PRAKTYWKI ZAWODOWE

Rok szkolny 2022/2023

 

Praktyki śródroczne – I półrocze

Klasa III TŻiUG             19.09.2022- 24.10.2022 r. 4 tygodnie

 

Praktyki śródroczne – II półrocze

Klasa IV TŻiUG             24.04.2023- 19.05.2023 r. 4 tygodnie

Klasa IV TH/TK             24.04.2023- 19.05.2023 r. 4 tygodnie

 

 

Rok szkolny 2021/2022

 

 

Praktyki śródroczne –  II półrocze

 

 

Klasa III TŻiUG       25.04.2022- 20.05.2022  4 tygodnie

Klasa III TK             25.04.2022- 20.05.2022  4 tygodnie

Klasa III TH             25.04.2022- 20.05.2022  4 tygodnie

                       

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH   w Technikum w Zespole Szkół im. T. Kościuszki  w Wysokiej

1. WSTĘP

 1. a) Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy                    i rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia   w sprawie praktycznej nauki zawodu   (Dz. U. z  2017r.  poz. 1644) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Dz. U. z 2021r., poz. 92). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek  podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.
 2. b) Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio z ramienia szkoły odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego, a w miejscu praktyk zakładowy opiekun

 

2. CELE PRAKTYK ZAWODOWYCH

2.1 Cele ogólne:

 1. pogłębienie wiadomości nabytych w szkole
 2. doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy
 3. wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole
 4. doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 5. wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy
 6. poszanowanie mienia

2.2 Działania: przede wszystkim uczeń powinien:

 1. znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu
 2. obsługiwać podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne zakładu
 3. dostosować się do wymogów organizacji pracy zespole
 4. dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie
 5. zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy
 6. ocenić jakość wykonanej pracy
 7. przestrzegać zasad BHP, przepisów p-poż i ochrony środowiska

2.3 Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają  programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

 

3. OBOWIĄZKI UCZNIA

3.1 Przygotowanie do praktyki

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

 1. zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez kierownika szkolenia praktycznego na spotkaniu, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki
 2. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w miejscu praktyk
 3. uaktualnienie książeczki zdrowia
 4. przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk”
 5. wpisanie/wklejenie do dzienniczka praktyk programu, który będzie realizowany podczas praktyki.

 

3.2 Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

 1. właściwą postawę i kulturę osobistą
 2. poprawny wygląd (patrz pkt. 3.3)
 3. właściwy ubiór (patrz pkt. 3.4)
 4. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie czasu pracy
 5. dostosowanie się do ustalonego przez zakładowego opiekuna obowiązującego harmonogramu praktyk
 6. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna
 7. systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk
 8. przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk do kontroli zakładowemu opiekunowi praktyk
 9. uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk/karty praktyk, na podstawie obecności i egzaminu w formie pisemnej i praktycznej
 10. przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk/karty praktyk wraz z wpisaną oceną do kierownika szkolenia praktycznego  dokonującego wpisu w dzienniku lekcyjnym.

3.3. Wygląd

Uczeń odbywający praktykę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących

poprawnego wyglądu przez co rozumie się:

a) szczególną dbałość o higienę osobistą

b) ręce: czyste, zadbane, z krótko obciętymi, nie lakierowanymi paznokciami

c) włosy: czyste, krótkie lub gładko spięte

d) delikatny makijaż lub brak

e) delikatny zapach (np. dyskretna woda toaletowa zamiast perfum)

f) dopuszczalna biżuteria to wyłącznie obrączka i zegarek

 

3.4. Strój

 Uczeń technikum powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju, przez co rozumie się:

– kobiety: kostium, spodnium lub bluzka: np. typu koszulowego, gładka, bez odkrytych ramion i głębokiego dekoltu; spódnica: krój prosty, długość w kolano; buty z pełnymi noskami, płaskie lub na niewielkim obcasie; rajstopy – całość w stonowanej kolorystyce

– mężczyźni: koszula: gładka, spodnie krój prosty ewentualnie garnitur sportowy; półbuty sznurowane

 

– strój ochronny: biały fartuch lub bluza i spodnie kucharskie

– nakrycie głowy: białe, całkowicie zasłaniające włosy

– obuwie: pełne, wygodne

– zapaska

W czasie odbywania praktyk, uczniowie postrzegani są przez klientów firmy jako pracownicy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek firmy.

 

3.5 Prowadzenie dzienniczka praktyk

1.Uczniowie odbywający praktykę powinni posiadać:

a) dzienniczek praktyki

b) program praktyki

c) standardy wymagań egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe

2. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.

3. W ostatnim dniu praktyki dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i oceny.

 

3.6 Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona.

Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

a) zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk

b) informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę

c) informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę

d) dostarczenie do szkoły kserokopii zwolnienia lekarskiego

Nieobecność na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu ze szkołą.

 

3.7 Zaliczenie praktyki

1. Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się oceny:

– zakładowego opiekuna praktyki /ocena wpisana w dzienniczku praktyk/

– obecności na praktyce

– oceny prowadzenia dzienniczka praktyki.

2. Ocenę ustala opiekun praktyk na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 1

/ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych/.

3. Ocenianiu podlega:

– stopień umiejętności i wiedzy zakreślony programem praktyk zawodowych,

-dokumentacja praktyk zawodowych tj. dzienniczek

4. Zakładowy opiekun wpisuje w ostatnim dniu praktyki odbywanej przez w jego dzienniczku praktyk ocenę wraz z uzasadnieniem. Pod uzasadnieniem składa    swój podpis oraz umieszcza imienną pieczątkę.

5. Ocena z praktyki winna być wystawiona nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6. W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację celem wpisania oceny przez kierownika szkolenia praktycznego do dziennika lekcyjnego.

7. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuję ocenę niedostateczną.

Na koniec semestru/roku szkolnego uczeń musi mieć 100% frekwencję na praktykach zawodowych lub zajęciach praktycznych, aby był klasyfikowany z przedmiotu.

8. W przypadku braku propozycji oceny ze strony zakładowego opiekuna praktyk ocenękońcową samodzielnie wystawia kierownik praktyk zawodowych po zasięgnięciu informacji w miejscu praktyk i posiadanej przez ucznia dokumentacji.

 

3.8 Nie zaliczenie praktyki zawodowej

Nie zaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

 1. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej ( już w wymiarze 1 dnia)
 3. nie odpracowania opuszczonych zajęć
 4. samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki
 5. braku wymaganej dokumentacji praktyk
 6. złamania dyscypliny
 7. nie podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy
 8. uzyskania negatywnej oceny
 9. niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu
 10. niedostarczenie do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka praktyk

 

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższe

 

4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:

 1. zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem
 2. zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami
 3. zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach
 4. przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie
 5. skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy
 6. przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk
 7. zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną
 8. przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków
 9. kontrolować zeszyt praktyk i uzupełniać go o uwagi, opinie i spostrzeżenia
 10. zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk
 11. zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor szkoły
 12. utrzymywać stały kontaktu z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły    – kierownikiem szkolenia praktycznego
 13. informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
 14. poinformować ucznia o propozycji oceny i uzasadnić ją
 15. ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk
 16. zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk.

 

5. PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktyki uczeń powinien i ma prawo do:

 1. a) zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych

stanowiskach

 1. zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy
 2. wykonywania zadań wynikających z programu praktyk
 3. korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków
 4. zapoznania z kryteriami oceniania
 5. informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
 6. zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk
 7. uzyskania informacji o ocenie z praktyki zawodowej i uzasadnienia jej
 8. uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania
 9. właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej

 

6. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

 1. a) Ciąża – potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stanowi podstawę do przesunięcia terminu praktyk; na wniosek uczennicy bądź rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej przy braku przeciwwskazań (zaświadczenie lekarskie) istnieje możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu zajęć.
 1. b) W szczególnych sytuacjach (choroby, przypadki losowe) uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna) po uzgodnieniu  z kierownikiem szkolenia praktycznego.

 

 7. KRYTERIA OCENIANIA

Ocenę praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Ocena wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia.

– Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu praktyki, na podstawie określonych kryteriów.

– Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia.

– Ze względu na charakter zajęć w procesie oceniania dominować będzie obserwacja pracy uczniów oraz ocena efektów tej pracy.

Dokonując oceny pracy uczniów należy uwzględnić:

– przestrzeganie dyscypliny pracy

– organizację pracy

– samodzielność podczas wykonywania pracy

– jakość wykonywanej pracy

– postawę zawodową

Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.

 

Załącznik nr 1

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z zajęć praktycznych oraz praktyk

zawodowych

 1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie,
 2. W ocenianiu ucznia z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej przyjmuje się następujące

kryteria:

 1. a) stopień opanowania programowych umiejętności
 2. b) jakość pracy
 3. c) umiejętność łączenia teorii z praktyką
 4. d) zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę
 5. e) samodzielność podczas wykonywania pracy
 6. f) organizowanie stanowiska pracy i wykonywanych czynności
 7. g) umiejętność pracy w zespole
 8. h) poszanowanie sprzętu
 9. i) przestrzeganie dyscypliny pracy
 10. j) kultura osobista
 11. k) obecność:

obecność na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych musi być 100%;

wszystkie opuszczone dni zajęć praktycznych i praktyk zawodowych muszą być

odpracowane po uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego i pracodawcą;

w przypadkach losowych (np.: długotrwała choroba) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmniejszeniu o 10 – 15% ilości dni do odpracowania.

 1. Jeśli uczeń nie odpracuje wszystkich nieobecności na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych jest nieklasyfikowany z tego przedmiotu. Odpracowane nieobecności muszą być potwierdzone pisemnie przez zakładowego opiekuna praktyk.
 1. Każde zajęcia praktyczne kończą się oceną wpisywaną w dzienniczku praktyk.
 2. W klasyfikacji śródrocznej i końcowo-rocznej ocena z zajęć praktycznych jest wypadkową ocen uzyskanych w trakcie semestru.
 1. Ocena z praktyki zawodowej.

Na ocenę końcową z praktyki zawodu składa się ocena zakładu pracy, w którym uczeń odbywał praktykę oraz ocena za prowadzoną dokumentację w dzienniczku praktyk.

 1. Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.
 1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się wg następującej skali:

 

Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

 

 • 8. DODATEK
 1. Realizacja teoretycznej i praktycznej nauki zawodu odbywa się według założeń programowo – organizacyjnych wynikających z podstaw programowych           i charakterystyki kwalifikacyjnej absolwentów szkoły .
 1. Szkoła prowadzi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe we własnych pracowniach oraz na podstawie umów zawartych z zakładami pracy.
 2. Kontrolę nad przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych sprawuje kierownik szkolenia praktycznego

 

Wysoka, 02.09.2022r.

 

Nasze praktyki

2019/2020

 

Praktyki na promach

W styczniu bieżącego roku kolejna grupa uczniów naszej szkoły odbyła ponadprogramowe praktyki na promach pasażerskich. Tym razem wyjechali uczniowie klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych. Współpraca szkoły z firmą UNITY LINE ze Szczecina umożliwia uczniom nabywanie doświadczenia zawodowego na jednostkach pływających. Uczniowie pracowali dwa tygodnie na promach pływających na trasie Świnoujście – Ystad (Szwecja)

Zajęcia praktyczne klas TŻiUG

W  dniu 8 oraz 12 listopada oraz uczniowie klas pierwszych zaprezentowali się po raz pierwszy w profesjonalnej odzieży  gastronomicznej.

Tradycyjnie, zgodnie z wymaganiami programowymi,  odzież zakupiono na potrzeby  zajęć  praktycznych oraz praktyk zawodowych. Nowe stroje wszystkim  bardzo się podobają 🙂

 

Praktyki na Cyprze

W bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy realizację projektu „Nowe doświadczenia – nowe szanse” w ramach programu ERAZMUS+
W ramach projektu uczniowie kierunków: kelner, technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych wyjechali na dwutygodniowe praktyki na Cypr, do miejscowości Limassol. Uczniowie  odbywali praktyki w hotelu Harmony Bay w Limassol. Jest to hotel znajdujący się w centrum miasta, tuż przy plaży. W zależności od kierunku kształcenia praktykanci realizowali program zajęć w części restauracyjnej lub hotelowej obiektu.
Młodzież doskonaliła swoje umiejętności zawodowe, językowe oraz poznawała nową kulturę i tradycje.
Praca w międzynarodowym zespole pomaga w podnoszeniu umiejętności językowych, a codzienny kontakt z językiem angielski przełamuje bariery w mówieniu.

” Praktyki na Cyprze rozpoczęliśmy pierwszym w życiu lotem samolotem, tym samym spełniając swoje marzenia. Gdy dotarlismy na miejsce pogoda była piękna, codziennie świeciło słońce, a temperatura nie spadała poniżej 30C. W pracy poznaliśmy bardzo życzliwych ludzi, dzięki czemu czas płynął naprawdę szybko. Zwiedzaliśmy dużo wartych zobaczenia miejsc, a widoki były naprawdę wspaniałe. Sam pobyt oceniamy dobrze i z chęcią pojechalibyśmy jeszcze raz.”

Bartosz i Roksana

 

Wyjazd na Cypr był udany i pozostanie w naszej pamięci na długi czas. Lot samolotem był dla nas czymś nowym, ponieważ lecieliśmy pierwszy raz. Pogoda podczas całego pobytu była wspaniała. Słońce świeciło i nie padało. Ludzie z którymi pracowaliśmy byli dla nas bardzo mili i traktowali nas z szacunkiem. Praca była łatwa i przyjemna.  Najbardziej podobały nam sie wycieczki do Pafos i na Blue Lagoon, gdzie mogliśmy nurkować i podziwiać podwodny świat. Obok miejsca zmieszkania mieliśmy morze, które codziennie podziwialiśmy.”

Ola i Jan

Praktyki na Cyprze

5 stycznia 2020r.  grupa uczniów  rozpoczęła swój 3-tygodniowy staż w hotelu Harmony Bay w Limassol w malowniczym zakątku Cypru. Staż odbywa się w ramach projektu Erasmus plus KA 102 „Nowe doświadczenia – nowe szanse”. Dzięki niemu uczniowie nie tylko podnoszą swoje umiejętności zawodowe, ale mają także szansę na podszkolenie języka oraz nawiązanie nowych znajomości.

2018/2019 

W bieżącym roku szkolnym miesięczne praktyki zawodowe uczniowie odbywali w dniach od 29 kwietnia do 24 maja 2019r. Technicy żywienia oraz technicy hotelarstwa wybrali lokalne hotele oraz restauracje np. Hotel Sokół, Hotel Rzeszów, Restauracja Piktonówka, Hotel Łańcut czy też Hotel – Restauracja Vis a Vis. Liczna grupa uczniów klasy III technikum zdecydowała się na praktyki wyjazdowe w ośrodkach w Juracie i Jastrzębiej Górze. Klasa II technikum logistycznego realizowała kształcenie praktyczne między innymi w Firmie Bimex Bölhoff, Firmie Transsped, Firmie Bispol czy Supico. Uczniom technikum szkoła zapewnia miejsca praktyk u sprawdzonych pracodawców. Wszyscy praktykanci uzyskali oceny celujące i bardzo dobre z praktyk. Podczas kontroli pracodawcy podkreśli bardzo dobre przygotowanie uczniów do zawodu oraz wysoką kulturę osobistą praktykantów.

Gratulujemy:)

Praktyki w Grecji

W dniach 27 czerwca do 3 października 2018r. cztery uczennice naszej szkoły odbywały ponadprogramowe praktyki na malowniczej, greckiej wyspie Kos. Dziewczęta szkoliły  swe umiejętności w zakresie obsługi gości w języku angielskim w restauracjach i barach. Miejscem ich praktyk był 5-cio gwiazdkowy hotel Atlantica Porto Bello Royal. W wolnym czasie zwiedzały wyspę Kos i okoliczne miejsca, poznając kulturę, gastronomię oraz lokalnych ludzi. Praktyki oraz staże zagraniczne i krajowe to okazja do zobaczenia interesujących miejsc oraz zdobycia doświadczenia zawodowego które
z pewnością zaprocentują w przyszłości.

Praktyki na promach Unity Line Ltd.  

2017/2018

Kolejna grupa chętnych uczniów odbywała ponadprogramowe praktyki na jednostkach pływajacych. Nasza szkoła współpracuje z międzynarodową firmą Unity Line Limited z siedzibą w Szczecinie. Efektem naszej współpracy jest możliwość wyjazdu uczniów na dwutygodniowe praktyki na promach. Praktyki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Wyjazdy są okazją do nabywania  nowych umiejętności zawodowych  oraz podnoszenia znajomości języka angielskiego. Potwierdzeniem odbytej praktyki są otrzymane certyfikaty  i referencje w języku polskim oraz angielskim.

2016/2017

„W dniach 17.04.2017r – 1.05.2017r. odbyłyśmy praktykę zawodową na promie F/M Polonia Unity Line. Już od pierwszych chwil naszego pobytu zostałyśmy mile i ciepło przyjęte przez całą załogę. O godzinie 11.00 mieliśmy spotkanie z naszym opiekunem, który oprowadził nas po promie, pokazał plan ewakuacji, przedstawił w skrócie zarys pracy jaką będziemy odbywać w poszczególnych działach. Na koniec po zapoznaniu się z przepisami BHP otrzymałyśmy dwutygodniowy grafik, w którym byłyśmy podzielone na trzy grupy dwuosobowe.  Praktyka obejmowała działy takie jak recepcja, housekeeping, kafeteria, sekcja dla kierowców, bary, kuchnia. W dziale housekeepingu pomagałyśmy  przy sprzątaniu kabin, ścieleniu łóżek oraz przy przygotowaniu statku do przyjęcia pasażerów. 

W recepcji dowiedziałyśmy się jak wygląda praca recepcjonisty na statku. W cafeterii, restauracji oraz sekcji dla kierowców sprzątałyśmy  sale, serwowałyśmy dania z bufetu, obsługiwałyśmy  gości, nakrywałyśmy  do stołu. W barze obsługiwałyśmy gości, serwowałyśmy  koktajle oraz utrzymywałyśmy porządek na sali barowej.  Uczestniczyłyśmy w alarmie ogólnego zagrożenia, podczas którego musiałyśmy udać się do swojego Muster Station. Prom codziennie odpływał ze Świnoujścia o godz. 13.00, wpływał do Szwecji o godz. 20.15. Wypływał ze Szwecji o godz. 22.30 a wpływał do Świnoujścia o godz.6:46. Trzykrotnie zwiedziłyśmy Ystad w Szwecji. W wolnym czasie miałyśmy możliwość korzystania z sali telewizyjnej, całodobowego dostępu do zimnego bufetu, pralni oraz  wypożyczenia książek. W ostatnim tygodniu opiekun zabrał nas na mostek do kapitana skąd miałyśmy możliwość podziwiania morza oraz wysłuchania krótkiej historii pracy statku.

Biorąc udział w praktyce zawodowej na promie M/F Polonia zdobyłyśmy nowe doświadczenia, miałyśmy okazję sprawdzić swój język obcy (angielski) na ile jesteśmy w stanie porozumieć się z klientem lub gościem. Na zakończenie praktyk otrzymałyśmy certyfikat w języku polskim i angielskim. Praktyka okazała się niezwykłą przygodą. Jesteśmy bardzo zadowolone, że mogłyśmy skorzystać z takiej okazji. Jest to przeżycie warte wspomnień. Świetni ludzie, wspaniała atmosfera. Gdyby była taka możliwość, wróciłybyśmy tam na pewno!!!”

Praktykantki