Kształcenie Praktyczne

Konkurs  MISTRZ W ZAWODZIE

 

Celem konkursu jest:

 • Wykorzystanie i rozwijanie potencjału zawodowego uczniów oraz ich umiejętności praktycznych związanych z wybranym zawodem.
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i umiejętności planowania swojej kariery zawodowej.
 • Rozpowszechnianie wiedzy na temat różnych zawodów.
 • Zmobilizowanie młodzieży do działania.

Czas trwania konkursu : październik  – kwiecień

Punktowaniu podlega:

 • Uczestnictwo w konkursach oraz olimpiadach o tematyce zawodowej.
 • Ocena z zajęć praktycznych.
 • Średnia ocena  z  przedmiotów zawodowych.
 • Wyniki testy wewnątrzszkolnego
 • Wyniki wykonanego zadania praktycznego

 

Rozstrzygnięcie konkursu: kwiecień.

Zwycięzcy konkursu otrzymają tytuł  ”Mistrza w zawodzie” potwierdzony dyplomem oraz nagrody. Zwycięzcy będą typowani w ramach zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolnego Konkursu „Mistrz w zawodzie”

 

Kryteria punktacji dla poszczególnych etapów konkursu:

 • Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach o tematyce zawodowej

90%-100%      poprawnych odpowiedzi           max  20 pkt

70%-89%        poprawnych odpowiedzi                    15 pkt

50%-69%        poprawnych odpowiedzi                    10 pkt

 

 • Ocena z zajęć praktycznych

Ocena celująca                                                           20 pkt

Ocena bardzo dobra                                                   18 pkt

Ocena dobra                                                               16 pkt

 

 • Średnia  ocen z 3 wybranych teoretycznych  przedmiotów zawodowych

Ocena celująca                                                           20 pkt

Ocena bardzo dobra                                                   18 pkt

Ocena dobra                                                               16 pkt

 

 • Wyniki wewnątrzszkolnego testu

90%-100%     poprawnych odpowiedzi           max    20 pkt

70%-89%        poprawnych odpowiedzi                     15 pkt

50%-69%        poprawnych odpowiedzi                     10 pkt

 

 • Wyniki wykonanego zadania praktycznego

Zadanie nr 1                                                       max  10 pkt

Zadanie nr 2                                                       max  10 pkt

 

Razem max 100 pkt

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

 w Technikum w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej

§ 1. WSTĘP

a) Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r.  w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z  2017r. poz.1644 ). Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek  podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.

b) Za organizację i nadzór nad zajęciami praktycznymi i praktyką zawodową bezpośrednio     z ramienia szkoły odpowiedzialny jest kierownik szkolenia praktycznego, a w miejscu praktyk zakładowy opiekun.

 

§ 2. CELE PRAKTYK ZAWODOWYCH

2.1 Cele ogólne:

a) pogłębienie wiadomości nabytych w szkole

b) doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy

c) wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole

d) doskonalenie umiejętności interpersonalnych

e) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy

f) poszanowanie mienia

2.2 Działania: przede wszystkim uczeń powinien:

a) znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu

b) obsługiwać podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne zakładu

c) dostosować się do wymogów organizacji pracy zespole

d) dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie

e) zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy

f) ocenić jakość wykonanej pracy

g) przestrzegać zasad BHP, przepisów p-poż i ochrony środowiska

2.3  Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych zawodów określają  programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego.

 

§ 3. OBOWIĄZKI UCZNIA

3.1 Przygotowanie do praktyki

Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

a) zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez kierownika szkolenia praktycznego na spotkaniu, które odbywa się nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki

b) odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w miejscu praktyk

c) uaktualnienie książeczki zdrowia

d) przygotowanie zeszytu zwanego dalej „dzienniczkiem praktyk”

e) wpisanie/wklejenie do dzienniczka praktyk programu, który będzie realizowany podczas praktyki.

3.2 Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

Uczeń ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się:

a) właściwą postawę i kulturę osobistą

b) poprawny wygląd (patrz pkt. 3.3)

c) właściwy ubiór (patrz pkt. 3.4)

d) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie czasu pracy

e) dostosowanie się do ustalonego przez zakładowego opiekuna obowiązującego harmonogramu praktyk

f) rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna

g) systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk

h) przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk do kontroli zakładowemu opiekunowi praktyk

i) uzyskanie pozytywnej oceny wpisanej do dzienniczka praktyk/karty praktyk, na podstawie obecności i egzaminu w formie pisemnej i praktycznej

j) przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk/karty praktyk wraz z wpisaną oceną do kierownika szkolenia praktycznego dokonującego wpisu w dzienniku lekcyjnym.

3.3. Wygląd

Uczeń odbywający praktykę ma obowiązek przestrzegać zasad dotyczących

poprawnego wyglądu przez co rozumie się:

a) szczególną dbałość o higienę osobistą

b) ręce: czyste, zadbane, z krótko obciętymi, nie lakierowanymi paznokciami

c) włosy: czyste, krótkie lub gładko upięte

d) delikatny makijaż lub brak

e) delikatny zapach (np. dyskretna woda toaletowa zamiast perfum)

f) dopuszczalna biżuteria to wyłącznie obrączka i zegarek

3.4. Strój

 Uczeń technikum powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju,

przez co rozumie się:

– kobiety: kostium, spodnium lub bluzka: np. typu koszulowego, gładka, bez odkrytych ramion i głębokiego dekoltu; spódnica: krój prosty, długość w kolano; buty z pełnymi noskami, płaskie lub na niewielkim obcasie; rajstopy – całość w stonowanej kolorystyce

– mężczyźni: koszula: gładka, spodnie krój prosty ewentualnie garnitur sportowy; półbuty sznurowane

B)

– strój ochronny: biały fartuch lub bluza i spodnie kucharskie

– nakrycie głowy: białe, całkowicie zasłaniające włosy

– obuwie: pełne, wygodne

– zapaska

W czasie odbywania praktyk, uczniowie postrzegani są przez klientów firmy jako pracownicy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek firmy.

3.5 Prowadzenie dzienniczka praktyk

1.Uczniowie odbywający praktykę powinni posiadać:

a) dzienniczek praktyki

c) program praktyki

d) standardy wymagań egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe

2. Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.

3. W ostatnim dniu praktyki dzienniczek należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i oceny.

3.6 Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona.

Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:

a) zwolnienie lekarskie wklejone do zeszytu praktyk

b) informacja do pracodawcy w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę

c) informacja do szkoły w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę

d) dostarczenie do szkoły kserokopii zwolnienia lekarskiego

Nieobecność na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu ze szkołą.

3.7 Zaliczenie praktyki

1. Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się oceny:

– zakładowego opiekuna praktyki /ocena wpisana w dzienniczku praktyk/

– obecności na praktyce

– oceny prowadzenia dzienniczka praktyki.

