Dokumenty rekrutacyjne

Wymagana dokumentacja:

1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3. badania lekarskie

4. podanie Podanie-2024

Kryteria przyjęcia do Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej a także sposób punktowania innych osiągnięć uczniów.

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:
 • za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej  – 100 pkt.
 •  za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia              – 100 pkt.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 72 punktów:
 • Technikum usług kelnerskich – język obcy, matematyka, biologia,
 • Technikum hotelarskie – język obcy, matematyka, geografia
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych – język obcy, matematyka, biologia,

     – celujący              – 18 pkt.

     – bardzo dobry     – 17 pkt.

     – dobry                  – 14 pkt.

     – dostateczny         –  8 pkt.

     – dopuszczający    –  2 pkt.

 1. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły  podstawowej kandydat może uzyskać co najwyżej 18 pkt. w szczególności:

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

b) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 7 pkt.

c) za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 10 pkt.

d) uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem
w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na
szczeblu:

– wojewódzkim – 2 pkt.

– powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – 1 pkt.

e) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub

środowiska szkolnego – do 3 pkt.

 1. Podkarpacki Kurator Oświaty organizuje dla uczniów szkół podstawowych konkursy przedmiotowe:

a) polonistyczny,                                h) fizyczny,

b) historyczny,                                    i) języka angielskiego,

c) chemiczny,                                      j) języka niemieckiego,

d) biologiczny                                     k) języka francuskiego,

e) geograficzny                                   l) języka ukraińskiego,

f) matematyczny                                 ł) Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

g) informatyczny

5. Tytuł finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty
potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

 

TERMINARZ:

 1.  Od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – składanie podań przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych.
 2. od 21 czerwca 2024 r. do 08 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 3. 16 lipca 2024 r do godz.12.00 – ogłoszenie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4.  od 16 lipca 2024 r. do 18 lipca 2024 r. do godz. 14.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie  oryginałów dokumentów.
 5. 19 lipca 2024 r. do godz. 12.00 –  ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych  do  szkoły.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2024/2025

Załącznik nr 1 Zarządzenia nr 1/2024

Podkarpackiego Kuratora Oświaty

z dnia 26 stycznia 2024 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, w tym branżowych szkół I stopnia, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025 r.

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe. od

13.05.2024 r.

do

14.06.2024 r.

do godz. 1500

od

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

do godz. 1500

od

21.10.2024 r.

do

8.11.2024 r.1)

do godz. 1500

od

10.12.2024 r.

do                12.12.2024 r. 1)

do godz. 1500

2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie  zawodowe skierowań na badania lekarskie,
o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2, 4, 5  ustawy – Prawo Oświatowe
od

13.05.2024 r.

do

18.07.2024 r.

od

24.07.2024 r.

do

09.08.2024 r.

od

21.10.2024 r.

do

15.11.2024 r. 1)

 

od

16.12.2024 r.

do

31.12.2024 r. 1)

3. Złożenie wniosku wraz  z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. od

13.05.2024 r.

do

31.05.2024 r.

do godz. 1500

 

 

od

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

do godz. 1500

nie dotyczy2 nie dotyczy2
4. Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust. 5 – Prawo oświatowe od

03.06.2024 r.

do

14.06.2024 r.

od

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

nie dotyczy2 nie dotyczy2
5. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

o których mowa w art. 137 ust. 1  pkt 3 i ust. 4 oraz art. 143 ust. 1  pkt 4 – Prawo oświatowe

od

03.06.2024 r.

do

14.06.2024 r.

II Termin

do

03.07.2024 r.3)

od

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

nie dotyczy2

 

 

nie dotyczy2
6. Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych, o których mowa w art. 138 ust. 4 oraz art. 140 ust. 2 – Prawo oświatowe

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych (klasy wstępne), o których mowa
w art. 140 ust. 2  – Prawo oświatowe

od

03.06.2024 r.

do

14.06.2024 r.

