Dokumenty

 1. STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

      2. RODO

     Inspektor ochrony danych: Tomasz Piszczek

     Kontakt: rodo@gminalancut.pl 

1. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO REKRUTACJA SPRAWY PRACOWNICZE LISTOPAD 2023 PDF)

2. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO UMOWY CYWILNOPRAWNE STAŻ I PRAKTYKA LISTOPAD 2023 PDF

3. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY LISTOPAD 2023 PDF

4. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE LISTOPAD 2023 PDF

5. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO SPRAWY OGÓLNE LISTOPAD 2023 PDF

6. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO ZAMÓWIENIA LISTOPAD 2023 PDF

 

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki  w Wysokiej tel. 17 225 59 04  
  mail: iodowysoka@gmail.com
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół możliwy jest pod numerem tel. 17 225 59 04 lub adresem mail:  iodowysoka@gmail.com
 3. Dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych                  w placówce.
 4. Dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom/opiekunom prawnym/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacjom międzynarodowym i nie są profilowane.

Administrator danych

 

     3. Program profilaktyczno-wychowawczy

dsadsadasda

W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz  bardziej  człowiekiem, o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.

Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO ( 02.06.1980r.)

Wstęp

Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowawczej. Wynikają stąd dwie ważne konsekwencje:

 • kierowanie działalności wychowawczej nie może być sprzeczne z wolą rodziców;
 • nauczyciele – wychowawcy nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowawcze.

 

Szkoła kształtuje postawy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uwzględnia kierunki systemu oświaty, oczekiwania uczniów i ich rodziców.

Każdy członek społeczności szkolnej, świadomie wstępując do niej, decyduje się na jej współtworzenie, będąc odpowiedzialnym za dokonywane wybory. Społeczność szkolną stanowią uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, rodzice oraz inni pracownicy szkoły współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku przy podejmowaniu wyznaczonych zadań.

Wychowanie – jest uczeniem się szczególnego rodzaju – uczeniem się postaw, rozwijaniem wrażliwości, także odkrywaniem swoich zdolności, możliwości, mocnych stron  i budowaniem na nich własnej tożsamości i siły. Jest też uczeniem się konstruktywnego radzenia sobie z własnymi brakami, trudnościami i negatywnymi emocjami. Jest więc budowaniem człowieczeństwa.

Wszelkie działania wychowawcze winny służyć kształtowaniu w wychowanku wewnętrznej harmonii sfery intelektualnej, duchowej, emocjonalnej i fizycznej, prowadzącej do osiągnięcia dojrzałej osobowości ucznia.

I Podstawy prawne

1.Statut Technikum  w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

2.  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

3.  Konwencja o prawach Dziecka.

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

5. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

6. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1490).

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

8. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 209 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485).

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późn. zm.).

11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (z późn. zm.).

12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (z późn. zm.),

13. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r. poz. 532).

14. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

II Misja Szkoły

Jesteśmy Wspólnotą Szkolną. Ufamy sobie, wierzymy w siebie, uczymy się siebie nawzajem. Chcemy być najlepsi – stawiamy na jakość. ,,Różnorodność                w myśleniu, jednolitość  w działaniu” – to nasz sposób na sukces. Jednoczymy wysiłki w dążeniu do wszechstronnego rozwoju osobowości każdego z nas. Gwarantujemy mistrzostwo zawodowe na miarę XXI wieku. Jesteśmy otwarci na współpracę. Chcemy być obywatelami Europy wyrastającymi   z polskiej tradycji. Wyznajemy filozofię ciągłego doskonalenia się i elastycznego reagowania w obliczu zmiany. Jesteśmy dumni z przynależności do Wspólnoty pielęgnującej etos braterstwa, służby własnemu narodowi i umiłowania ziemi naszej – Podkarpacia.

III Wizja Szkoły

Technikum w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej jest ważną placówką oświatową zarówno w obszarze kształcenia jak i wychowania młodzieży. Cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym, co powoduje, że młodzież ufnie powierza swoją przyszłość wysoko kwalifikowanej, ustawicznie doskonalącej się kadrze nauczycielskiej, świadomej realizowanej misji.

Ma gwarancję, że zostanie wyposażona w umiejętności warunkujące twórcze życie, profesjonalizm zawodowy i osiągnięcie sukcesu na miarę jej potencjalnych możliwości.

Program edukacyjny szkoły – ukierunkowany na potrzeby ucznia – wzmacnia poczucie podmiotowości i wiary we własne siły, stwarza warunki do łączenia aktywności poznawczej

z aktywnością społeczną, stymuluje wszechstronny rozwój osobowościowy. Sprawia , że uczeń lubi swoją szkołę i czuje się z nią emocjonalnie związany. Atmosfera wzajemnej akceptacji wpisana w życie Wspólnoty Szkolnej daje szansę spełnienia się poprzez rozwój własnej indywidualności. Praca wychowawcza szkoły służy budowaniu człowieczeństwa  i systemu wartości opartego o zasady humanizmu.

Całościowe postrzeganie i rozumienie  świata wspiera integracja międzyprzedmiotowa. Uczenie dla życia i twórczości stanowi o istocie procesu edukacyjnego. Jednolity i zobiektywizowany system oceniania uwzględnia zaangażowanie i wkład pracy ucznia oraz motywuje do samorozwoju. Wdrażanie technologii informacyjnej i aktywne metody pracy, rozwijanie umiejętności władania językami obcymi oraz baza dydaktyczna stwarzają szansę sprostania wyzwaniom XXI wieku. Różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawia, że uczeń wzbogaca się wewnętrznie i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w kulturze.

Klimat pedagogiczny szkoły wspiera rozwój samorządności i przedsiębiorczości młodzieży, która otwiera się na potrzeby środowiska lokalnego oraz wymianę doświadczeń w kraju.

Rodzice oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu stają się partnerami w planowaniu rozwoju szkoły i realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych. Zarządzanie jakością inspiruje do twórczości, zaś jej mierzenie służy ustawicznemu doskonaleniu.

Wspólnota Szkolna rozumie filozofię jakości i ma poczucie dobrze wypełnionej misji.

 

IV. Wartości wyznaczające kierunki oddziaływań wychowawczych w Technikum.

 • Wzajemny szacunek, bezinteresowna pomoc innym.
 • Tolerancja (poszanowanie przekonań i odmienności innych, różnych dróg zdobywania umiejętności i mądrości życiowych, wolności, o ile nie szkodzi to innym     i nie niszczy ustalonego porządku).
 • Odpowiedzialność.
 • Dociekliwość poznawcza ukierunkowana na dobro, prawdę i piękno.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Rodzina (miłość, przyjaźń).
 • Sprawiedliwość ( przyznanie każdemu należnych mu praw, i tego, co z tytułu jego wkładu pracy słusznie się mu należy ).
 • Uczciwość – przestrzeganie obowiązujących zasad.
 • Partnerstwo (koleżeństwo), czyli traktowanie drugiej osoby jako równoprawnego członka społeczności.
 • Kultura słowa, czystość języka polskiego.
 • Patriotyzm (miłość do Ojczyzny, tożsamość narodowa, szacunek do dziedzictwa narodowego).
 • Poczucie wspólnoty lokalnej („moja mała ojczyzna”), wrażliwość na piękno przyrody, aktywność obywatelska, przedsiębiorczość, rzetelność.

 

V. Zadania ogólne w zakresie wychowania.

Działalność wychowawcza szkoły obejmuje:

 • wszechstronny rozwój osobowości ucznia,
 • wspomaganie rozwoju osobowego w wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualne potrzeby psychofizycznych uczniów,
 • kształtowanie samodzielności oraz poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej, poszukiwanie piękna, dobra i prawdy,
 • przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym,
 • stworzenie nauczycielowi warunków do twórczej pracy,
 • wspieranie i uzupełnianie pracy wychowawczej rodziców,
 • integrację z lokalnym środowiskiem społecznym,
 • wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowotnego ucznia.

VI. Zadania szczegółowe szkoły.

Szkoła umożliwia:

 • połączenie kształcenia, wychowania i opieki w  integralną całość,
 • dbałość o bezpieczeństwo i harmonijny rozwój ciała oraz duszy,
 • wychowanie w duchu tolerancji,
 • kształtowanie sprawności fizycznej uczniów,
 • umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie,
 • rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i zaspokajanie, zapewnienie odpowiedniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dostosowanej do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zapobieganie wszelkiego rodzaju zagrożeniom poprzez działalność profilaktyczną,
 • poszanowanie godności osobistej uczniów,
 • zapewnienie wszystkim uczniom równych szans, sprawiedliwego, życzliwego, uwzględniające możliwości dziecka traktowania,
 • przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania w zintegrowanej Europie,
 • zapewnianie uczniom warunków i możliwości rozwoju zainteresowań i zdolności,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • budowanie ścisłej relacji z lokalną społecznością, organem prowadzącym oraz instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnych z najbliższym otoczeniem i jego mieszkańcami,
 • współpraca z rodzicami, wspieranie ich w wychowaniu dzieci,
 • pomoc uczniom potrzebującym, mającym trudności w nauce,
 • dbałość o rozwój bazy szkolnej dla zapewnienia warunków realizacji programu,
 • tworzenie warunków do twórczej pracy nauczycieli i uczniów,
 • pomoc uczniom i ich rodzicom w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszego kształcenia.