2. Ocenę ustala opiekun praktyk na podstawie kryteriów określonych w załączniku nr 1

/ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych/.

3. Ocenianiu podlega:

– stopień umiejętności i wiedzy określony programem praktyk zawodowych,

-dokumentacja praktyk zawodowych tj. dzienniczek

5. Zakładowy opiekun wpisuje w ostatnim dniu praktyki odbywanej przez w jego dzienniczku praktyk ocenę wraz z uzasadnieniem. Pod uzasadnieniem składa swój podpis oraz umieszcza imienną pieczątkę.

6. Ocena z praktyki winna być wystawiona nie później niż 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

7. W okresie 7 dni od ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest przedstawić osobiście pełną dokumentację celem wpisania oceny przez kierownika szkolenia praktycznego do dziennika lekcyjnego.

8. Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuję ocenę niedostateczną.

Na koniec semestru/roku szkolnego uczeń musi mieć 100% frekwencję na praktykach zawodowych lub zajęciach praktycznych, aby był klasyfikowany z przedmiotu.

9. W przypadku braku propozycji oceny ze strony zakładowego opiekuna praktyk ocenę końcową samodzielnie wystawia kierownik praktyk zawodowych po zasięgnięciu informacji w miejscu praktyk i posiadanej przez ucznia dokumentacji.

3.8 Nie zaliczenie praktyki zawodowej

Nie zaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

a) niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki

b) nieobecności nieusprawiedliwionej ( już w wymiarze 1 dnia)

c) nie odpracowania opuszczonych zajęć

d) samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki

e) braku wymaganej dokumentacji praktyk

g) złamania dyscypliny

h) nie podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy

i) uzyskania negatywnej oceny

j) niezastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu

k) niedostarczenie do kierownika szkolenia praktycznego dzienniczka praktyk

 

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy

programowo wyższej

 

§ 4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Pracodawca ma obowiązek:

a) zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem

b) zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami

c) zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach

d) przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie

e) skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy

f) przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk

g) zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną

h) przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków

i) kontrolować zeszyt praktyk i uzupełniać go o uwagi, opinie i spostrzeżenia

j) zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk

k) zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor szkoły

l) utrzymywać stały kontaktu z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły – kierownikiem szkolenia praktycznego

m) informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.

n) poinformować ucznia o propozycji oceny i uzasadnić ją

o) ocenić praktykę i dokonać wpisu do dzienniczka ucznia wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk

p) zwrócić uczniowi dzienniczek wraz z oceną, uzasadnieniem i opinią w ostatnim dniu trwania praktyk.

 

§ 5. PRAWA UCZNIA

W czasie odbywania praktyki uczeń powinien i ma prawo do:

a) zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach

b) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy

c) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk

d) korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia,

przechowywania odzieży i spożywania posiłków

e) zapoznania z kryteriami oceniania

f) informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.

g) zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk

h) uzyskania informacji o ocenie z praktyki zawodowej i uzasadnienia jej

i) uzyskania wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania

j) właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej

§ 6. SYTUACJE SZCZEGÓLNE

a) Ciąża – potwierdzona zaświadczeniem lekarskim stanowi podstawę do przesunięcia terminu praktyk; na wniosek uczennicy bądź rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej przy braku przeciwwskazań (zaświadczenie lekarskie) istnieje możliwość podjęcia decyzji o kontynuowaniu zajęć.

b) W szczególnych sytuacjach (choroby, przypadki losowe) uczeń ma możliwość zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna) po uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego.

§ 7. KRYTERIA OCENIANIA

Ocenę praktyki zawodowej, jej uzasadnienie i opinię o uczniu wystawia opiekun praktyki, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi uczniom kryteriami oceniania. Ocena wraz z uzasadnieniem i opinią o uczniu musi być odnotowana w dzienniczku praktyk i potwierdzona pieczęcią zakładu oraz podpisem osoby do tego upoważnionej.

Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia.

– Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu praktyki, na podstawie określonych kryteriów.

– Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez uczniów umiejętności wynikających ze szczegółowych celów kształcenia.

– Ze względu na charakter zajęć w procesie oceniania dominować będzie obserwacja pracy uczniów oraz ocena efektów tej pracy.

Dokonując oceny pracy uczniów należy uwzględnić:

– przestrzeganie dyscypliny pracy

– organizację pracy

– samodzielność podczas wykonywania pracy

– jakość wykonywanej pracy

– postawę zawodową

Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.

Załącznik nr 1

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie z zajęć praktycznych oraz praktyk

zawodowych

1. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie,

2. W ocenianiu ucznia z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej przyjmuje się następujące kryteria:

a) stopień opanowania programowych umiejętności

b) jakość pracy

c) umiejętność łączenia teorii z praktyką

d) zaangażowanie ucznia w wykonywaną pracę

e) samodzielność podczas wykonywania pracy

f) organizowanie stanowiska pracy i wykonywanych czynności

g) umiejętność pracy w zespole

h) poszanowanie sprzętu

i) przestrzeganie dyscypliny pracy

j) kultura osobista

k) obecność:

obecność na praktykach zawodowych i zajęciach praktycznych musi być 100%;

wszystkie opuszczone dni zajęć praktycznych i praktyk zawodowych muszą być odpracowane po uzgodnieniu z kierownikiem szkolenia praktycznego i pracodawcą;

w przypadkach losowych (np.: długotrwała choroba) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o zmniejszeniu o 10 – 15% ilości dni do odpracowania.

3. Jeśli uczeń nie odpracuje wszystkich nieobecności na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych jest nieklasyfikowany z tego przedmiotu. Odpracowane nieobecności muszą być potwierdzone pisemnie przez zakładowego opiekuna praktyk.

4. Każde zajęcia praktyczne kończą się oceną wpisywaną  w dzienniczku praktyk.

5. W klasyfikacji śródrocznej i końcowo-rocznej ocena z zajęć praktycznych jest wypadkową ocen uzyskanych w trakcie semestru.

6. Ocena z praktyki zawodowej.

Na ocenę końcową z praktyki zawodu składa się ocena zakładu pracy, w którym uczeń odbywał praktykę oraz ocena za prowadzoną dokumentację w dzienniczku praktyk.

7. Po zakończeniu realizacji programu praktyki, osoba prowadząca praktykę powinna wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową.

8. Oceny klasyfikacyjne  śródroczne i końcoworoczne ustala się wg następującej skali:

Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

 

§ 8. DODATEK

1. Realizacja teoretycznej i praktycznej nauki zawodu odbywa się według założeń programowo – organizacyjnych wynikających z podstaw programowych i charakterystyki kwalifikacyjnej absolwentów szkoły .