II Termin

do

03.07.2024 r.3)

 

od

24.07.2024 r.

do

26.07.2024 r.

nie dotyczy2 nie dotyczy2

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych I Termin do

14.06.2024 r.

II Termin do

03.07.2024 r.3)

do 26.07.2024 r.
nie dotyczy2 nie dotyczy2
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej I Termin do

14.06.2024 r.

II Termin do

03.07.2024 r.3)

 

do 26.07.2024 r.
nie dotyczy2 nie dotyczy2
9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych (klasa wstępna) I Termin do

14.06.2024 r.

II Termin do

03.07.2024 r.3)

 

do 26.07.2024 r.
nie dotyczy2 nie dotyczy2
10. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub możliwość przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół od

21.06.2024 r.

do

08.07.2024 r.

do godz. 1500

 

——————-

11. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych
z ustaleniem tych okoliczności, o których mowa w art. 150 ust.7 – Prawo oświatowe
do

09.07.2024 r.

 

 

 

do

29.07.2024 r.

do

12.11.2024 r.1

do

13.12.2024 r.1

12.

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym potwierdzonych przez wójta (burmistrza, prezydenta) okoliczności wskazanych
w oświadczeniach
do

12.07.2024 r.

 

 

do

01.08.2024 r.

do

15.11.2024 r. 1)

do

17.12.2024 r. 1)

 

13. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

16.07.2024 r.

do godz. 1200

 

05.08.2024 r.

do godz. 1200

do

19.11.2024 r.1)

do godz. 1200

 

do

20.12.2024 r. 1)

do godz. 1200

14. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe: zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem silnikowym4) lub orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem silnikowym5).
od

16.07.2024 r.

do

18.07.2024 r.

do godz. 1400

 

 

 

od

05.08.2024 r.

do

09.08.2024 r.

do godz. 1400

od

19.11.2024 r.

do

06.12.2024 r.

do godz. 1400 1)

od

20.12.2024 r.

do

31.12.2024 r.

do godz. 1400 1)

 

15. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 19.07.2024 r.

do godz. 1200

 

09.08.2024 r,

do godz. 1200

09.12.2024 r.

do godz. 1200 1)

03.01.2025 r.

do godz. 1200 1)

16. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole do

19.07.2024 r.

do godz. 1400

 

do

09.08.2024 r.

do godz. 1400

 

09.12.2024 r.

do godz. 1400 1)

03.01.2025 r.1)

do godz. 1400 1)

17. Opublikowanie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych w województwie do

22.07.2024 r.

do godz. 1500

do

12.08.2024 r.

do godz. 1500

do

10.12.2024 r.1)

do

07.01.2025 r.1)

19. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie  uzasadnienia odmowy przyjęcia do

24.07.2024 r.

do

14.08.2024 r.

do

12.12.2024 r.1)

do

08.01.2025 r.1)

20. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
21. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
22. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

1)  Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają
się w pierwszym powszechnym dniu lutego (§ 2 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2023 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. z 2023 r. poz. 1211).

2)   W ofercie edukacyjnej na rok 2024/2025 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają
się w pierwszym powszednim dniu lutego nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzenie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

3)   Dyrektor szkoły może wyznaczyć II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić  do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie
do wiadomości listy wyników, o których mowa w pkt 6-8.

4)   Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (art. 134 ust 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe).

5)    Dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E (art. 134 ust 1  pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe).

Dodatkowe informacje:

 1. Zgodnie z art. 130 ust. 6 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 900
  z późn. zm.) czynności określone w art. 150 ust. 7-9 i art. 158 ust. 6-9 mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku czynności podejmowanych przez komisje rekrutacyjne – także w trybie obiegowym.
 2. Zgonie z zapisem § 10 pkt 8 lit. a Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r poz. 2431) do zadań komisji należy: sporządzenie i przekazanie Kuratorowi Oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach w szkole w terminie określonym w tabeli.