 

 

 

VII. Powinności wychowawcze nauczycieli.

 

Zadaniem każdego nauczyciela jest:

 • stwarzanie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, zdrowotnym i moralnym,
 • rozwijanie dociekliwości poznawczej wychowanków, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • uczenie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym  i społecznym, połączenia odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych,
 • wdrażanie do rzetelnej pracy, osiągania  celów i wartości życiowych ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 • uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 • przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,
 • wyrabianie umiejętności kształtowania postaw dialogu, umiejętności słuchania innych  i rozumienia ich poglądów,

 

X. Powinności wychowawców klasowych.

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, podejmowanie działań wspomagających rozwój osobowy uczniów oraz przygotowujących ich do życia w rodzinie i społeczeństwie, a w szczególności:

 • organizowanie w uzgodnieniu z uczniami i ich rodzicami różnych form życia klasowego, rozwijających uczniów i integrujących zespół;
 • koordynowanie, wspólnie z nauczycielami, działań wychowawczych wobec uczniów w klasie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
 • utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzicami w celu rozpoznawania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci;
 • działanie w ramach zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych, współdziałanie z rodzicami i specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc             w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnie uczniów
 • rozwiązywanie sporów, nieporozumień, konfliktów między uczniami lub innymi osobami;
 • tworzenie atmosfery sprzyjającej uzyskiwaniu przez klasę jak najlepszych wyników nauczania;
 • dbałość o przestrzeganie przyjętych norm i zasad życia społecznego przez uczniów.  

2. Do obowiązków wychowawcy klasowego należy:

 • organizowanie zespołu klasowego (m.in. pomoc w wyborach samorządu klasowego, koordynowanie bieżących spraw organizacyjno-porządkowych).
 • rzetelne prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne);
 • organizowanie zebrań z rodzicami;
 • przygotowywanie sprawozdania z wyników klasyfikacji klasy na posiedzenie rady pedagogicznej, rozliczanie i dokumentowanie nieobecności uczniów;
 • aktywne włączanie się wraz z uczniami w życie szkoły i środowiska;
 • zapoznanie uczniów z funkcjonującym w szkole prawem, a zwłaszcza Statutem Szkoły.

 

VIII. Treści wychowawcze zawarte w podstawach programowych  i realizowane                        w ramach zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

1.   ZASADY  ETYCZNO – MORALNE

 • Przygotowujemy do wzięcia odpowiedzialności za siebie w wymiarze intelektualnym, moralnym, społecznym i duchowym.
 • Jesteśmy tolerancyjni wobec innych, w granicach przyjętych norm moralnych   i społecznych.
 • Promujemy uczciwość i sprawiedliwość w wymiarze indywidualnym i społecznym.
 • Szanujemy wolność samodzielnych wyborów, które godzą dobro własne z dobrem innych.
 • Uczymy dostrzegać prawdę, dobro, piękno i miłość.

 

 •  

TREŚCI WYCHOWAWCZE

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI

Kształcenie postaw etyczno-moralnych

 

 1. Formowanie osobowości ucznia w duchu ogólnoludzkich wartości – sprawiedliwość, prawda, szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, uczciwość.

 

 1. Zaplanowanie własnego rozwoju osobowego poprzez refleksje nad samym sobą i swoim miejscem w szkole  i społeczności lokalnej.

 

 

 1. Kształcenie wrażliwości i nieobojętności na przejawy przemocy i zła, wulgarności.   

 

 1. Wychowanie w duchu poszanowani  drugiego człowieka i tolerancji dla odmienności światopoglądowej, religijnej, narodowej, kulturowej.

 

 

Przestrzeganie praw człowieka,

dziecka we wzajemnych relacjach:

 • nauczyciel – uczeń,
 • uczeń – uczeń.

 

Udział w kółkach zainteresowań,

samorządzie szkolnym, działalność społeczna w środowisku lokalnym

 

 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki.

 

 

Wymiana młodzieży, integracja, wolontariat.

 

 

 

2.  POSTAWY OBYWATELSKIE

 • Wychowujemy w duchu miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
 • Wychowujemy w duchu pokoju ponad podziałami narodowościowymi, politycznymi         i religijnymi.
 • Poznajemy dziedzictwo kultury narodowej postrzegane w perspektywie kultury europejskiej.
 • Przygotowujemy do podejmowania twórczych i odpowiedzialnych działań w nowych realiach XXI wieku.

 

 •  

TREŚCI WYCHOWAWCZE

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI

Poznawanie dziedzictwa kultury regionalnej,narodowej, europejskiej i światowej

 

 1. Poznawanie własnego regionu i kraju.

 

 

 

 

 1. Uczestniczenie w życiu kulturalnym regionu.

 

 1. Kształtowanie postawy patriotyzmu, tożsamości narodowej.

 

 

 

 

 1. Wychowanie w duchu demokracji                i propagowanie osiągnięć kultury europejskiej.

 

Wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo-turystyczne.

 

 

 

Udział w lokalnych imprezach kulturalnych np. dożynki, konkursy.

 

 

Udział w obchodach rocznic świąt

narodowych i państwowych (np.

11 Listopada, 3 Maja, Święto

Patrona Szkoły).

 

Praktyki zawodowe młodzieży(np. w Niemczech, Grecji).

 

 

 

3.  STOSUNKI  INTERPERSONALNE

 • Kładziemy nacisk na efektywne współdziałanie w zespole i prace w grupie.
 • Budujemy więzi międzyludzkie z poszanowaniem godności osobistej drugiego człowieka, oparte na zaufaniu.
 • Kształcimy umiejętności komunikowania oraz wyrażania uczuć i poglądów w sposób otwarty i asertywny.
 • Rozwijamy wrażliwość na krzywdę  i zło wokół nas.

 

 •  

TREŚCI WYCHOWAWCZE

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI

Rozwijanie więzi międzyludzkich

 

 1. Wymaganie zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami kultury osobistej   i Statutem Szkoły.

 

 1. Rozwijanie umiejętności współdziałania zespołowego jako jednej   z podstawowych form współżycia społecznego.

 

 

 1. Budowanie więzi międzyludzkich opartych na zaufaniu w relacji:

nauczyciel – uczeń – rodzic.

 

 1. Doskonalenie asertywnych umiejętności komunikowania i wyrażania poglądów.

 

 1. Propagowanie idei wolontariatu.

 

 

 

 

 1. Zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach życiowych.

 

 

Promowanie wzorowych postaw,

stosowanie sankcji wobec osób

naruszających Statut Szkoły.

 

Różne formy pracy grupowej na zajęciach dydaktycznych  i wychowawczych, metody aktywne.

 

Indywidualne kontakty i rozmowy.

 

 

 

Lekcje wychowawcze i przedmiotowe, dyskusje.

 

 Świąteczne zbiórki żywności,

 zabawek itp., współpraca z lokalnym ośrodkiem Caritas

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

 

Rozmowy z młodzieżą na godzinach wychowawczych, dyskusje, pogadanki.

 

 

 

4.  POCZUCIE  ESTETYKI

 • Uwrażliwiamy na piękno natury.
 • Promujemy zdrowy styl życia, dbałość o swój wygląd i zachowanie.
 • Dbamy o czystość języka ojczystego.
 • Ukazujemy wartość estetyczną dzieł sztuki i rozbudzamy potrzebę uczestnictwa  w życiu kulturalnym.
 • Dbamy o estetykę otoczenia.

 

 

 

 

 

 •  

TREŚCI WYCHOWAWCZE

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI

Kształtowanie poczucia estetyki i postaw

 •  

 

 1. Dbanie o czystość i estetykę terenu szkoły.

 

 

 

2.Propagowanie zdrowego trybu życia:

 • życie bez nałogów (papierosy,

e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, komputer-Internet)

 • zdrowe odżywianie
 • higiena pracy umysłowej
 • aktywny wypoczynek
 • higiena psychiczna (radzenie ze

            stresem).

 

 1. Dbanie o czystość i poprawność języka

ojczystego, eliminowanie wulgaryzmów

i zwrotów obcojęzycznych.

 

 1. Kształtowanie wrażliwości na piękno

przyrody, dzieł sztuki, zabytków.

 

 

 1. Wychowanie człowieka przyjaznego środowisku.

 

Wskazywanie problemu

zaśmiecania szkoły i otoczenia,

sprzątanie np. sali lekcyjnych lub korytarza przez uczniów.

 

 • Dzień Promocji Zdrowia (warsztaty, prelekcje, pogadanki, filmy, dyskusje).
 • spotkania z: psychologiem, pielęgniarką, pedagogiem.
 • wycieczki
 • Dzień Sportu Szkolnego

 

 

 

 

Zwracanie uwagi na wulgarne słowa w mowie potocznej,

przestrzeganie czystości języka.

 

 

 

 

Dyskusje, zwiedzanie wystaw,

muzeów, oglądanie spektakli, filmów, wycieczki.

 

 

 

Filmy, wycieczki, konkursy, prelekcje, spotkania                         z podróżnikami

 

 

 

 

5.  DĄŻENIE  DO  SAMOROZWOJU

 • Rozwijamy dociekliwość poznawczą zmierzającą do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych do odnalezienia własnego miejsca w świecie.
 • Proponujemy rzetelną i systematyczną pracę przygotowującą do życia w rodzinie,
 • ści lokalnej i państwie.
 • Pobudzamy inicjatywę oraz kreatywność w zdobywaniu wiedzy i tworzeniu potrzebnych doświadczeń i nawyków.
 • Zachęcamy do obiektywnej samooceny.

 

 

 

 •  

TREŚCI WYCHOWAWCZE

PROPONOWANE FORMY REALIZACJI

Dążenie do samorozwoju

 

 1. Motywowanie do samokształcenia   i pogłębiania wiedzy, poszerzania zainteresowań.

 

 

 1. Wychowanie świadomego obywatela.

 

 

 

 

 

 1. Dokonywanie samodzielnych wyborów życiowych.

 

Kółka zainteresowań, konkursy, olimpiady przedmiotowe, promowanie laureatów i finalistów olimpiad, uczniów zdolnych.