2. Szkoła prowadzi zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe we własnych pracowniach oraz na podstawie umów zawartych z zakładami pracy.

3. Kontrolę nad przebiegiem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych sprawuje kierownik szkolenia praktycznego

 

Wysoka,10.09.2022r

PROGRAM NAUCZANIA

PRAKTYKA ZAWODOWA  TECHNIK HOTELARSTWA  kl. III

symbol cyfrowy zawodu  422402

 

Kwalifikacja  HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Dział programowy Tematy jednostek metodycznych Wymagania programowe Uwagi o realizacji
Podstawowe

Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

Etap realizacji
I. Organizacja pracy w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 1.Przepisy bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska w obiekcie hotelarskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– określać sposoby postępowania

w stanach zagrożenia zdrowia i

życia

– rozróżniać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane w obiekcie hotelarskim

– organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w obiekcie hotelarskim

– stosować aktywne metody słuchania

– stosować metody komunikacji werbalnej

– stosować metody komunikacji niewerbalnej

– rozpoznać źródła i rodzaje zagrożeń występujących w środowisku pracy w obiekcie hotelarskim

– wskazać czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy hotelarza

– określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka

 

Klasa III
2.Regulaminy wewnętrzne, instrukcje i procedury w obiekcie hotelarskim – interpretować strukturę organizacyjną obiektu hotelarskiego

– omówić instruktaż stanowiskowy

– omówić zapisy zawarte w dokumentacji wewnętrznej obiektu hotelarskiego

– stosować aktywne metody słuchania

– stosować metody komunikacji werbalnej

– stosować metody komunikacji niewerbalnej

– identyfikować przepisy prawa wewnątrzzakładowego związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska

– interpretować zapisy regulaminów wewnętrznych, instrukcji i procedur w obiekcie hotelarskim

– analizować zakładowy system prawny i organizacyjny ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Klasa II
II. Służba pięter 1. Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskich – kontrolować stan techniczny urządzeń w jednostce mieszkalnej

– sprawdzać stan utrzymania czystości jednostki mieszkalnej

– wypełniać dokumenty związane z kontrolą pracy służby pięter

– wypełniać dokumenty związane z ewidencją wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do utrzymania czystości

– przestrzegać procedur sprzątania jednostki mieszkalnej (pokoju hotelowego)

– używać sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją

– przygotować wózek serwisowy do pracy

– przygotować jednostki mieszkalne dla gości

– przygotować pokój na przyjazd gościa VIP

– uzupełniać wyposażenie jednostek mieszkalnych (pokoju)

– dobierać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do rodzaju wykonywanych prac porządkowych

– używać sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją

– dobierać środki dezynfekcyjne do rodzaju wykonywanych prac porządkowych

– przestrzegać procedur sprzątania whs

– używać sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją

– utrzymać whs w czystości podczas pobytu gościa

– uzupełniać wyposażenie whs

– dobierać urządzenia i sprzęt oraz właściwe środki czystości do rodzaju wykonywanych prac porządkowych

– używać sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją

– dobierać środki dezynfekcyjne do rodzaju wykonywanych prac porządkowych

– wykonać prace porządkowe w pomieszczeniach ogólnodostępnych

– prowadzić prace porządkowe w pomieszczeniach rekreacyjnych obiektu hotelarskiego zgodnie z zaleceniami

– oceniać sposób przygotowania jednostki mieszkalnej dla gości hotelowych

– sporządzać dokumenty związane z organizacją pracy służby pięter

– prezentować sposób postępowania w przypadku niesprawności urządzeń w jednostce mieszkalnej

– przyporządkować sprzęt i środki czystości do prac porządkowych w pomieszczeniach ogólnodostępnych

– planować prace porządkowe w pomieszczeniach rekreacyjnych obiektu hotelarskiego

– dobierać środki czystości do rodzaju wykonywanych prac porządkowych w części rekreacyjnej obiektu hotelarskiego

– oceniać etapy wykonania zadań

– przedstawiać etapy wykonania poszczególnych czynności niezbędnych do wykonania przydzielonego zadania

– organizować prace związane z realizacją przydzielonych zadań

– rozpoznać zasady i procedury wykonywania zadań zawodowych w obiekcie hotelarskim

– monitorować wykonanie zadań

– wskazać konsekwencje nieprzestrzegania regulaminów i procedur

– stosować aktywne metody słuchania

Klasa III
III. Usługi dodatkowe w obiekcie hotelarskim 1. Sprzedaż usług dodatkowych w obiekcie hotelarskim  zinterpretować treści w ofercie obiektu hotelarskiego

– oferować usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu

– sporządzać dokumentację związaną z zamówieniem i realizacją usług dodatkowych

– wypełniać zlecenia dla poszczególnych działów hotelu na realizację usług dodatkowych

– wskazać konsekwencje nieprzestrzegania regulaminów i procedur

– stosować aktywne metody słuchania

– stosować metody komunikacji werbalnej

– stosować metody komunikacji niewerbalnej

– opracować ofertę usług dodatkowych obiektu hotelarskiego

– przedstawić oferty usług dodatkowych

– przygotować teczkę imprezy

– sporządzać faktury za usługi dodatkowe

– stosować procedury i regulaminy obiektu podczas archiwizacji baz danych

– interpretować raporty i sprawozdania

– przedstawić etapy wykonania poszczególnych czynności niezbędnych do wykonania przydzielonego zadania

– organizować prace związane z realizacją przydzielonych zadań

– ocenić etapy wykonania zadań

Klasa III
2.Organizacja spotkań biznesowych w obiekcie hotelarskim – interpretować zamówienie na organizację spotkania

– przestrzegać zasad organizacji spotkań biznesowych w obiekcie hotelarskim

– sporządzać dokumentację związaną z organizacją spotkania biznesowego

– przygotować wyposażenie sali konferencyjnej zgodnie z zamówieniem

– zlecać przygotowanie zamówionych usług gastronomicznych

– zaplanować czynności dotyczące prac porządkowych przy obsłudze konferencji

– stosować aktywne metody słuchania

– stosować metody komunikacji werbalnej

– stosować metody komunikacji niewerbalnej

– opracować program spotkania biznesowego (konferencji, sympozjum, eventu) w obiekcie hotelarskim

– sporządzać plan realizacji zadania do wykonania

– dokonać oceny jakości wykonanych zadań

– dobrać czas do wykonania zadania zawodowego

– przedstawiać etapy wykonania poszczególnych czynności niezbędnych do wykonania przydzielonego zadania

– organizować prace związane z realizacją przydzielonych zadań

– oceniać etapy wykonania zadań

– rozpoznać zasady i procedury wykonywania zadań zawodowych w obiekcie hotelarskim

