Dokumenty rekrutacyjne

Wymagana dokumentacja:

1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3. badania lekarskie

4. podanie – Podanie_2022.doc

Kryteria przyjęcia do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów.

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
 • za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  – 100 pkt.
 •  za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia              – 100 pkt.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 72 punktów:
 • Technikum usług kelnerskich – język obcy, matematyka, biologia,
 • Technikum hotelarskie – język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych – język obcy, matematyka, biologia,
 • Technikum logistyczne – język obcy, informatyka, matematyka
 • Technikum fotografii i multimediów – język obcy, matematyka, informatyka

     – celujący              – 18 pkt.

     – bardzo dobry     – 17 pkt.

     – dobry                  – 14 pkt.

     – dostateczny         –  8 pkt.

     – dopuszczający    –  2 pkt.

 1. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły  podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 18 pkt. w szczególności:

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

b) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 7 pkt.

c) za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 10 pkt.

d) uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem
w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na
szczeblu:

– wojewódzkim – 2 pkt.

– powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – 1 pkt.

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub

środowiska szkolnego – do 3 pkt.

 1. Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje dla uczniów szkół podstawowych konkursy przedmiotowe:

a) polonistyczny,                                h) fizyczny,

b) historyczny,                                    i) języka angielskiego,

c) chemiczny,                                      j) języka niemieckiego,

d) biologiczny                                     k) języka francuskiego,

e) geograficzny                                   l) języka ukraińskiego,

f) matematyczny                                 ł) Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

g) informatyczny

5. Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

 

TERMINARZ:

 1.  Od 16 maja 2022 r. do 24 czerwca 2022 r. do godz. 15.00 – składanie podań przez kandydatów do szkół   ponadpodstawowych.
 2. od 24 czerwca 2022 r. do 14 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 22 lipca 2022 r– ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4.  od 22 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie  oryginałów dokumentów.
 5. 29 lipca 2022 r. do godz. 14.00 –  ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych  do  szkoły.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2022/2023

Zarządzenie Nr 1/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2022/2023 w województwie podkarpackim

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do końca lutego do końca lutego
do końca września1) do końca września1)
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. do 15.00 od 02.08.2022 r. do 5.08.2022 r.
od 24.06.2022 r. do 10.10.2022 r.2)

 

od 12.12.2022 r.  do 16.12.2022 r.2)

 

3 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół od 24.06.2022 r. do 14.07.2022 r.
do godz. 1500
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14.07.2022 r. do 05.08.2022 r.
 

do 14.11.2022 r.1)

 

do 16.12.2022 r.1)

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.07.2022 r. 16.08.2022 r.
01.12.2022 r.1) 09.01.2023 r.1)
6 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 16.05.2022 r. do 27.07.2022 r. od 02.08.2022 r. do 16.08.2022 r.
od 24.10 2022 r.

do 05.12.2022 r.1)

od 13.12.2022 r. do 13.01.2023 r.1)
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii od 22.07.2022 r. do 28.07.2022 r. do 15.00 od 17.08.2022 r. do 19.08.2022 r.
od 02.12.2022 r. do

09.12.2022 r. 1)

od 10.01.2023 r.  do 17.01.2023 r.1)
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.07.2022 r. do 14.00 22.08.2022 r.
12.12.2023 r. 1) 18.01.2023 r. 1)
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 01.08.2022 r . 22.08.2022 r. 1)

1)  Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

2)  w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzanie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

3) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

** Przepisy §11bab ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 wskazują w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych termin, o którym mowa odpowiednio w:

 • art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 5 dni;
 • art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wynosi 3 dni.