 

Poznanie lokalnych struktur samorządowych i państwowych,

udział uczniów w imprezach rocznicowych organizowanych na terenie miasta i gminy.

 

 

 

 

 

Wybór przedmiotów maturalnych, kierunków studiów, doradztwo

zawodowe.

 

Uwaga:

Powyższe zadania, oprócz wymienionych form realizacji, są uwzględniane na lekcjach wszystkich przedmiotów.

 

 

IX. Działania wspierające wychowanie

LP.

IMPREZY SZKOLNE, SPOTKANIA, AKCJE

I INNE DZIAŁANIA

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

ORGANIZATOR

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku

szkolnego

* kształtowanie przynależności do wspólnoty szkolnej

* uczenie organizowania uroczystości szkolnych

Dyrekcja

Samorząd Uczniowski

2.

Kiermasz podręczników szkolnych

* uczenie odpowiedzialności za

podjęte zobowiązania

* kształtowanie umiejętności

organizacyjnych

Samorząd Uczniowski

Biblioteka Szkolna

3.

Wymiana i współpraca międzynarodowa

 

* poznawanie kultury, tradycji      i zwyczajów naszych sąsiadów

 

Dyrekcja Szkoły

Nauczyciele języków

obcych

4.

Realizacja zadań Obrony Cywilnej i bezpieczeństwa p.poż na terenie szkoły

* alarm – ewakuacja szkoły

* kształtowanie umiejętności

organizacyjnych

* kształtowanie samodyscypliny

Dyrekcja

Pracownicy obsługi

Nauczyciele

Nauczyciel edb

5.

Dzień Papieski

 

 

* odkrywanie siebie i swego

miejsca w życiu,

* określenie swojej przynależności religijnej,

* pogłębienie wartości duchowych i swojej wiedzy na temat naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II

Nauczyciele

Katecheci

 

6.

Dzień Edukacji Narodowej

* kształtowanie przynależności do wspólnoty szkolnej

* uczenie organizowania imprez szkolnych

Dyrekcja

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

7.

Święto Niepodległości 11 Listopada, Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Dzień Patrona

* poznanie drogi narodu polskiego do niepodległości

* propagowanie znajomości pieśni

patriotycznych

* kształtowanie postaw

patriotycznych

* włączanie młodzieży                w organizowanie szkolnych

wystaw, gazetek lub uroczystości

Nauczyciele

8.

Wystawy tematyczne:

* obchody rocznicowe,

* tradycje narodowe               i regionalne,

* zdrowy styl życia,

* zagrożenia uzależnieniami

 

* wzbudzanie patriotyzmu

narodowego i lokalnego

* ukazanie wartości zdrowia

* przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym

 

Wychowawcy klas

Nauczyciele

Samorząd Uczniowski

Biblioteka Szkolna

9.

Spotkania:

* z przedstawicielami policji, sądu

* poznanie zasad działania policji, sądu

* kształtowanie poczucia

praworządności

Nauczyciele

Pedagog Szkolny

10.

Wolontariat

 

 

* uwrażliwianie na los drugiego

człowieka

* kształtowanie umiejętności

niesienia pomocy

Samorząd Uczniowski

Nauczyciele

Pedagog Szkolny

11.

Zajęcia pozalekcyjne

 

* kształtowanie umiejętności

rozpoznawania i rozwijania

zainteresowań,

Samorząd Uczniowski

Rada Rodziców

Nauczyciele

12.

Boże Narodzenie – klasowe spotkanie opłatkowe

* odświętny stół wigilijny

* wspólne kolędowanie

* kultywowanie tradycji Świąt

Narodzenia Chrystusa

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

 

13.

Dzień Hotelarstwa i Gastronomii

 

 

* promocja zawodów w środowisku lokalnym

* kształtowanie przynależności do wspólnoty szkolnej

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

14.

Dzień Promocji Zdrowia

* poznanie piękna ojczystego języka

* propagowanie zdrowego stylu życia

 

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

Nauczyciele języka

polskiego

15.

Rekolekcje

 

* odkrywanie siebie i swego

miejsca w życiu,

* określenie swojej przynależności religijnej,

* pogłębienie wartości duchowych i swojej wiedzy

Dyrekcja Szkoły

Proboszcz

Wychowawcy klas

16.

Pielgrzymki

 

 

* poznawanie miejsc kultu

religijnego

* pogłębianie wartości duchowych i swojej wiary,

* integracja osób

Wychowawcy klas

Katecheci

 

17.

Wycieczki, wyjazdy edukacyjne

 

* poznanie piękna ojczystego

kraju i dorobku kultury

materialnej,

* propagowanie zdrowego stylu

życia i aktywnego wypoczynku.

Nauczyciele

Wychowawcy klas

 

18.

Dzień otwarty szkoły dla uczniów gimnazjum

 

* promocja szkoły,

* kształtowanie poczucia

przynależności do wspólnoty

szkolnej,

* uczenie odpowiedzialności za

powierzone zadania

Dyrekcja Szkoły

Samorząd Uczniowski

Pedagog Szkolny

Nauczyciele

19.

Praktyki zawodowe

* poznanie środowiska przyszłych, potencjalnych pracodawców

* promocja szkoły

Nauczyciele przedmiotów zawodowych

 

 

XI. Samorządność uczniów.

 

W Technikum działa Samorząd Uczniowski stanowiący zorganizowaną formę samodzielnych działań uczniów. SU posiada regulamin, a jego działania koordynowane są przez opiekuna. Ważne decyzje podejmowane są w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielem  w realizacji celów wychowawczych szkoły;
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę;
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych;
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Prawa Samorządu Uczniowskiego:

 • prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
 • prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących przestrzegania podstawowych praw uczniów;
 • prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.

 

 

 

XII. Sytuacje zagrożenia i formy pomocy wychowawczej.

 

W przypadku zaistnienia sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów podejmowane są działania, których celem jest przeciwdziałanie niedostatkowi ekonomicznemu, przemocy w rodzinie, uzależnieniom, problemom w nauce. Zakres tych działań obejmuje wymienione poniżej formy pomocy wychowawczej :

 • obserwację i każdorazowe udzielanie pomocy;
 • określenie pomocy dla ucznia o SPE:
 • współpracę z GOPS –em w Łańcucie;
 • zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych;
 • wypożyczanie podręczników z biblioteki szkolnej;
 • dofinansowanie do wyjazdów na wycieczki szkolne, do kina, teatru;
 • bezpłatne dożywianie w stołówce szkolnej;
 • współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łańcucie, PCPR w Łańcucie;
 • współpracę z Sądem Rodzinnym w Łańcucie i Policją;
 • realizację programu profilaktyki;
 • zajęcia wyrównawcze;
 • pomoc koleżeńską;
 • pomoc ze strony nauczyciela przedmiotu;
 • zajęcia z terapii pedagogicznej.

 

 

 

 

 

XII. Współpraca z rodzicami/ opiekunami prawnymi.

 

W związku z pierwszoplanową funkcją rodziny w wychowaniu, szkoła ściśle współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach kształcenia, wychowania, profilaktyki.

Program wychowawczy i profilaktyczny powstaje w oparciu o postulaty rodziców.

 1. Szkoła organizuje zebrania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.
 2. Dla rodziców (prawnych opiekunów) uczniów klas pierwszych szkoła organizuje spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (prawnych opiekunów)             z podstawowymi zasadami obowiązującymi w szkole, a przede wszystkim:

       – edukacyjno – wychowawczymi zadaniami i wymaganiami szkoły związanymi  z określonym cyklem kształcenia,

      – zasadami oceniania, klasyfikowania, promowania i egzaminowania uczniów.

 1. Oprócz stałych spotkań, szkoła zapewnia każdemu rodzicowi (prawnemu opiekunowi) możliwości uzyskania:

         – informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce dziecka,

        – informacji i porad w sprawach wychowania, profilaktyki i dalszego kształcenia dziecka.

 1. Wychowawca klasy i inni nauczyciele utrzymują kontakty z rodzicami przez:

      – rozmowy w czasie zebrań, spotkań,

      – indywidualne rozmowy w szkole na życzenie rodziców, które odbywają się wg. terminarza dyżurów pedagogicznych (pierwsza środa każdego miesiąca, dyżur

       wychowawców klas po klasyfikacji semestralnej),

       – indywidualne rozmowy na zaproszenie skierowane przez szkołę,

       – rozmowy telefoniczne i korespondencję.

 1. W pilnych sprawach edukacyjno – wychowawczych szkoła podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) określonego ucznia.
 1. Szkoła tworzy program wychowawczy w oparciu o postulaty rodziców.
 2. Współpraca z rodzicami w ramach zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

 

XIII. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi wychowawczą działalność szkoły.

 

Środowisko odgrywa szczególną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne szkoła współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami społecznymi:

 1. Urzędem Gminy w Łańcucie – udział przedstawicieli władz lokalnych
  i przedstawicieli organu prowadzącego szkołę na uroczystościach szkolnych, wspólne podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole.
 2. GOPS w Łańcucie – udzielanie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
 3. PPP w Łańcucie- diagnoza i pomoc uczniom przejawiającym trudności w nauce i zachowaniu. Pomoc psychologiczna dla uczniów i ich rodziców, porady wychowawcze dla rodziców.
 1. Sądem Rodzinnym w Łańcucie- podejmowanie wspólnych działań wychowawczych w stosunku do uczniów posiadających nadzór kuratora.
 1. Policją w Łańcucie – współpraca na rzecz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. OSP w Wysokiej – współpraca na rzecz bezpieczeństwa uczniów.
 3. GOK w Wysokiej – organizacja imprez kulturalnych.
 4. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – współpraca   w zakresie profilaktyki uzależnień.