– monitorować wykonanie zadań

IV. Obsługa konsumenta 1. Śniadania hotelowe – identyfikować wymagania sanitarno-epidemiologiczne dotyczące przechowywania żywności, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi

– przestrzegać zasad dotyczących warunków przechowywania żywności

– przestrzegać zasad systemu HACCP

– określać wartości odżywcze produktów spożywczych

– rozróżniać rodzaje bielizny stołowej

– rozróżniać rodzaje zastawy stołowej

– rozpoznać elementy zastawy stołowej

– wykorzystywać metody i techniki do przygotowania śniadania

– stosować receptury przygotowania śniadań

– dobierać sposoby przygotowania i formy podawania śniadań do możliwości obiektu hotelarskiego

– przygotować śniadanie hotelowe

– wskazać konsekwencje nieprzestrzegania regulaminów i procedur

– stosować aktywne metody słuchania

– stosować metody komunikacji werbalnej

– stosować metody komunikacji niewerbalnej

– dobrać czas do wykonania zadania zawodowego

– dobierać sposób przechowywania do rodzaju żywności

– określać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych

– opracować jadłospisy śniadań zgodnie z recepturą i normami żywienia dostosowanymi do potrzeb gości

– dobierać nakrycia i zastawę stołową do rodzaju śniadania

– dobierać dekorację stołu do śniadania

– przygotować stół do śniadania

– przygotować bufet śniadaniowy zgodnie z zasadami obsługi gościa

– przygotować śniadania hotelowe, np. à la carte, śniadania kontynentalne, angielskie, paczki śniadaniowe

– sporządzać potrawy dla gościa o specjalnych potrzebach żywieniowych

– przedstawiać etapy wykonania poszczególnych czynności niezbędnych do wykonania przydzielonego zadania

– organizować prace związane z realizacją przydzielonych zadań

– oceniać etapy wykonania zadań

– rozpoznać zasady i procedury wykonywania zadań zawodowych w obiekcie hotelarskim

– monitorować wykonanie zadań

Klasa III

 

2. Room service – prezentować zasady serwowania potraw do pokoju

– dobierać sposób serwowania do pokoju do rodzaju potrawy

– serwować śniadania do pokoju gościa

– stosować aktywne metody słuchania

– stosować metody komunikacji werbalnej

– stosować metody komunikacji niewerbalnej

– realizować zamówienie room service

– organizować prace związane z realizacją przydzielonych zadań

– oceniać etapy wykonania zadań

– dobrać czas do wykonania zadania zawodowego

– monitorować wykonanie zadań

 

Klasa III

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

W ramach praktyki zawodowej, uczeń powinien nabyć umiejętności związane z przygotowaniem jednostek mieszkalnych dla gości, przygotowania i sprzedaży usług dodatkowych, przygotowania śniadań dla gości hotelowych oraz room service na zamówienie gościa.

Należy stosować aktywizujące metody związane z różnym stopniem aktywności uczniów. Zadania i ćwiczenia należy rozdzielać w taki sposób, aby uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, co wpłynie na motywację do pracy. Zalecane metody to przede wszystkim instruktaż, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach. Metody należy zmieniać i dobierać stosownie do warunków i sytuacji dydaktycznych, zainteresowań uczniów oraz celów, które chcemy osiągnąć.

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji praktyki zawodowej. W trakcie oceniania należy zwracać uwagę na przestrzeganie dyscypliny pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., organizację stanowiska pracy, kulturę obsługi gości, zaangażowanie w realizację zadań i jakość pracy. Wiedza i umiejętności ucznia powinny być sprawdzane za pomocą obserwacji wykonywanych czynności podczas realizacji zadań zawodowych. Należy zwrócić uwagę na pracę samodzielną oraz współpracę z innymi pracownikami. Sprawdzaniu i ocenianiu powinna również podlegać dokumentacja przygotowana przez ucznia.

 

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Proponuje się przeprowadzić ewaluację praktyki zawodowej poprzez wstępne zdiagnozowanie potrzeb uczniów za pomocą ankiet. Następnie w trakcie odbywania praktyki, przeprowadzać krótkie ankiety sprawdzające opanowanie określonych treści. Ważnymi metodami są również obserwacje oraz wywiady z uczniami.
Na zakończenie praktyki zawodowej proponuje się przeprowadzić ewaluację podsumowującą z wykorzystaniem ćwiczeń praktycznych.

 

 

Program nauczania praktyki zawodowej

technik hotelarstwa kl. IV

symbol cyfrowy zawodu  422402

 

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Dział programowy Tematy jednostek metodycznych Wymagania programowe Uwagi o realizacji
Podstawowe

Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

Etap realizacji
I. Organizacja pracy w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 1. Przepisy bhp, ppoż. oraz ochrony środowiska w obiekcie hotelarskim – określać sposoby postępowania  w stanach zagrożenia zdrowia i życia

– rozróżniać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane w obiekcie hotelarskim

– organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w obiekcie hotelarskim

– stosować aktywne metody słuchania

– stosować metody komunikacji werbalnej

– stosować metody komunikacji niewerbalnej

– rozpoznać źródła i rodzaje zagrożeń występujących w środowisku pracy w obiekcie hotelarskim

– wskazać czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy hotelarza

– określać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka

 

Klasa IV
2. Regulaminy wewnętrzne, instrukcje i procedury w obiekcie hotelarskim – omówić instruktaż stanowiskowy

– omówić zapisy zawarte w dokumentacji wewnętrznej obiektu hotelarskiego

– analizować zakładowy system prawny i organizacyjny ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

– stosować aktywne metody słuchania

– stosować metody komunikacji werbalnej

– stosować metody komunikacji niewerbalnej

– identyfikować przepisy prawa wewnątrzzakładowego związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska

– interpretować zapisy regulaminów wewnętrznych, instrukcji i procedur w obiekcie hotelarskim.

