Certyfikat EDCL

Certyfikat Umiejętności Komputerowych

W szkole istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć przygotowujących do zdania egzaminów ECDL.

Posiadanie certyfikatu jest warunkiem koniecznym w wielu krajach do podjęcia pracy na wybranych stanowiskach.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
(ECDL – European Computer Driving Licence)
jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.

Komu potrzebny jest ECDL?

Certyfikat umiejętności komputerowych nie przypadkiem został ochrzczony mianem „European Computer Driving Licence” – w dosłownym tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”. W dynamicznym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ECDL można bowiem śmiało porównać ze znaczeniem, jakie dla dorosłego obywatela i wykwalifikowanego pracownika ma dziś licencja na prowadzenie samochodu – można bez niego przeżyć ale ze wszech miar lepiej ją mieć.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

wzrost pozycji na rynku pracy, większa pewność utrzymania zatrudnienia, wzrost mobilności, wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

ECDL opracowano również z myślą o pracodawcach. Przyjmując nowego pracownika posiadającego certyfikat, mamy pewność, że osoba ta nie będzie tracić czasu na zgłębianie podstawowych funkcji oprogramowania ani też na ręczne wykonywanie czasochłonnych operacji, które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki.

Korzyści dla pracodawcy:

wzrost wydajności i jakości pracy, redukcja kosztów, wzrost rentowności wydatków na informatyzację, wzrost efektywności wykorzystania zasobów TI.
Korzyści odnoszone przez pracowników i pracodawców przekładają się bezpośrednio na korzyści ogólnospołeczne.

Korzyści dla społeczeństwa:

podwyższa ogólny poziom kompetencji informatycznych,
otwiera drzwi do Społeczeństwa Informacyjnego,
korzystnie wpływa na unowocześnienie gospodarki kraju.

Cele ECDL:

Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera u wszystkich zatrudnionych i chcących podjąć pracę. Wzrost wydajności wszystkich pracowników, którzy w swojej pracy korzystają z komputera. Umożliwienie lepszego wykorzystania nakładów na technologię informatyczną. Zrozumienie potrzeby wyrabiania dobrych nawyków w pracy z komputerem w celu zapewnienia wysokiej jakości jej wyników.

Egzaminy:

Egzaminy sprawdzają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne i obejmują:

Egzamin teoretyczny:

 • Podstawy technik informatycznych dotyczące użytkowania i zastosowań komputerów.

Egzaminy praktyczne:

 • Użytkowanie komputerów – znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
 • Przetwarzanie tekstów – używanie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów. Większość obecnie używanych dokumentów jest tworzona i opracowywana przy użyciu programów przeznaczonych do tego celu.
 • Arkusze kalkulacyjne – podobne do zwykłych formularzy rachunkowych, umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane są do przygotowywania budżetu, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
 • Bazy danych – pomagają w organizowaniu dużych zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
 • Grafika menedżerska i prezentacyjna – grafika zawsze była ważnym narzędziem dla architektów, inżynierów, projektantów i menedżerów. W ostatnich latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu dziedzinach, jako bardzo efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
 • Usługi w sieciach informatycznych – zastosowanie sieci rozwinęło się z potrzeby wspólnego korzystania z zasobów i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów. Dzisiaj, gdy miliony komputerów na całym świecie są ze sobą połączone, ważne jest, żeby posiadacze ECDL umieli wydajnie korzystać z „autostrady informatycznej”.

  Wszystkie egzaminy powinny być przeprowadzone przez akredytowanym egzaminatorów w ciągu trzech lat. Kolejne egzaminy nie muszą być zdawane w tym samym miejscu, a nawet tym samym kraju. Egzaminy
  w całej Europie są ekwiwalentne.

  Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo !

  Egzaminy są dostosowane do oprogramowania pochodzącego od różnych producentów. Poszczególne egzaminy mają opcje, zależne od sprzętu dostępnego w miejscu zdawania. Poszczególne moduły – o ile jest to możliwe – mogą być połączone poprzez użycie zintegrowanych pakietów oprogramowania.

Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (EKUK) – European Computer Skills Card (ECSC)

Zdający otrzymuje Kartę umiejętności przed pierwszym egzaminem. Po zdaniu każdego egzaminu Europejska Karta Umiejętności Komputerowych jest aktualizowana. Po zdaniu wszystkich siedmiu egzaminów zdający wysyła Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych do Polskiego Biura ECDL, gdzie będzie ona wymieniona na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów
i technologii informatycznej:


1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno
w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwości znalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a w szczególności dla osób: szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających na rynku pracy;  powracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety po urlopie macierzyńskim); poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadając odpowiednie umiejętności wykorzystania komputerów; 
poszukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajach europejskich. 

Wszelkich informacji udziela  mgr inż. Bogusław Karaś

Informacje/fragmenty zaczerpnięto ze strony www.ecdl.com.pl