 

XIV. Uwagi o realizacji programu.

 

Poszczególne elementy Programu Wychowawczego powinny zostać zawarte w planach nauczania każdego przedmiotu, w planach pracy wychowawcy klasowego, w planach pracy zajęć pozalekcyjnych, Samorządu Uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole.

Program zakłada realizację celów i zadań nie tylko w czasie godzin wychowawczych, ale uwzględnia działania wychowawcze wszystkich nauczycieli w czasie lekcji przedmiotowych, uroczystości szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych.

 

 

XV. Ewaluacja.

 

Na każdym etapie realizacji Programu Wychowawczego nauczyciele starają się szukać odpowiedzi na pytanie, czy i jak podjęte działania wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy oraz czy osiągnięto założone cele programu. Odpowiedzi na te pytania dostarczyć może:

 • analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących różnych zagadnień wychowawczych;
 • udział uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły, jak również poza nią;
 • analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych i postępów w tym zakresie;
 • zaangażowanie rodziców w życie klasy, szkoły.

PROGRAM WYCHOWAWCZO –PROFILAKTYCZNY

ZESPOŁU SZKÓŁ TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ

Spis treści:

 1. Podstawa Prawna
  2. Wprowadzenie
 2. Założenia programu wychowawczo – profilaktycznego
 3. Misja szkoły
  5. Sylwetka absolwenta szkoły
 4. model absolwenta technikum
 5. model absolwenta gimnazjum
  6. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczo – profilaktycznego
 6. Uczestnicy programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły i ich zadania
  8. Cele wychowawczo – profilaktyczne nauczanych przedmiotów
 7. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018
 8. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

 

 1. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 • Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1998 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 •  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).
 •  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Ustawa z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).
 •  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.,   w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie   zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej

          w celu  przeciwdziałania narkomanii.

 • Statut Szkoły
 •  Szkolny Zestaw Programów Nauczania
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) dotyczące przemocy domowej.

 

 

 1. WPROWADZENIE

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
            Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.      

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej, zewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki
 • wniosków i analiz m.in. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.

Podstawowym celem realizacji tego programu jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

 

 1. Wspieranie działalności wychowawczej rodziców i opiekunów.
 2. Wspomaganie ucznia w pracy nad własnym rozwojem, promowanie jego indywidualnych   osiągnięć i sukcesów.
 3. Kształtowanie postaw obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji.
 4. Wychowanie do wartości takich jak: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, odpowiedzialność, miłość, lojalność, sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, tradycja, wolność, pasja, niezależność, prawość, rodzina, patriotyzm.
 5. Przekazywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności
 6. Zapewnienie przyjaznych warunków nauki poprzez tworzenie atmosfery życzliwości,  bezpieczeństwa i tolerancji.
 7. Promowanie zdrowego stylu życia i właściwych wzorów oraz norm społecznych wśród   młodzieży i przekazywanie wiedzy uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły na temat skutków zdrowotnych, społecznych,  prawnych różnego typu uzależnień.
 8. Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.
 9. Podejmowanie działań z zakresu szeroko pojętej profilaktyki uzależnień (m.in. substancje psychoaktywne, alkohol, nikotyna, uzależnienia związane z nowoczesnymi technologiami, pornografia) poprzez rozwijanie umiejętności, które pozwolą uczniom radzić sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi i przeżywanymi w związku z nimi emocjami.
 10. Przeciwdziałanie agresji i przemocy poprzez przekazywanie wiedzy na temat mechanizmów i przyczyn występowania zachowań  agresywnych i przemocowych, ukazywanie alternatywnych wzorców pozwalających osiągnąć zamierzone cele bez stosowania agresji i przemocy.    
 11. Podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalowanie oprogramowania zabezpieczającego, dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom wiedzy z zakresu bezpiecznego poruszania się po zasobach Internetu, bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych, ochrony danych osobowych w Internecie oraz sposobów obrony przed szeroko pojętą  cyberprzemocą.

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego koegzystowania z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje zainteresowania

 i pasje.

 

 1. MISJA SZKOŁY
 2. a) Technikum

„Jesteśmy Wspólnotą Szkolną. Ufamy sobie, wierzymy w siebie, uczymy się siebie nawzajem. Chcemy być najlepsi – stawiamy na jakość. ,,Różnorodność w myśleniu, jednolitość w działaniu” – to nasz sposób na sukces. Jednoczymy wysiłki w dążeniu do wszechstronnego rozwoju osobowości każdego z nas. Gwarantujemy mistrzostwo zawodowe na miarę XXI wieku. Jesteśmy otwarci na współpracę. Chcemy być obywatelami Europy wyrastającymi z polskiej tradycji. Wyznajemy filozofię ciągłego doskonalenia się i elastycznego reagowania w obliczu zmiany. Jesteśmy dumni z przynależności do Wspólnoty pielęgnującej etos braterstwa, służby własnemu narodowi i umiłowania ziemi naszej – Podkarpacia”.

 1. b) Gimnazjum

„Jesteśmy szkołą bezpieczną opiekuńczą i przyjazną, która dobrze przygotowuje swoich uczniów do dalszej nauki na kolejnym etapie kształcenia. Wspieramy wszechstronny, harmonijny rozwój osobowości młodego człowieka, kontynuując zadania wychowawcze domu rodzinnego. Swoje działania opieramy na podstawowych wartościach humanistycznych oraz chrześcijańskich, takich jak: miłość, szacunek dla drugiego człowieka, prawda i sprawiedliwość. Przygotowujemy do aktywnego życia w rodzinie, środowisku lokalnym, Ojczyźnie w zjednoczonej Europie, tak aby nasi wychowankowie z dumą i pokorą, mądrością
i wolnością wkraczali w dorosłe życie.”

 

 1. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY
 2. a) model absolwenta technikum

Dążeniem Technikum jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny,
 • jest kreatywny,
 • jest odważny,
 • jest samodzielny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 • inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych
  i profilaktycznych szkoły).

 

 1. b) model absolwenta gimnazjum
 • wyróżnia się kulturą osobistą, wrażliwością, tolerancją i życzliwością,
 • dąży do pogłębiania zdobytej wiedzy,
 • posiada poczucie własnej godności i szanuje godność innych ludzi,
 • zna i szanuje tradycje rodzinne, kulturowe i narodowe, jest dumny z bycia Polakiem,
 • posiada rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu,
 • potrafi samodoskonalić się i planować własną przyszłość,
 • jest kreatywny, uczciwy i wytrwały w pokonywaniu trudności,
 • potrafi przeciwstawiać się złu, patologiom społecznym oraz zjawiskom, które narażają na szwank dobre imię rodziny, szkoły i ojczyzny,
 • jest świadomy zagrożeń wynikających z popadania w uzależnienia,
 • stosuje zasady zdrowego stylu życia – uprawia sport,
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • potrafi pracować w zespole realizując projekty gimnazjalne,
 • Stosuje zasady współzawodnictwa – fair play,
 • sprawnie posługuje się językami obcymi: niemieckim i angielskim,
 • jest przygotowany do pokonywania różnorodnych wyzwań współczesnej rzeczywistości,
 • potrafi dokonać rzetelnej i rzeczowej oceny dokonań zarówno własnych, jak i innych ludzi,
 • korzysta z technik multimedialnych i informacyjnych dzięki wyposażeniu szkoły
  w sprzęt multimedialny.

 

 

 

 

 1. ZADANIA SZKOŁY JAKO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

 

Cel główny

Pomaganie młodym ludziom w rozumieniu znaczenia własnego życia i życia innych ludzi, oraz udzielanie wsparcia młodemu człowiekowi, by osiągnął postęp w pracy nad doskonaleniem własnej osoby.

Zapewnienie każdemu uczniowi pełnego rozwoju we wszystkich sferach jego osobowości; intelektualnej, emocjonalnej, społecznej, fizyczna i duchowej.

 

 

CELE PROGRAMU

 – rozwój sfer osobowości ucznia

 

 
   

 

 

Sfera intelektualna

 

Sfera emocjonalna

 

Sfera

społeczna

 

Sfera

fizyczna

 

Sfera

duchowa

 

 

 

 • Rozwijanie samodzielności poznawczej.
 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia.
 • Odkrywanie własnych predyspozycji.
 • Rozwijanie uzdolnień.
 • Nauka umiejętnego korzystania z różnych źródeł wiedzy
   i informacji.
 • Kształtowanie umiejętności skutecznego uczenia się.

 

 • Poznanie mocnych i słabych stron własnej osobowości.
 • Budowanie własnej tożsamości
   i poczucia własnej wartości.
 • Eliminowanie napięć psychicznych na tle różnego rodzaju niepowodzeń.
 • Kształcenie sztuki samooceny
   i samokontroli.

 

 • Przygotowanie do pełnienia ról społecznych.
 • Wdrażanie do samodzielności
   i wpajanie zasad demokracji
   i samorządności.
 • Wpajanie szacunku dla tradycji oraz symboli narodowych
  i szkolnych.
 • Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się.
 • Kształcenie umiejętności integracyjnych.
 • Uczenie kultury języka i kultury bycia.
 • Przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Kształcenie nawyków korzystania z dóbr kultury.
 • Uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

 

 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Uświadomienie zagrożeń społecznych
   i cywilizacyjnych
 • Kształcenie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych.
 • Informowanie
  o organizacjach walczących z zagrożeniami
  i patologiami społecznymi oraz wspierającymi ofiary uzależnień
 • Poszerzanie wiedzy rodziców
  i pracowników szkoły w zakresie zachowań ryzykownych.

 

 •  Kształtowanie dojrzałej postawy wobec siebie
   i otaczającego świata
 • Potrafi odróżniać dobro od zła
 • Kształtowanie własnego światopoglądu

 i osądu otaczającego świata

 • Stosuje się do reguł życia społecznego z własnego przekonania, a nie w obawie przed mogącymi spotkać go konsekwencjami
 • Dążenie do zrozumienia swoich potrzeb oraz konstruowania życiowych celów
 • Umacnianie postawy moralnej
 • Cechowanie się empatią

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność
  za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje
  w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków
  i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,
  w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sztuce narodowej i światowej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
  a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania
  w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • systematyczne rozwijanie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców
oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

 • realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 • przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 • włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

 

 

 

Cele szczegółowe

 

 1. Propagowanie nauki i spuścizny po Tadeuszu Kościuszce – naszym patronie poprzez:
 • obchody Dnia Patrona Szkoły;
 • organizowanie szkolnych konkursów o patronie szkoły;
 1. Rozpoznanie i zintegrowanie środowiska wychowawczego  
 • diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów przyjętych do klas pierwszych;
 • wychwycenie uczniów potencjalnie stwarzających zagrożenie dla siebie i innych,
 • dostarczenie wiedzy z zakresu uzależnień, zwiększenie aktywności i wiedzy rodziców na temat uzależnień; włączenie rodziców w działania wychowawczo profilaktyczne szkoły;
 • poznanie siebie nawzajem przez uczniów i integracja klas, stworzenie warunków umożliwiających uczniom niedostosowanym pełną integrację z grupą;
 • kształtowanie poczucia tożsamości ze szkołą;
 • praca indywidualna z uczniem przejawiającym zakłócenia w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym, pomaganie uczniom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu swoich problemów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych;
 • wdrażanie uczniów do systematycznej pracy – poprawa frekwencji;
 • kierowanie uczniów do specjalistów w poważniejszych przypadkach (potrzeba diagnozy, leczenia, terapii itp.);
 • współpraca z sądem rodzinnym, powiatową komendą policji, kuratorami;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje i innych postępowanie bezpieczeństwo i zdrowie;
 • dokształcanie rady pedagogicznej w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień;
 • rozpoznanie uczniów zdolnych oraz wspieranie ich, tak by mieli możliwość podnoszenia wiedzy i kompetencji.
 1. Budowanie obrazu własnej osoby.
   • poznanie zainteresowań i uzdolnień;
   • poznanie siebie, świadome i kreatywne kierowanie własnym życiem;
   • rozszerzanie własnych zainteresowań i pasji poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia sportowe, koła zainteresowań;
   • zajęcia ukierunkowane pod kątem realizowanych innowacji pedagogicznych;
   • poznanie własnej sfery uczuciowej, wskazanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi, uczenie zachowań asertywnych, w tym umiejętności mówienia – „Nie” i wyrażania uczuć,
   • wspieranie w rozwoju uczniów zdolnych i uczniów mających trudności dydaktyczne i wychowawcze;
   • rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości,
 1. Wyrabianie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.
 • zwiększanie wiedzy na temat własnego zdrowia i życia;
 • zapobieganie paleniu papierosów i e-papierosów wśród uczniów w szkole i poza nią;
 • zapobieganie występowaniu agresji i przemocy w szkole oraz poza nią, ponoszenie odpowiedzialności za słowa i czyny;
 • wiedza i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z zagrożeniami, jakie niosą uzależnienia;
 • ochrona życia i zdrowia;
 • dostarczenie wiedzy o AIDS i HIV, kształtowanie postawy tolerancji i wrażliwości na postawy innych;
 • zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • popularyzowanie postaw trzeźwościowych, dokształcanie nauczycieli
  i uczniów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień.
 • poszanowanie godności własnej i innych ludzi;
 • przeciwdziałanie złu i niewłaściwym postawom;
 • pogłębienie problematyki przyjaźni, miłości, ludzkiej płciowości, prokreacji,   funkcji rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa;
 • popularyzowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów i używek, charakteryzującego się dobrymi wyborami w zakresie aktywności sportowej oraz zdrowymi nawykami żywieniowymi.
 1. Przygotowanie do aktywnego życia społecznego i zawodowego.
 • uczenie się przez odkrywanie i doświadczenie, praktykę, aktywne metody;
 • rozwijanie aktywności twórczej uczniów;
 • kształtowanie szacunku do pracy własnej i innych ludzi;
 • kształtowanie aktywności i samodzielności w podejmowaniu zadań;
 • kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • kształtowanie rzetelności w wykonywaniu obowiązków zawodowych  i obywatelskich;
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
 • nabycie umiejętności potrzebnych w środowisku pracy;
 • zaznajomienie z zasadami prawnymi  i umiejętnościami aktywnego udziału w życiu publicznym, gospodarczym naszego kraju i Europy.
 1. Przygotowanie młodzieży do życia w rodzinie
 • wdrażanie do osiągania cech dojrzałej osobowości;
 • kształtowanie odpowiedzialności za własną dojrzałość;
 • kształtowanie prawidłowych więzi rodzinnych;
 • zdobywanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych
  z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru przyszłego stylu życia, w tym pełnienia ról rodzicielskich;
 • postawy wobec życia ludzkiego, rodziny, dziecka, osób starszych, zdrowia własnego i innych;
 • przekazywanie rzetelnej wiedzy o rozwoju człowieka, w wymiarze biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym;
 • świadome dążenie do integracji seksualnej i harmonijne wkraczanie w życie dorosłe;
 • wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju.

 

 1. Zdolność do aktywnego udziału w kulturze. Rozumienie i akceptacja dziedzictwa   

   kultury narodowej.

 • znajomość zasad i zachowywanie norm etycznych, kultury życia społecznego i życia codziennego;
 • zainteresowanie młodzieży i rodziców atrakcyjnymi formami spędzania czasu wolnego bez alkoholu, narkotyków, dopalaczy;
 • uświadamianie młodzieży kultury korzystania z nowoczesnych komunikatorów społecznych oraz konsekwencji wynikających  z nadużyć – cyberprzemoc;
 • rozwijanie umiejętności oceniania zjawisk społeczno- kulturowych;
 • pomoc w odnajdywaniu własnej tożsamości;
 • rozwijanie uzdolnień twórczych przez własną twórczość;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • aktywny udział w różnych formach życia kulturalnego;
 • rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu;
 • ukazywanie dziedzictwa narodowego i rozwijanie poczucia jego wartości;
 • aktywne współuczestniczenie/ współtworzenie wydarzeń kulturalnych szkoły i środowiska lokalnego.

 

VII.   UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

SZKOŁY I ICH ZADANIA .

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy

uczestnicy programu:

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań
  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń
  i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym,
  oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Rada pedagogiczna:
  • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
  • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,
  • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
  • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
  • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego
 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.
 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.
 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, działa na rzecz wolontariatu,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

VII. Cele wychowawczo-profilaktyczne nauczanych przedmiotów

język polski

 1. Poznanie dzieł literackich wchodzących w skład dziedzictwa polskiej, europejskiej
  i światowej kultury.
 2. Osiąganie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej.
 3. Kształtowanie tożsamości osobowej, narodowej i kulturowej.
 4. Wzmacnianie wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności za własny rozwój i samodzielne decyzje dotyczące dalszej nauki i wyboru zawodu.
 5. Kształtowanie hierarchii wartości w oparciu o wybitne dzieła kultury.

Języki obce

 1. Opanowanie języka na poziomie zapewniającym w miarę sprawną komunikację
  w odniesieniu do spraw życia codziennego.
 2. Osiągnięcie umiejętności językowych na poziomie zaawansowanym zapewniającym swobodne posługiwanie się wyuczonym językiem w obcym kraju.
 •  

historia

 1. Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności uzyskanych w toku wcześniejszej edukacji celem lepszej znajomości i rozumienia przeszłości własnego regionu i kraju oraz dziejów świata.
 2. Pogłębienie rozumienia powiązań między przeszłością, teraźniejszością i przyszłość
 3. Budowanie własnej tożsamości i kształtowanie systemu wartości.
 4. Rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych, poczucia przynależności do wspólnoty rodzinnej, lokalnej, regionalnej, grupy etnicznej i narodowej.
 5. Przygotowanie się do udziału w życiu różnych społeczności; kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych
  •  
 1.  

wiedza o społeczeństwie 

 1. Osiągnięcie motywacji i zdolności do indywidualnej i zbiorowej aktywności społecznej i obywatelskiej na gruncie szacunku dla własnego państwa i prawa oraz rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za społeczeństwo i państwo
 2. Rozwijanie cnót społecznych i obywatelskich, patriotyzmu i odpowiedzialności za dobro wspólne.
 3. Doskonalenie umiejętności oceny stanowisk i działań uczestników życia publicznego z punktu widzenia podstawowych wartości życia społecznego.
 4. Rozumienie i nabywanie umiejętności stosowania przepisów prawa.
 5. Pogłębienie tożsamości kulturowej i narodowej.

 

 1.  

matematyka

 1. Wykształcenie umiejętności budowania modeli matematycznych dla różnorodnych sytuacji z życia codziennego oraz ich wykorzystania do rozwiązywania problemów praktycznych.