Klasa IV
II. Rezerwacja usług 1. Zasady rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup zorganizowanych – interpretować zamówienia gości hotelowych

– przygotować dane dotyczące zarezerwowanych usług dla pozostałych działów obiektu hotelarskiego

– uporządkować dane rezerwacyjne wg zakresu zamówionych usług

– interpretować rooming list

– powiadamiać zwierzchników o przyjeździe gości VIP

– sporządzać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich

– udzielać odpowiedzi na zapytanie rezerwacyjne dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej

– wypełniać dokumenty związaną z rezerwacją usług hotelarskich (karta rezerwacji, grafik, potwierdzenie rezerwacji, odmowa rezerwacji)

 

-przygotować informacje na temat usług żywieniowych gości oraz imprez okolicznościowych dla działu gastronomicznego

– przekazać prośby gości na temat wyposażenia podstawowego i dodatkowego jednostek mieszkalnych do działu służby pięter

– przekazać zamówienia grupowe do działu marketingu

– przygotować informacje na temat usług konferencyjnych, rekreacyjnych i innych usług dodatkowych rezerwowanych przez gości do odpowiednich działów hotelu

– prezentować pracę zespołu (podczas spotkań okresowych, rocznych, wywiadów, rozpoczęcia działań w zakresie oceny i doskonalenia umiejętności)

– określić kryteria oceny jakości wykonywanych zadań

– ocenić wydajność pracowników

– dobrać działania do wykonania zadania zawodowego

– zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić inne osoby na szkodę

Klasa IV
2. Wykorzystanie systemów rezerwacyjnych – rezerwować usługi hotelarskie, wykorzystując systemy rezerwacyjne

– udostępniać pokoje w systemie rezerwacyjnym

– aktualizować ceny usług w systemie rezerwacyjnym

– rezerwować usługi hotelarskie, wykorzystując systemy rezerwacyjne

 

Klasa IV
III. Przyjęcie gościa do hotelu 1. Procedura check-in – zastosować zasady etykiety i formy grzecznościowe

– przyjąć gościa indywidualnego do hotelu. (procedurę check-in dla gości indywidualnych)

– przyjąć grupę zorganizowaną do hotelu

– przygotować informacje dla poszczególnych działów hotelu na temat realizowanych usług dla gościa

– zachęcać gościa do skorzystania z usług dodatkowych

– respektować zasady
savoir-vivre w obsłudze gości

– przyjąć gościa VIP do hotelu

– przyjąć gościa walk-in do hotelu

– zaproponować warunki porozumienia w prowadzonych negocjacjach

– zastosować metody radzenia sobie ze stresem

– przekazać określony zasób informacji gościom

– wskazać standardy wykonania zadańKlasa IV2. Dokumentacja związana z przyjęciem gościa

– sporządzić dokumenty wykorzystywane w procedurze check-in (np. karta rejestracyjna, księga rejestracyjna, karta pobytu)

– sporządzić dokumentację dotyczącą express check-out

– utrzymywać porządek na stanowisku pracy

– stosować rozwiązania proekologiczne

– przygotować raport na temat przyjazdów gości w określonym dniu

– zarchiwizować dokumentację związaną z przyjęciem gości do hotelu

– dobrać działania do wykonania zadania zawodowego

– zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić inne osoby na szkodę

– wskazać obszary odpowiedzialności zawodowej i prawnej za podejmowane działania zawodowe

 Opieka nad gościem w trakcie pobytu

1. Obsługa gościa w trakcie pobytu

– dobrać oferty usług hotelarskich do potrzeb gości

– zachęcić gości do skorzystania z usług hotelu oraz usług firm zewnętrznych, np. wynajem samochodów, wycieczki z przewodnikiem, wydarzenia kulturalne, pokazy i zajęcia rekreacyjne itp.

– wykorzystać sprzedaż osobistą w trakcie rozmowy z gościem

– poinformować gościa o usługach świadczonych w obiekcie, miejscu świadczenia usług i pracownikach odpowiedzialnych za ich realizację

– realizować usługi związane z pobytem gościa

– pozyskać informacje z różnych źródeł

– sklasyfikować uzyskane informacje

– stosować zasady cross-sellingu

– udzielić informacji turystycznej

– reagować na nietypowe prośby gości i przekazać sprawę odpowiednim komórkom hotelu

– oceniać sposoby rozwiązania sytuacji nietypowych w obiekcie hotelarskim

– przekazać ochronie hotelu informacje o osobach i sytuacjach wzbudzających zastrzeżenia

– gromadzić należności na rachunkach gości

– zakomunikować innym własne intencje i przekonania w celu osiągnięcia określonych celów

– wskazać działania kreatywne

– omówić sposoby zachowania osób otwartych na zmiany w zakresie stosowanych technik i metod pracy

– identyfikować nowe technologie komunikacyjne

2. Dokumentacja związana z pobytem gościa

– wypełniać dokumentację związaną ze świadczeniem usług w trakcie pobytu gościa (np. karta kontrolna skrytki sejfowej, druk depozytowy, druki wypożyczenia sprzętu, druk message itp.)

– utrzymywać porządek na stanowisku pracy

– stosować rozwiązania proekologiczne

– wskazać obszary odpowiedzialności zawodowej i prawnej za podejmowane działania zawodowe

– dobrać działania do wykonania zadania zawodowego

– zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić inne osoby na szkodę

 Wykwaterowanie i rozliczanie gości

1. Procedura check-out

– zastosować zasady etykiety i formy grzecznościowe

– wykwaterować gościa indywidualnego z hotelu(procedurę check-out dla gości indywidualnych)

– wykwaterować grupę zorganizowanej z hotelu

– zachęcić gościa do ponownego odwiedzenia obiektu

– respektować zasady savoir-vivre w obsłudze gości

– pożegnać gościa VIP

– zaproponować warunki porozumienia w prowadzonych negocjacjach

– zastosować metody radzenia sobie ze stresem

– przekazać określony zasób informacji gościom

– wskazać standardy wykonania zadań

2. Dokumentacja w procedurze check-out i rozliczeniu gościa

– sporządzić dokumenty wykorzystywane w procedurze check-out

– sporządzić dokumenty dotyczące rozliczeń gościa w obiekcie

– wykorzystać programy komputerowe generujące dokumenty fiskalne (np. paragon, faktura)

– utrzymywać porządek na stanowisku pracy

– stosować rozwiązania proekologiczne

– dokonać rozliczenia kosztów pobytu gościa w obiekcie hotelarskim zgodnie z założeniami

– sporządzić rachunek wstępny i fakturę VAT

– zarchiwizować dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości

– dokonać preautoryzacji z wykorzystaniem terminala kart płatniczych

– otworzyć i zamknąć rachunek gościa w systemie

– generować dokumenty finansowe

– korygować niewłaściwie wykonywane zadania

– zaproponować rozwiązania wpływające na poprawę warunków i jakość pracy

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

W ramach praktyki zawodowej, uczeń powinien nabyć umiejętności związane z przyjmowaniem rezerwacji, udzielaniem informacji gościom, prowadzeniem korespondencji w recepcji hotelowej, przyjmowaniem gościa do hotelu i wykwaterowaniem gościa, sporządzaniem dokumentacji recepcyjnej, rozliczaniem kosztów pobytu gościa w hotelu, wykorzystaniem hotelowych programów komputerowych, obsługą urządzeń recepcyjnych.

Należy stosować aktywizujące metody związane z różnym stopniem aktywności uczniów. Zadania i ćwiczenia należy rozdzielać w taki sposób, aby uczeń mógł osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, co wpłynie na motywację do pracy. Zalecane metody to przede wszystkim instruktaż, pokaz
z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach. Metody należy zmieniać i dobierać stosownie do warunków i sytuacji dydaktycznych, zainteresowań uczniów oraz celów, które chcemy osiągnąć.

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji praktyki zawodowej. W trakcie oceniania należy zwracać uwagę na przestrzeganie dyscypliny pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., organizację stanowiska pracy, kulturę obsługi gości, zaangażowanie w realizację zadań i jakość pracy. Wiedza i umiejętności ucznia powinny być sprawdzane za pomocą obserwacji wykonywanych czynności podczas realizacji zadań zawodowych. Należy zwrócić uwagę na pracę samodzielną oraz współpracę z innymi pracownikami. Sprawdzaniu i ocenianiu powinna również podlegać dokumentacja przygotowana przez ucznia.

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Proponuje się przeprowadzić ewaluację praktyki zawodowej poprzez wstępne zdiagnozowanie potrzeb uczniów za pomocą ankiet. Następnie w trakcie odbywania praktyki, przeprowadzać krótkie ankiety sprawdzające opanowanie określonych treści. Ważnymi metodami są również obserwacje oraz wywiady z uczniami.
Na zakończenie praktyki zawodowej proponuje się przeprowadzić ewaluację podsumowującą z wykorzystaniem ćwiczeń praktycznych.

Program nauczania praktyki zawodowej

technik usług kelnerskich kl. III

symbol cyfrowy zawodu 513102

Kwalifikacja: HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

Dział programowy Tematy jednostek metodycznych Wymagania programowe ETAP REALIZACJI
Podstawowe

Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

KLASA
Przepisy bhp w zakładzie gastronomicznym Stosowanie się do przepisów bhp przez praktykanta – przestrzegać przepisów bhp obowiązujących w zakładzie gastronomicznym dla stanowiska pracy kelner

– przestrzegać zasad ergonomii i stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy kelner

– udzielić pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia

– przestrzegać zasady higieny osobistej na stanowisku pracy

kelnera

– zapoznać się z obowiązującymi zasadami na stanowisku pracy kelnera przed i po zakończeniu pracy w zakładzie odbywania praktyk

– stosować przepisy bhp obowiązujące w zakładzie gastronomicznym dla stanowiska pracy kelner

– stosować zasady ergonomii i stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej na stanowisku pracy kelner

– stosować zasadę udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia i życia

– stosować zasady higieny osobistej na stanowisku pracy kelnera

– stosować się do obowiązujących zasad na stanowisku pracy kelnera przed i po zakończeniu pracy w zakładzie odbywania praktyk

 

III
Rozpoczęcie praktyk przez ucznia Zapoznanie z miejscem praktyk

 

– zapoznać się z funkcjonalnym układem pomieszczeń i stanowiska pracy w zakładzie gastronomicznym

– zapoznać się z instrukcją obsługi maszyn i urządzeń używanych na stanowisku pracy kelnera

– ocenić jakość półproduktów stosowanych do produkcji potraw i napojów

– scharakteryzować funkcjonalny układ pomieszczeń i stanowiska pracy w zakładzie gastronomicznym

– stosować zasady instrukcji obsługi maszyn i urządzeń używanych na stanowisku pracy kelnera

– stosować skalę jakości półproduktów stosowanych do produkcji potraw i napojów

III
Przygotowanie sali restauracyjnej i zaplecza na przyjęcie gości

 

– zapoznać się z zasadami przygotowania pomocników kelnerskich i stołów dla gości zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym zakładzie gastronomicznym

– zapoznać się z zasadami przygotowania rozdzielni kelnerskiej

– zapoznać się z zasadami utrzymania czystości zastawy stołowej, rewiru kelnerskiego i rozdzielni kelnerskiej

– zapoznać się z kartą menu obowiązującą w zakładzie odbywania praktyk

– zapoznać się z opiekunem praktyk, instruktorem zawodu, objecie stanowiska pikolaka

– stosować się do zasad przygotowania pomocników kelnerskich i stołów dla gości zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym zakładzie gastronomicznym

– stosować się do zasad przygotowania rozdzielni kelnerskiej

– stosować się do zasad utrzymania czystości zastawy stołowej, rewiru kelnerskiego i rozdzielni kelnerskiej

– scharakteryzować kartę menu obowiązującą w zakładzie odbywania praktyk

– zapoznać się z opiekunem praktyk, instruktorem zawodu, objęcie stanowiska pikolaka

IIII
Wykonywanie prac kelnera pod nadzorem instruktora zawodu – wykonać nakrycie stołu na przyjęcie gości zgodnie z wymogami zakładu odbywania praktyki

– wykonać prawidłowe przyjęcie zamówienia od gościa

– wykonać prawidłowe podawanie dań i napojów

– wykonać prawidłowo sprzątanie brudnych naczyń

– zapoznać się z zasadami rozliczenia z gościem po zakończeniu obsługi

– przestrzegać zasady prawidłowego zachowania się w kontakcie z gościem

– stosować zasady nakrywania stołu na przyjęci gości zgodnie z wymogami zakładu odbywania praktyki

– stosować prawidłowe zasady przyjmowania zamówienia od gościa

– stosować prawidłowe zasady podawania dań i napojów

– stosować prawidłowe zasady sprzątania brudnych naczyń

– stosować prawidłowe zasady rozliczenia z gościem po zakończeniu obsługi

– stosować zasady prawidłowego zachowania się w kontakcie z gościem

III

 

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

 • zapoznanie uczniów z zakładem gastronomicznym będącym miejscem praktyk,
 • przekazanie uczniom wszelkich zasad bhp obowiązujących w zakładzie gastronomicznym i na stanowisku pracy obowiązującym praktykanta,
 • zwrócenie uczniom uwagi na przepisy wewnętrzne i ich przestrzeganiu obowiązujące w danym zakładzie odbywania praktyk,
 • przydzielenie uczniów do poszczególnych opiekunów praktyk – instruktorów zawodu,
 • wykonywanie prac pod nadzorem instruktora zawodu, zgodnie z harmonogramem praktyk, wykonywanie prac prostych do bardziej złożonych,
 • powtarzalność wykonywanych prac metodą na ich szybkie i prawidłowe wykonanie,
 • praca wykonywana w obecności innych ludzi – personel, goście wpływa na stres i tremę praktykanta,
 • ocena ucznia poprzez obserwację w trakcie praktyk i test końcowy.

