, a ponadto:

 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych uczniów,
 • upowszechnianie estetycznego, kreatywnego podania i zaprezentowania słodkości,
 • wymiana doświadczeń między uczniami,
 • kształcenie umiejętności zawodowych, uwzględniających twórcze inspiracje własne uczniów,
 • stwarzanie możliwości i warunków do prezentowania przez uczniów umiejętności zawodowych.
 1. Punktacji Jury podlega:
 • spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu,
 • oryginalność i pomysłowość dekoracji domku z piernika,
 • ogólny wygląd i estetyka.
 1. Ochrona danych osobowych i praw autorskich
 • dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 • każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko oraz klasa,
 • prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi,
 • biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,
 • możliwość wyceny własnej chatki z piernika i jego sprzedaż podczas kiermaszu lub prezentacji prac w szkole,
 • prace przekazane na konkurs będą wykorzystane publicznie w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej szkoły.
 1. Terminarz konkursu
 • 13.12.2023 r. – termin zgłoszenia udziału w konkursie
 • 18.12.2023 r. – termin dostarczenia domku z piernika do szkoły
 • ogłoszenie wyników w dniu szkolnych Jasełek w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej
 1. Skład Jury

Dyrektor szkoły – Pani Dorota Szmuc

Nauczyciele – Pani Joanna Kielar, Pan Kamil Łuczyński, Pani Joanna Kunysz

 1. Nagrody

Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej 49, 37-100 Łańcut.

2 Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz art. 6 ust 1 lit. e RODO w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach: przeprowadzenia procedury wyboru laureatów konkursu, przyznania nagród w konkursie i informacji o autorach prac w mediach społecznościowych, na stronie Organizatora oraz w publikacji.

4. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Dane w postaci wizerunku i głosu są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Domek z piernika”

ZGŁOSZENIE

1. Imię nazwisko uczestnika – ………………………………………………

2. Adres email lub nr telefonu uczestnika …………………………………………………

OŚWIADCZENIA i ZGODY

Oświadczam, że:

1) spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz akceptuję Regulamin Konkursu;

2) złożona przeze mnie praca w Konkursie przedstawia pracę własną i nie narusza praw osób trzecich.

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….…………..

data i czytelny podpis uczestnika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *