Punktowy system

Punktowy System Oceniania Zachowania w Technikum

Punktowy System Oceniania Zachowania w Technikum

I Ogólne zasady oceniania

1. Zasady oceniania są zgodne ze Statutem Technikum.

2. Ocenianie jest realizowane w punktowym systemie oceniania.

3. Ocenę wystawia wychowawca klasy dwa razy w ciągu roku szkolnego – na koniec I półrocza            i na koniec II półrocza.

4. Ocenianie polega na przyznawaniu punktów dodatnich i ujemnych przez całe półrocze. Punkty przyznaje się w określonych dalej kryteriach.

5. Wpisów do zeszytu uwag/dziennika elektronicznego dokonuje wychowawca, nauczyciel przedmiotu, pedagog szkolny. Uczeń ma prawo znać treść wpisu i liczbę przyznanych punktów.

6. Wnioski o wpis mogą zgłaszać pracownicy administracji i obsługi do wychowawcy klasy.

7. Wpis ma charakter punktowo – opisowy (np. ucieczka z lekcji – 5pkt.).

8. Ustalając ocenę śródroczną lub roczną wychowawca klasy bierze pod uwagę opinie innych nauczycieli (szczególnie uczących  w tej klasie), pracowników szkoły, samoocenę ucznia oraz opinię klasy.

9. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się zwracając szczególną uwagę na:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

10. Zadaniem każdego wychowawcy jest powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów                     w trakcie pierwszego zebrania oraz uczniów swojej klasy o zasadach funkcjonowania punktowego systemu oceniania zachowania w Technikum.

11. Wychowawca jest zobowiązany do powiadomienia rodziców/ prawnych opiekunów ucznia, któremu grozi ocena naganna zachowania na 30 dni przed planowaną Radą Pedagogiczną śródroczną lub roczną.

12. Uczeń, który otrzyma naganę Dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż ,,nieodpowiednia”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.

13. Uczeń, który otrzyma naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny zachowania wyższej niż ,,poprawną”, bez względu na ilość uzbieranych punktów dodatnich w ciągu jednego półrocza.

14. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie      z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od  zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;                      w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klas;

3) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

15. Termin posiedzenia komisji o której mowa w ust.14 wyznacza Dyrektor nie później niż

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

16. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

II. Szczegółowa punktacja ocen z zachowania

1. Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 120 punktów, co jest równowartością oceny dobrej z zachowania. W ciągu danego półrocza swoim zachowaniem, ogólnie pojętą kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły i klasy itp. przyczynia się do zwiększenia liczby punktów, a tym samym wyższej oceny zachowania. I tak uczeń adekwatnie do ilości uzyskanych punktów może uzyskać zachowanie:

a) 200 i powyżej                     wzorowe

b) 199 – 161                           bardzo dobre

c) 160 – 120                           dobre

d) 119 – 80                             poprawne

e) 79 – 51                               nieodpowiednie

f)  50 i poniżej                        naganne.

2. Pod koniec I półrocza punkty sumuje się a otrzymaną liczbę nauczyciel wychowawca zamienia na ocenę zachowania. Z początkiem kolejnego półrocza uczeń otrzymuję ponownie 120 punktów. Pod koniec II półrocza zliczone zostają punkty za zachowanie w II półroczu. Aby wystawić ocenę roczną z zachowania należy dodać punkty z I oraz II półrocza następnie podzielić otrzymana sumę przez liczbę 2. Otrzymaną liczbę zamieniamy zgodnie z tabelką na odpowiednią ocenę zachowania.

III  System przyznawania punktów z zachowania w Technikum

1. Punkty dodatnie:

a) stosunek do obowiązków szkolnych

LpKryteria ocenianiaPktUwagi
1.100% – 90% frekwencji+ 30przyznawanie raz na półrocze przez wychowawcę
2.brak godzin nieusprawiedliwinych+ 20przyznawanie raz na półrocze przez wychowawcę
3.brak spóźnień+ 10przyznawane raz na półrocze przez wychowawcę

b) kultura osobista

LpKryteria ocenianiaPktUwagi
1.wysoka kultura osobista w kontaktach z rówiesnikami, nauczycielami, pracownikami szkoły+5przyznawanie raz na półrocze przez wychowawcę
2.godny wygląd ( stonowany makijaż, bluzka/sweter zasłaniający ramiona i brzuch, biżuteria i fryzura stosowna do miejsca jakim jest szkoła)+5przyznawanie raz na półrocze przez wychowawcę

c) aktywność

LpKryteria ocenianiaPktUwagi
1.udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadachlauret/finalista poziomu:• szkolnego• międzyszkolnego i powiatowego• wojewódzkiego• krajowego +5  +10+15+20+30 każdorazowo przez wychowawcę lub nauczyciela który przygotowuje ucznia do konkursu
 udział w konkursach szkolnych,                przedmiotowych:• za zajęcie I miejsca• za zajęcie II miejsca• za zajęcie III miejsca  +15+10+5każdorazowo przez wychowawcę lub nauczyciela który przygotowuje ucznia do konkursu
2.zawody sportowe – udział • zajęcie I miejsca + 10 + 15każdorazowo przez nauczyciel wychowania fizycznego
3.aktywna praca w szkolnym samorządzie+20przyznawanie raz na półrocze przezopiekuna samorządu
4.aktywna praca w samorzadzie klasowym+5 – +10przyznawanie raz na półrocze przez wychowawcę
5.reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym+5przyznawanie każdorazowo przez opiekuna pocztu sztandarowego
6.przygotowywanie materiałów na stronę www+10przyznawanie raz na półrocze przez wychowawcę
7.uczestnictwo w akademiach i uroczystosciach szkolnych+10każdorazowo przez nauczyciela, który jest odpowiedzialny za przygotowanie akademii, apelu, uroczystości szkolnej
8.przygotowanie gazetek szkolnych+5każdorazowo przez nauczyciela, który odpowiada za gazetkę
9.reprezentowanie szkoły w uroczystościach pozaszkolnych+5 – +10każdorazowo przez wychowawcę lub nauczyciela opiekuna podczas uroczystości
10.udział w imprezach charytatywnych+5 – +10każdorazowo przez wychowawcę lub nauczyciela organizatora
11.wolontariat i działania prozdrowotne+5 – +10każdorazowo przez opiekuna SKCi Szkoły Promującej Zdrowie
12.inne formy aktywnego udziału              w życiu szkoły+5 – +10przyznawanie raz na półrocze przez wychowawcę
13.pomoc koleżeńska+10przyznawanie raz na półrocze przez wychowawcę
14.punkty do dyspozycji wychowawcy-10 – +10przyznawanie raz na półrocze przez wychowawcę

2. Punkty ujemne:

a) stosunek do obowiązków szkolonych:

LpKryteria ocenianiaPktUwagi
1.nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna-2za każdą godzinę przyznawanie przez wychowawcę
2.nieusprawiedliwione spóźnienie na lekcję-1przyznawanie każdorazowo przez wychowawcę
3.niewywiązywanie się z zadań dobrowolnie przez ucznia przyjętych– 5każdorazowo przez wychowawcę lub nauczyciela
4.samowolne opuszczanie terenu szkołypodczas przerw i zajęć lekcyjnych– 20każdorazowo przez nauczyciela
5.odłączenie się od grupy na wycieczkach szkolnych– 20każdorazowo przez nauczyciela – opiekuna grupy
6.nieterminowe oddawanie książek do biblioteki szkolnej– 5raz w ciągu półrocza przez bibliotekarza

b) kultura osobista:

LpKryteria ocenianiaPktUwagi
1.wulgarne słownictwo-5każdorazowo przez nauczyciela
2.niestosowny wygląd ( brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i egzaminach, nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej, zbyt duży dekolt odsłaniający ramiona, zbyt krótka bluzka/swetr odsłaniający brzuch, krzykliwy makijaż-5każdorazowo przez nauczyciela
3.oszukiwanie i okłamywanie nauczyciela– 10każdorazowo przez nauczyciela
4.umieszczanie w internecie zdjęć, filmików bez wiedzy i zgody widocznych tam osób– 10każdorazowo przez nauczyciela
5.szykanowanie, obgadywanie czy pisanie nieprawdy w internecie (np. na forach internetowych i społecznościowych)– 15każdorazowo przez nauczyciela
6.używanie podczas lekcji telefonu komórkowego lub innego sprzętuelektronicznego bez zgody iwiedzy nauczyciela, np.pisanie SMS-ów, odbieranie telefonu, dzwonienie, słuchanie muzyki, fotografowanie itp.– 10każdorazowo przez nauczyciela
7.przeszkadzanie nauczycielowiw prowadzeniu zajęć lekcyjnych– 5każdorazowo przez nauczyciela
8.fałszowanie podpisu rodziców,nauczycieli oraz dokumentacjiszkoły– 30każdorazowo przez nauczyciela
9.kradzież– 50każdorazowo przez nauczyciela
10.niszczenie mienia szkolnego– 30każdorazowo przez nauczyciela
11.palenie papierosów na terenie szkoły– 15każdorazowo przez nauczyciela
12.przychodzenie do szkoły pod wpływem alkoholu– 30każdorazowo przez nauczyciela
13.spożywanie alkoholu na imprezach szkolnych, wycieczkach– 50każdorazowo przez nauczyciela
14.przynoszenie, rozprowadzanie i spozywanie alkoholu na terenie szkoły– 50każdorazowo przez nauczyciela
15.przychodzenie do szkoły pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających– 50każdorazowo przez nauczyciela
16.przebywanie na imprezach szkolnych, wycieczkach pod wpływem narkotyków i innych środków odurzających– 30każdorazowo przez nauczyciela
17.Przynoszenie i rozprowadzanie oraz zażywanie narkotyków lub innych substancji odurzających na terenie szkoły– 50każdorazowo przez nauczyciela
18.agresja: przemoc psychiczna, bójki i pobicia-30 – 50każdorazowo przez nauczyciela
19.wnoszenie kurtek na lekcję, brak obuwia zastępczego– 5każdorazowo przez nauczyciela
20.zachowanie zagrażające życiu i zdrowiu– 30-50każdorazowo przez nauczyciela
21.niewłaściwy stosunek do nauczycielii pracowników szkoły (np. nie wykonanie polecenia)– 5każdorazowo przez nauczycielalub wychowawcę