 

 1.  

fizyka

 1. Świadomość istnienia praw rządzących mikro- i makro światem oraz wynikająca z niej refleksja filozoficzno-przyrodnicza
 2. Dostrzeganie natury i struktury fizyki oraz astronomii, ich rozwoju i związku z innymi naukami przyrodniczymi.
 3. Przygotowanie do rozumnego odbioru i oceny informacji, a także podejmowania dyskusji i formułowania opinii.
 4. Rozumienie znaczenia fizyki dla techniki, medycyny, ekologii, jej związków z różnymi dziedzinami działalności ludzkiej oraz implikacji społecznych i możliwości kariery zawodowej.
  •  
 1.  

chemia

 1. Uświadomienie roli chemii w rozwoju cywilizacji i w życiu codziennym.
 2. Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko i przyswojenie wiedzy niezbędnej do prowadzenia działań proekologicznych.
  •  
 1.  

biologia

 1. Pogłębianie rozumienia podstaw działania własnego organizmu w stosunku do wiedzy nabytej na niższym etapie kształcenia.
 2. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.
 3. Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym
 4. Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko.
 5. Rozumienie potrzeby zachowania bioróżnorodności.
  •  
 1.  

geografia

 1. Rozszerzenie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w środowisku geograficznym w skali lokalnej, krajowej (geografia Polski), wielkich regionów i świata
 2. Przekonanie o potrzebie uczestnictwa w rozwoju własnego regionu i Polski oraz podejmowania działań na rzecz zachowania ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
 3.  Zrozumienie złożoności świata, współzależności jego poszczególnych elementów i gotowości do udziału w jego przekształcaniu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

 1.  

podstawy przedsiębiorczości 

 1. Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.
 2. Kształcenie postawy rzetelnej pracy i przedsiębiorczości.
 3. Kształtowanie umiejętności pracy w zespole i skutecznego komunikowania się.
 4. Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru.
 5. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej.
 6. Rozwijanie zainteresowania z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Poznanie podstawowych zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w różnych formach.
 7. Poznanie roli państwa i prawa w gospodarce rynkowej.
 8. Poznanie zasad funkcjonowania gospodarki europejskiej i światowej.
  •  
 1.  

technologia informacyjna

 1. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
 2. Uświadamianie  młodzieży kultury korzystania z nowoczesnych komunikatorów społecznych oraz konsekwencji wynikających  z nadużyć – cyberprzemoc;

 

 1.  

wychowanie fizyczne

 1. Znajomość zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowanych systematycznym uprawianiem różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej
  i turystycznej.
 2. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące
  w sporcie, rekreacji i turystyce, m.in. wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplina, równość szans, szacunek dla przeciwnika, „czysta gra”, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.
 3. Motywacja do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych właściwości morfologicznych i funkcjonalnych.
  •  
 1.  

edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym oraz zapoznanie się ze strukturą obronności państwa.
 2. Przygotowanie do sytuacji zagrożeń ( znajomość zasad postepowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; znajomość zasad planowania i organizacji działań.
 3. Opanowanie zasad pierwszej pomocy ( umiejętność udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu).

 

 1.  

religia

 1. Przygotowanie do podejmowania samodzielnych decyzji w oparciu o motywację chrześcijańską wypływającą z faktu przyjęcia chrztu: integrowanie orędzia chrześcijańskiego z ludzkim doświadczeniem codzienności.
 2. Doprowadzenie do umiejętności znalezienia się w sytuacji dialogu ze światem.
 3. Doprowadzenie do odkrycia przez ucznia godności danej mu przez Boga Stwórcę.

 

 1.  

kształcenie ogólnozawodowe

 1. Dzięki ukształtowaniu umiejętności samokształcenia, reprezentowaniu postawy odkrywczej, poszukującej, ma możliwość szybkiego zdobywania zawodu i przekwalifikowania się.
 2. Pomoc w wyborze drogi przyszłej kariery zawodowej w obszarach zawodowych zgodnie z zainteresowaniami i rynkiem pracy.
 3. Doskonalenie umiejętności takich jak: komunikacja interpersonalna, kreatywność, mobilność, praca w grupie, dokonywanie oceny swoich umiejętności, elastyczność w poruszaniu się po rynku pracy.

 

 

 

 1. Kalendarz stałych uroczystości i imprez szkolnych
 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 2. Dzień Edukacji Narodowej
 3. Święto Odzyskania Niepodległości
 4. Dzień hotelarstwa i gastronomii
 5. Jasełka szkolne i spotkanie opłatkowe w klasach
 6. Studniówka
 7. Dzień Patrona
 8. Dzień otwarty
 9. Pożegnanie uczniów klas IV technikum
 10. Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 11. Dzień Sportu
 12. Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 

 1. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Na każdym etapie realizacji programu Profilaktyczno – Wychowawczego nauczyciele starają się szukać odpowiedzi na pytanie, czy i jak podjęte działania wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy oraz czy osiągnięto założone cele programu.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik
do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Działania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne
oraz informacyjne szkoły w zakresie przeciwdziałania zjawisku narkomanii” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 1. W ramach działalności wychowawczej w poszczególnych obszarach, szkoła podejmie  następujące działania:

 

 

 

Lp.

 

Zadanie

 

Sposób realizacji

 

Odpowie-dzialny

 

Termin

 

Odbiorca

 

1.

Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia

1. Opracowanie i upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej, ze szczególnych uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, skierowanych do nauczycieli
i rodziców / opiekunów prawnych:

– opracowanie materiałów z opisem dostępnych zajęć pozalekcyjnych do dyspozycji uczniów,

– promocja atrakcji turystycznych regionu,

 

 

 

 

pedagog

 

wychowawcy,
n-l geografii

 

rodzice/
opiekunowie prawni

 

 

2. Zaangażowanie rodziców / opiekunów prawnych
do współpracy przy organizacji uroczystości/imprez szkolnych
i klasowych, zawodów sportowych etc.:

– organizacja Dnia Hotelarstwa i Gastronomii, Dnia Promocji Zdrowia, Dnia Otwartego Szkoły, wigilii klasowych, zabawy studniówkowej we współpracy z rodzicami.

 

 

 

zgodnie
z przydziałem czynności

 

rodzice/
opiekunowie prawni

 

 

3. Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez organizację spotkań rodziców / opiekunów prawnych
ze specjalistami, w sprawach wykraczających poza kompetencje zawodowe wychowawcy:

– spotkania wywiadówkowe zorganizowane z udziałem specjalistów do spraw uzależnień informujące o sposobach przeciwdziałania uzależnieniom,

– spotkania wywiadówkowe z pedagogiem nt. profilaktyki antynarkotykowej mające na celu uświadomienie rodziców
w zakresie zagrożeń płynących ze strony środków psychoaktywnych, jak i rozpoznawania zagrożenia

– stała współpraca z higienistką szkolną w zakresie ochrony zdrowia

 

 

 

 

 

pedagog

 

 

pedagog

 

 

higienistka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rodzice/
opiekunowie prawni

2.

Kształtowanie hierarchii systemu wartości,

w którym zdrowie należy
do jednych z najważniejszych wartości w życiu.

1. Promowanie wśród uczniów zasad zdrowego żywienia
oraz informowanie o korzyściach, które z niego płyną

– organizacja wewnatrzszkolnego Dnia Promocji Zdrowia nt. związanego z profilaktyką – udział w międzyszkolnych zawodach sportowych

– zajęcia dla uczniów nt. stresu

 

 

 

wychowawcy, zespół ds. promocji zdrowia w

nauczyciele W-F

pedagog szkolny

 

 

uczniowie

 

 

2. Uświadamianie uczniom problemu związanego z chorobą AIDS i innymi chorobami cywilizacyjnymi

– lekcje wychowawcze dotykające tematyki chorób cywilizacyjnych

– współpraca z Podkarpackim Biurem Prewencji Pierwotnej Nowotworów – prowadzenie akcji promujących Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem,

 

 

 

wychowawcy

 

Joanna Kunysz

 

 

 

 

uczniowie

 

 

3. Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia we wsparciu rozpoznawanych sportowców, podróżników, itp. 

 

Nauczyciele wych.fiz.

 

uczniowie

3.

Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków
i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców
i rodziców/opiekunów prawnych, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami
oraz nauczycielami
i wychowawcami

1. Zaangażowanie uczniów w działalność na rzecz społeczności szkolnej, zwiększając poczucie przynależności do grupy
– organizacja powitania nowych uczniów przez dotychczasowych uczniów, dyrekcję oraz nauczycieli na początku roku szkolnego (uroczysta pierwsza szkolna  akademia)

– organizacja zajęć integracyjnych dla uczniów klas I

– udział w spotkaniu integracyjnym dla pierwszoklasistów
ze szkół powiatu

 

wychowawcy klas I

 

dyrektor, wychowawcy

pedagog szkolny

wychowawcy klas I

 

uczniowie

 

 

2. Udział nauczycieli w rozwoju talentów indywidualnych uczniów mających na celu zwiększenie autorytetu nauczyciela

– organizacja kółek zainteresowań

– udział uczniów w konkursach z różnych dziedzin

– organizacja pokazu umiejętności zawodowych uczniów
w ramach szkolnych imprez i rekrutacji

nauczyciele prowadzący koła

n-l przedmiotu

n-le przedmiotów zawodowych

 

nauczyciele wychowawcy

 

 

3. Zaangażowanie rodziców/opiekunów prawnych w działalność na rzecz placówki, w życie klasy

– organizacja Wigilii dla uczniów szkoły dzięki współpracy
z rodzicami

– zaproszenie rodziców do współpracy w organizacji imprez szkolnych na pierwszym w roku zebraniu ogólnym z dyrekcją oraz zebraniach rodziców poszczególnych klas z wychowawcą

– bieżące informowanie rodziców o kolejnych, nadchodzących imprezach szkolnych

 

 

wychowawcy

 

dyrektor, wychowawcy

 

redagujący stronę internetową szkoły, wychowawcy

 

rodzice/
opiekunowie prawni

 

 

4. Zaangażowanie nauczycieli w sprawy wychowawcze uczniów.

– poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów (ankieta diagnozująca w klasach pierwszych)

– indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi

wychowawcy

 

wychowawcy, pedagog, n-le

 

nauczyciele wychowawcy

5.

Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji
z uczniami oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów

 

1. Rozszerzanie kompetencji nauczycieli i wychowawców dotyczących nowych zjawisk i problemów, z którymi mogą się spotkać w pracy wychowawczej

– studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej

– indywidualne szkolenia doskonalące nauczycieli

 

 

 

wszyscy nauczyciele

 

nauczyciele,

wychowawcy

6.

Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli
i wychowawców
oraz rodziców/opiekunów prawnych.

1. Rozszerzanie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów prawnych poprzez organizację szkoleń
i spotkań.

– organizacja spotkania informacyjnego w ramach wywiadówki dla rodziców/opiekunów prawnych celem zapoznania ich z problemem narkomanii oraz sposobów radzenia sobie w nim

– spotkania rodziców/opiekunów prawnych z pedagogiem szkolnym

– rozszerzanie wiedzy rodziców/opiekunów prawnych na temat rozpoznawania problemów z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież. Udzielanie informacji na temat właściwego sposobu reakcji na zidentyfikowany problem oraz pomocy udzielanej przez lokalną poradnię ds. uzależnień, policję

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

pedagog szkolny

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

I semestr

rodzice/
opiekunowie prawni

 

 

2. Rozszerzanie kompetencji wychowawczych nauczycieli poprzez organizację szkoleń

– organizacja spotkania informacyjnego dla rodziców
ze specjalistą z dziedziny narkomanii

– udostępnienie nauczycielom literatury opisującej metody rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych

 

 

 

pedagog szkolny

pedagog szkolny

 

 

II semestr

 

na bieżąco

nauczyciele, w- wcy

7.

Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych
i prospołecznych

1. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej wśród uczniów placówki

– angażowanie uczniów w akcje służące społeczności lokalnej (wsparcie skierowane ku konkretnym osobom niepełnosprawnym).

 

opiekun SU,

pedagog szkolny, wszyscy n-le

 

uczniowie

 

 

2. Działania szkoły na rzecz zdrowia uczniów

– Wdrażanie elementów autorskiego programu dot. profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem walki z dopalaczami

– kształtowanie właściwej postawy ciała na zajęciach wychowania fizycznego

– edukacja uczniów dotycząca udzielania pierwszej pomocy

 

 

pedagog szkolny

higienistka

nauczyciele W-F

zespół SzPZ

 

II semestr

 

 

cały rok

 

cały rok

 

 

uczniowie

(klasy II)

 

 

 

 

3. Poszerzanie horyzontów wychowanków szkoły

– współpraca m.in. firmą  Unity Line ze Szczecina, która umożliwia wyjazdy uczniów na dwutygodniowe praktyki na promach pasażerskich pływających na trasie Świnoujście-Szwecja (Trelleborg, Ystad)

– udział w rajdach, wycieczkach

 

 

B.Karaś

 

 

 

n-le, wychowawcy

 

cały rok

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Działalność edukacyjna

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów,
ich rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

W ramach działalności edukacyjnej w poszczególnych obszarach, szkoła podejmie następujące działania:

 

Lp.

 

Zadania

 

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin

 

Odbiorca

1.

Poszerzenie wiedzy rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli
i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju
i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji.

1.Opracowanie i upowszechnianie materiałów
z zakresu edukacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, skierowanych do nauczycieli i rodziców

– dystrybucja materiałów dotyczących substancji psychoaktywnych udostępnionych na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, dystrybucja ulotek upowszechnianych przez Wojewódzką Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Rzeszowie

 

2. Poradnictwo psychoedukacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych prowadzone przez pedagoga szkolnego oraz pedagogizacja
w zakresie przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom związanym z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych

– spotkania indywidualne z pedagogiem szkolnym, pogadanki dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom

– organizacja spotkania z ekspertami z zakresu tematyki przeciwdziałania narkomanii

– informowanie rodziców podczas zebrań
o instytucjach, do których mogą się zgłosić
o pomoc w razie wystąpienia problemu

3. Zapoznanie nauczycieli z dostępnymi narzędziami profilaktycznymi

– udział w szkoleniach dla nauczycieli organizowanych w ramach wewtrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

– przypomnienie Radzie Pedagogicznej procedury
na wypadek zidentyfikowania problemu dotyczącego narkotyków w szkole

 

 

 

Zespół SzPZ pedagog

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

pedagog, wychowawcy, dyrektor

 

wszyscy nauczyciele

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

wedle potrzeb cały rok 

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

wedle potrzeb

 

I semestr

 

 

rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

rodzice/opiekunowie prawni

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów.

 

 

1. Kształtowanie wśród uczniów postaw zapobiegających podatności na ryzyko kontaktu ze środkami psychoaktywnymi.

– lekcje wychowawcze dotyczące działania
i niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą używanie środków psychoaktywnych. Przedstawienie statystyk zatruć, zgonów po zażywaniu substancji zastępczych

– szkolenie uczniów informujące o konsekwencjach prawnych związanych z posiadaniem, zażywaniem, dystrybucją zakazanych środków prowadzone przez przedstawiciela policji

2. Rozwijanie w uczniach umiejętności społecznych, a także kreatywności  i krytycznego myślenia

– dyskusja na zgłoszone przez uczniów tematy, prowadzone podczas godziny wychowawczej

– burze mózgów organizowane w klasie w trakcie godziny wychowawczej –uczniowie rozpatrują problem, notując spostrzeżenia każdego z nich,

– – udział w rajdach, wycieczkach szkolnych,

– uświadamianie uczniów na tematy dotyczące bieżących spraw dotykających całego świata,

– rozwijanie świadomości multikulturowości wielu społeczeństw

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

nauczyciel WOS

nauczyciel WOK

 

 

 

 

cały rok

 

 

I semestr

 

 

 

wedle potrzeb

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

wedle potrzeb

cały rok

 

 

uczniowie

3.

Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych,
w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania
i wyrażania własnych emocji.

1. Rozwijanie umiejętności życiowych u uczniów
przez ćwiczenie odpowiednich postaw.

– promocja aktywności fizycznej jako metody walki ze stresem

– prelekcje przygotowane we współpracy z pedagogiem szkolnym przedstawiające różne metody walki ze stresem

2. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w celu sprawnego kształtowania umiejętności życiowych uczniów

– udostępnienie nauczycielom literatury związanej
z tematem

– uzupełnianie zasobów biblioteki szkolnej
o fachowe publikacje z tej tematyki

 

 

 

nauczyciele WF
pedagog szkolny

 

 

 

bibliotekarz, pedagog szkolny

 

bibliotekarz

 

 

cały rok

 

I semestr

 

cały rok

 

na bieżąco

 

uczniowie

4.

Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmowaniu decyzji,
w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.

1. Rozwijanie umiejętności podejmowania autonomicznych decyzji, krytycznego myślenia
i patrzenia na problem z wielu możliwych perspektyw.

– udział uczniów w lekcjach organizowanych w oparciu o prezentację multimedialną dotyczącą niebezpiecznych substancji i sytuacji, które mogą być ryzykowne

– prowadzenie zajęć wychowawczych
z odgrywaniem scenek z możliwymi sytuacjami stanowiącymi zagrożenie

– dyskusje na zgłoszone przez uczniów tematy, przeprowadzane podczas godziny wychowawczej (w tym także burze mózgów, rozwiązywanie problemów z podziałem na grupy, itp.)

– przeprowadzenie lekcji wychowawczej nt. „Jak być asertywnym?’,

– lekcje wychowawcze poświęcone sposobom wyrażania skrajnych uczuć w akceptowalny społecznie sposób

 

 

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy, pedagog szkolny

 

pedagog szkolny

 

wychowawcy

 

 

 

wedle potrzeb

 

wedle potrzeb

 

wedle potrzeb

 

wedle potrzeb

uczniowie

5.

Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców
w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych
oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej

1. Podnoszenie kwalifikacji w zakresie objawów używania środków psychoaktywnych.

– udostępnianie nauczycielom odpowiedniej literatury, rozszerzającej wiedzę na temat objawów i konsekwencji używania środków psychoaktywnych
– zachęcanie do indywidualnych form samokształceniowych dotyczących tej tematyki

 

 

pedagog szkolny
bibliotekarz

pedagog szkolny

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

nauczyciele

6.

 

 

 

 

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

 

 

1. Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie dostępnych metod przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych wśród uczniów.:

– zapoznanie Rady Pedagogicznej z materiałami dotyczącymi działań antynarkotykowych
i antyuzależnieniowych dostępnych na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

– zwiększenie kwalifikacji pedagoga szklonego w kwestii przeciwdziałania używaniu środków psychoaktywnych w celu zapewnienia możliwości konsultacji

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

dyrektor, pedagog szkolny

 

 

 

 

na bieżąco

 

 

wedle potrzeb

nauczyciele
i wychowawcy

 

 

 

 

 1. Działalność informacyjna

Działalność edukacyjna w szkole i placówce polega na stałym poszerzaniu i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności u uczniów,
ich rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

W ramach działalności informacyjnej w poszczególnych obszarach, szkoła podejmie następujące działania:

 

Lp.

 

Zadanie

 

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin

 

Odbiorca

1.

Dostarczanie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom
i rodzicom/opiekunom prawnym na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych
i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji psychoaktywnych.

1. Opracowanie i upowszechnianie materiałów
z zakresu działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

– dystrybucja materiałów otrzymanych z WSES
w Rzeszowie, opublikowanych na stronie KO
w Rzeszowie

– współpraca z lokalnymi instytucjami przeciwdziałającymi uzależnieniom i narkomanii
w kwestii dostarczenia materiałów niezbędnych
do posiadania odpowiedniej wiedzy.

 

 

 

pedagog szkolny

 

koordynator SZPZ, pedagog szkolny 

 

 

 

na bieżąco

 

wedle potrzeb

rodzice/opiekunowie prawni

 

 

2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków i substancji psychoaktywnych
oraz norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego poprzez udział
w szkoleniach o tej tematyce w ramach samodzielnego dokształcania się

– stale zwiększanie kwalifikacji pedagoga szkolnego w kwestii przeciwdziałania używaniu środków psychoaktywnych w celu zapewnienia możliwości konsultacji

wszyscy n-le

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

na bieżąco

 

 

 

 

wedle potrzeb

nauczyciele, wychowawcy

 

 

3. Prelekcje dla rodziców/opiekunów prawnych przedstawiające sposoby przeciwdziałania używania substancji psychoaktywnych.

– szkolenie dla rodziców/opiekunów prawnych na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków
i substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach

 

 

 

koordynator SZPZ,pedagog

 

 

 

II semestr

rodzice/opiekunowie prawni

2.

Udostępnienie informacji
o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców/opiekunów prawnych w przypadku używania środków i substancji psychoaktywnych

1. Uświadamianie rodziców/opiekunów prawnych
o miejscach, w których mogą szukać pomocy w razie wystąpienia problemu.

– prezentacja materiałów dotyczących źródeł pomocy w sytuacji uzależnienia ucznia (dziecka) na stronie internetowej szkoły w zakładce pedagoga szkolnego

wszyscy nauczyciele

 

pedagog szkolny

na bieżąco

 

 

cały rok

rodzice/opiekunowie prawni

 

 

 1. Spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, innych instytucji pomocowych, itp.
  – organizacja prelekcji dotyczącej niebezpieczeństwa związanego z przyjmowaniem dopalaczy

 

pedagog szkolny

 

II semestr

uczniowie

3.

Przekazanie informacji uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

 1. Informowanie uczniów na temat konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem i używaniem nielegalnych środków.

– informowanie uczniów na godzinach wychowawczych o konsekwencjach związanych
z posiadaniem nielegalnych substancji

– organizacja spotkania z pracownikiem policji
dla rodziców/opiekunów prawnych, uczniów
oraz nauczycieli, na których przedstawione zostaną możliwe scenariusze będące konsekwencją posiadania lub zażywania nielegalnych substancji

 

 

wychowawcy

 

 

pedagog szkolny

 

 

na bieżąco

 

 

wedle potrzeb

uczniowie

4.

Informowanie uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli
i wychowawców oraz metodach współpracy szkół i placówek
z Policją w sytuacji zagrożenia narkomanią

1. Zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych
z obowiązującymi w szkole procedurami oraz szkolnym programem profilaktyki przez wychowawcę.
– informowanie o szkolnych procedurach postępowania związanych z narkomanią,

– przedstawienie Programu Profilaktyczno-Wychowawczego oraz Planu Działań Profilaktycznych opracowanych na dany rok szkolny podczas zebrania klasowego

– udostępnienie tych dokumentów i procedur na stronie w wersji internetowej szkoły oraz wydrukowanej w bibliotece szkoły i sekretariacie (poinformowanie rodziców o możliwości zapoznania się z tymi dokumentami)

 

 

wychowawcy, pedagog szkolny, dyrektor

 

 

IX

 

 

 

cały rok

rodzice/opiekunowie prawni

 

 

2. Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole procedurami oraz Programem Profilaktyczno-Wychowawczym
– prezentacja i omówienie programu i procedur w razie wystąpienia problemu związanego z niebezpiecznymi substancjami na terenie szkoły w czasie godziny wychowawczej

– precyzyjne wyjaśnienie konsekwencji szkolnych związanych z posiadaniem bądź używaniem substancji psychoaktywnych

– organizacja prelekcji w celu przypominania procedur związanych z sytuacją zagrożenia narkomanią.

 

wychowawcy

 

 

wychowawca, pedagog szkolny

 

 

pedagog szkolny

 

IX

 

 

IX

 

 

według potrzeb

uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Działalność profilaktyczna

            Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Celem głównym działalności jest przygotowanie ucznia do zdrowego i bezpiecznego życia.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. w przypadku profilaktyki uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu używania przez nich środków i substancji psychoaktywnych;
 2. w przypadku profilaktyki selektywnej – wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych;
 3. w przypadku profilaktyki wskazującej – wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

 

 

Lp.

 

 

Zadanie

 

 

Sposób realizacji

 

 

Odpowiedzialny

 

 

Termin

 

 

Odbiorca

 

Typ profilaktyki

 

1.

Realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych programów profilaktycznych
i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych
do indywidualnych
i grupowych
oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych
w ramach systemu rekomendacji o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określonych
w przepisach wydanych
na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

1. Wspieranie uczniów ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym.

 

– Prowadzenie działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– indywidualne rozmowy z uczniami na temat właściwych postaw wobec niebezpiecznych środków, (zapewnienie uczniowi zaufanego miejsca, do którego może się zgłosić o pomoc)

– angażowanie uczniów w kółka zainteresowań, rozwój sprawności fizycznej na dodatkowych zajęciach

– zachęcanie ucznia do zapoznania się
z literaturą bliską jego zainteresowań

– realizacja kolejnej edycji programu „Ars – jak dbać o miłość)

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

pedagog szkolny

wychowawcy

 

 

wszyscy n-le

 

 

bibliotekarz

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

cały rok

 

wedle potrzeb

 

 

na bieżąco

 

 

cały rok

 

 

cały rok

rodzice/
opiekunowie prawni, uczniowie

selektywna

 

 

2. Pomoc uczniom z rozpoznanymi wczesnymi objawami używania środków psychoaktywnych

– Konsultacja problemu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Przedstawienie możliwych miejsc,
w których mogą szukać pomocy.

– Konsultacje ze specjalistyczną poradnią ds. uzależnień.

 

 

wychowawca,

pedagog szkolny

nauczyciel

pedagog szkolny

 

 

 

wedle potrzeb

rodzice/
opiekunowie prawni, uczniowie

wskazująca

 

 

3. Zapewnienie dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom szkoły

– ustalenie dyżuru pedagoga szkolnego, w czasie którego wspiera rozwiązywanie problemów natury pedagogiczno-psychologicznej występujących wśród uczniów (pierwsza środa miesiąca)

– zachęcanie i budowanie zaufania do pedagoga szkolnego podczas godzin wychowawczych – zapraszanie pedagoga na zajęcia, prezentacja interesujących uczniów tematów.

 

 

pedagog szkolny

wychowawcy

 

 

IX

 

 

 

cały rok

uczniowie

uniwersalna

2.

Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
i satysfakcji życiowej

1. Rozszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych
– Organizacja zajęć sportowych (SKS)

– Uformowanie szkolnych drużyn różnych dyscyplin sportowych reprezentujących szkołę na zawodach

– zapewnienie możliwości uczestnictwa w kółku gastronomicznym, hotelarskim, humanistycznym, itp.

 

 

 

nauczyciele WF

 

 

n-le poszczególnych przedmiotów

 

uczniowie

uniwersalna

 

 

2. Poszerzanie horyzontów uczniów przez prezentację osiągnięć i sukcesów znanych ludzi.

– organizacja spotkań z interesującymi ludźmi, podróżnikami

– zachęcanie uczniów do zapoznania się
z literaturą opisującą osiągnięcia Polaków

 

 

M. Lorenc

 

 

 

bibliotekarz

 

 

raz na semestr

 

 

cały rok

uczniowie

uniwersalna

3.

Kształtowanie
i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych

1. Informowanie uczniów o ryzyku związanym z zażywaniem środków psychoaktywnych.
– przygotowanie spotkania z uczniami, lekcji wychowawczej informującej o zagrożeniach płynących z przyjmowania środków psychoaktywnych, w tym także dopalaczy

 

 

 

pedagog szkolny

wychowawcy

 

 

II semestr

uczniowie

uniwersalna

 

 

2. Kształtowanie postaw i metod sprzeciwiania się sytuacjom stwarzającym zagrożenie.
– prowadzenie zajęć wychowawczych
z odgrywaniem scenek z możliwymi sytuacjami stanowiącymi zagrożenie
– udział uczniów w lekcjach opartych
o prezentacje multimedialną nt. niebezpiecznych substancji i sytuacji,
które mogą być ryzykowne
– ćwiczenia asertywności na godzinach wychowawczych

 

 

pedagog szkolny

wychowawcy

 

pedagog szkolny

 

 

wychowawcy

 

 

cały rok

 

 

na bieżąco

 

 

wedle potrzeb

uczniowie

uniwersalna

 

 

3. Określenie jasno sprecyzowanych zasad obowiązujących w szkole, zapoznanie
z nimi uczniów.
– przedstawienie reguł obowiązujących  szkole na godzinie wychowawczej na początku roku szkolnego
– ustalenie zasad Nauczyciel-Uczeń we współpracy z uczniami
– przedstawienie uczniom na godzinie wychowawczej ich praw i obowiązków wynikających ze statutu szkoły

wychowawcy

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

wychowawca

IX

 

 

 

 

 

IX

 

 

IX

uczniowie

uniwersalna

 

 

4. Zapoznanie uczniów
z obowiązującym prawem dotyczącym  przeciwdziałania narkomanii

– organizacja spotkania z przedstawicielem policji nt. konsekwencji prawnych posiadania, zażywania i dystrybucji środków psychoaktywnych

 

 

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

I semestr

uczniowie

uniwersalna

4.

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych

1. Wdrożenie i opanowanie programów
 i procedur przez Radę Pedagogiczną

– doskonalenie kompetencji grona pedagogicznego w zakresie podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej (przypomnienie szkolnych zasad postępowania związanych z narkomanią)

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

II semestr

nauczyciele, wychowawcy

uniwersalna