 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

 • Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji praktyki zawodowej. W trakcie oceniania należy zwracać uwagę na przestrzeganie dyscypliny pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., organizację stanowiska pracy, kulturę obsługi gości, zaangażowanie w realizację zadań i jakość pracy. Wiedza i umiejętności ucznia powinny być sprawdzane za pomocą obserwacji wykonywanych czynności podczas realizacji zadań zawodowych. Należy zwrócić uwagę na pracę samodzielną oraz współpracę z innymi pracownikami. Sprawdzaniu i ocenianiu powinna również podlegać dokumentacja przygotowana przez ucznia.
 • PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU
 • Proponuje się przeprowadzić ewaluację praktyki zawodowej poprzez wstępne zdiagnozowanie potrzeb uczniów za pomocą ankiet. Następnie w trakcie odbywania praktyki, przeprowadzać krótkie ankiety sprawdzające opanowanie określonych treści. Ważnymi metodami są również obserwacje oraz wywiady z uczniami.
  Na zakończenie praktyki zawodowej proponuje się przeprowadzić ewaluację podsumowującą z wykorzystaniem ćwiczeń praktycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Program nauczania praktyki zawodowej

technik usług kelnerskich kl. IV

symbol cyfrowy zawodu 513102

Kwalifikacja: HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

Dział programowy Tematy jednostek metodycznych Wymagania programowe
Podstawowe

Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

Zapoznanie ucznia z innymi formami obsługi gości Praca na stanowisku barmana – omawiać zasady pracy za barem

– omawiać zasady sporządzania napojów gorących

– omawiać zasady sporządzania napojów zimnych i drinków

– stosować zasady pracy za barem

– stosować zasady sporządzania napojów gorących

– stosować zasady sporządzania napojów zimnych i drinków

Praca na stanowisku sommeliere – omawiać zasady podawania wina musującego i białego

– omawiać zasady podawania wina czerwonego

– stosować zasady podawania wina musującego i białego

– stosować zasady podawania wina czerwonego

Serwis specjalny

 

– omawiać zasady podawania dań z wózka kelnerskiego w systemie

angielskim

– omawiać zasady przygotowania dań flambirowanych

– stosować zasady podawania dań z wózka kelnerskiego w systemie angielskim

– stosować zasady przygotowania dań flambirowanych

Room serwis – omawiać zasady przyjmowania

zamówienia i rozliczania gości hotelowych

– omawiać zasady obsługi gości hotelowych

– stosować zasady przyjmowania zamówienia i rozliczania gości hotelowych

– stosować zasady obsługi gości hotelowych

 

Przyjęcia okolicznościowe i catering Przygotowanie przyjęć okolicznościowych i cateringu – omawiać zasady planowania i obsługi przyjęć okolicznościowych zasiadanych, na stojąco i mieszanych

– omawiać zasady planowania i obsługi cateringu

– stosować zasady planowania i obsługi przyjęć okolicznościowych zasiadanych, na stojąco i mieszanych

– stosować zasady planowania i obsługi cateringu

Systemy obsługi kelnerskiej przy obsłudze przyjęć – omawiać zasady obsługi w grupie specjalistycznej

– omawiać zasady obsługi w systemie brygadowym

– stosować zasady obsługi w grupie specjalistycznej

– stosować zasady obsługi w systemie brygadowym

 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

 • praktyczne zapoznanie ucznia z nowymi formami obsługi gościa,
 • indywidualne wykonywanie czynności na danym stanowisku pracy przez ucznia pod nadzorem instruktora,
 • nauka odpowiedzialności za wykonaną przez siebie pracę,
 • nabycie doświadczenia, pewności siebie i wiedzy praktycznej o wykonywanym zawodzie,
 • radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
 • ocena ucznia i praktyczny egzamin końcowy.

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji praktyki zawodowej. W trakcie oceniania należy zwracać uwagę na przestrzeganie dyscypliny pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., organizację stanowiska pracy, kulturę obsługi gości, zaangażowanie w realizację zadań i jakość pracy. Wiedza i umiejętności ucznia powinny być sprawdzane za pomocą obserwacji wykonywanych czynności podczas realizacji zadań zawodowych. Należy zwrócić uwagę na pracę samodzielną oraz współpracę z innymi pracownikami. Sprawdzaniu i ocenianiu powinna również podlegać dokumentacja przygotowana przez ucznia.

PROPONOWANE METODY EWALUACJI PRZEDMIOTU

Proponuje się przeprowadzić ewaluację praktyki zawodowej poprzez wstępne zdiagnozowanie potrzeb uczniów za pomocą ankiet. Następnie w trakcie odbywania praktyki, przeprowadzać krótkie ankiety sprawdzające opanowanie określonych treści. Ważnymi metodami są również obserwacje oraz wywiady z uczniami.
Na zakończenie praktyki zawodowej proponuje się przeprowadzić ewaluację podsumowującą z wykorzystaniem ćwiczeń praktycznych.

EWALUACJA PRZEDMIOTU

Szczegółowa analiza osiągnięć uczniów po egzaminie potwierdzającym kwalifikację HGT.11. Opracowane wnioski mogą posłużyć do modyfikacji przedmiotowego programu nauczania

 

Program nauczania praktyki zawodowej

technik żywienia i usług gastronomicznych kl. III

symbol 343404

Kwalifikacja: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

Dział programowy Tematy jednostek metodycznych Wymagania programowe Uwagi o realizacji
Podstawowe

Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

Etap realizacji
I.Struktura organizacyjna zakładu gastronomicznego

 

1.Funkcjonalność pomieszczeń, urządzenia, sprzęt i aparatura kontrolno-pomiarowa w zakładzie gastronomicznym –  wskazać działy i pomieszczenia możliwe w zakładzie gastronomicznym

–  wskazać drogi komunikacyjne w zakładzie gastronomicznym

–  rozpoznać pomieszczenia zakładu gastronomicznego po roli jaką pełnią

–  zapobiegać krzyżowaniu się dróg surowca, półproduktu i wyrobu gotowego w procesie produkcji

–  zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska

– rozróżniać urządzenia, sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową stosowaną w zakładzie gastronomicznym

– odczytywać wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej w zakładzie gastronomicznym

–  ocenić znaczenie rozwiązań funkcjonalnych zakładu gastronomicznego dla bezpieczeństwa pracowników

–  ocenić znaczenie rozwiązań funkcjonalnych zakładu gastronomicznego dla bezpieczeństwa i jakości produkcji

– ocenić znaczenie rozwiązań funkcjonalnych zakładu gastronomicznego dla wyników ekonomicznych zakładu gastronomicznego

–  porównywać wyniki odczytu z obowiązującymi parametrami

 

Klasa III

 

 

 

II. Wykonywanie czynności zawodowych na stanowiskach produkcyjnych w zakładach gastronomicznych

 

1.Praktyczne zastosowanie przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie gastronomicznym

 

–  stosować się do instruktażu stanowiskowego

–  zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań kucharza na różnych stanowiskach pracy

–   organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

– stosować systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia

– zastosować zasadę bezwzględnego zapoznania się z instrukcją obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia

– przestrzegać zasad ruchu jednokierunkowego personelu, surowców, wyrobów i odpadów w zakładzie gastronomicznym

– przestrzegać i wdrażać w praktyce reguły i procedury przyjęte w zakładzie

– ponosić odpowiedzialność za wykonywane czynności

– współpracować w zespole i stosować zasady komunikacji interpersonalnej

– zastosować zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych na stanowiskach części magazynowej zakładu gastronomicznego, stanowiskach do obróbki wstępnej, termicznej, podczas wykańczania i ekspedycji potraw a także w czasie czynności porządkowych

– analizować treści receptur gastronomicznych

– zastosować odpowiednie techniki i metody sporządzania potraw i napojów w masowej produkcji w zakładzie gastronomicznym

– zastosować odpowiednie procedury w razie przekroczenia krytycznych punktów kontroli podczas wykonywania zadań zawodowych kucharza

– stosować w praktyce normy

–  planować działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań w zakładzie gastronomicznym

– dobierać osoby do wykonania przydzielonych zadań

 

Klasa III
2.Magazynowanie środków żywności w warunkach zakładu gastronomicznego

 

– określić magazyny występujące w zakładzie gastronomicznym

– dobierać i przestrzegać warunki do przechowywania żywności

– wskazać rodzaj magazynu w zakładzie gastronomicznym do przechowywania określonego środka żywności

– rozróżniać sprzęt i aparaturę kontrolno-pomiarową, stosowaną w magazynach

–        określić sposób postępowania ze środkiem żywności, w którym zaszły zmiany podczas przechowywania

– odczytywać wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w magazynach

Klasa III
3.Obróbka wstępna surowców spożywczych –przygotowywanie półproduktów w warunkach zakładu gastronomicznego – rozróżniać maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane do przeprowadzania obróbki wstępnej żywności

– wykonywać obróbkę wstępną brudną i czystą ręcznie

– rozdzielić surowce do wykonania różnych potraw i napojów w oparciu o racjonalne przesłanki technologiczne i ekonomiczne

– wykonywać obróbkę wstępną brudną i czystą z wykorzystaniem urządzeń

Klasa III
4.Obróbka cieplna surowców i półproduktów w produkcji gastronomicznej oraz wykańczanie potraw – rozróżniać maszyny, urządzenia i sprzęt stosowane w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespoły

– zastosować surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze zgodnie z ich przeznaczeniem

– zastosować zasady racjonalnego wykorzystywania surowców

–  zastosować zasady oceny organoleptycznej

– sporządzać potrawy z wykorzystaniem różnych rodzajów obróbki cieplnej

– sporządzać potrawy z wykorzystaniem nowoczesnych obróbek cieplnych

– doprawiać potrawy i napoje w warunkach zakładu

Klasa III
5.Porcjowanie,dekorowanie i ekspediowanie potraw i napojów w warunkach zakładu gastronomicznego –  dobrać urządzenia gastronomiczne do ekspedycji potraw lub napojów w warunkach zakładu

– dobrać zastawę stołową do sporządzanej potrawy lub napoju

–  zastosować zasady utrzymania czystości zastawy stołowej do ekspedycji potraw i napojów

–  oceniać jakość sporządzonych potraw i napojów

– porcjować, dekorować potrawy, stosując powtarzalność, zgodnie z ustalonym wzorcem porcji przykładowej potrawy lub zestawu potraw

Klasa III
6.Zasady zmywania i utrzymania czystości naczyń stołowych i kuchennych w zakładzie gastronomicznym

 

–  rozróżniać maszyny, urządzenia i sprzęt stosowany do zmywania i utrzymania czystości naczyń stołowych i kuchennych w zakładzie gastronomicznym

– obsługiwać maszyny, urządzenia i sprzęt stosowany do zmywania i utrzymania czystości naczyń stołowych i kuchennych w zakładzie gastronomicznym

– dbać o urządzenia i sprzęt stosowany do zmywania i utrzymania czystości naczyń stołowych i kuchennych w zakładzie gastronomicznym Klasa III
III. Funkcjonowanie zakładu gastronomicznego w praktyce.

 

1.Funkcjonowanie zakładu gastronomicznego w praktyce

 

– zidentyfikować sposoby zaopatrzenia zakładów gastronomicznych w surowce i towary handlowe

– określić możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami gastronomicznymi

– zidentyfikować składniki kosztów i przychodów w działalności gospodarczej zakładu

– stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej

 

Klasa III
2.Działalność promocyjna i reklamowa zakładu

gastronomicznego

– rozróżniać rodzaje promocji w gastronomii

–  poznać rodzaje narzędzi promocji stosowane w zakładzie gastronomicznym

–  rozróżniać środki reklamy w zakładach gastronomicznych

– dobrać działania marketingowe do prowadzonej działalności Klasa III
3.Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych –  określić funkcje programów komputerowych, stosownych do gospodarki magazynowej wraz z kontrolowaniem procesu produkcji w zakładzie gastronomicznym oraz programów służących do przekazywania zamówień składanych przez kelnerów do kuchni –  korzystać z programów komputerowych stosowanych do gospodarki magazynowej wraz z kontrolowaniem procesu produkcji w zakładzie gastronomicznym

– korzystać z programów służących do przekazywania zamówień składanych przez kelnerów do kuchni

 

Klasa III

 Propozycja ćwiczeń praktycznych:

Wykonywanie obróbki wstępnej surowców spożywczych.

Przygotowywanie półproduktów w warunkach zakładu gastronomicznego.

Wykonywanie obróbki cieplnej surowców i półproduktów w produkcji gastronomicznej oraz wykańczanie potraw.

Porcjowanie, dekorowanie i ekspediowanie potraw i napojów w warunkach zakładu gastronomicznego.

Przygotowywanie posiłków codziennych i okolicznościowych w warunkach zakładu gastronomicznego.

Wypełnianie dokumentacji zakładu gastronomicznego –dokumenty magazynowe, produkcyjne.

Obsługa programów komputerowych stosowanych w gastronomii.

Wykonywanie czynności porządkowych, jako krytycznych punktów kontroli w zakładzie gastronomicznym.

Zmywanie i utrzymanie czystości naczyń stołowych i kuchennych w zakładzie gastronomicznym.

Uwagi o realizacji

Praktyka zawodowa ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych, nabytych w procesie kształcenia zawodowego, w rzeczywistych warunkach pracy.

Praktykę zawodową uczniowie powinni odbywać w placówkach żywienia, w których istnieje możliwość realizacji założonych w programie celów kształcenia. Powinny być one wyposażone w specjalistyczny sprzęt, urządzenia techniczne oraz użytkowe programy komputerowe, umożliwiające wykonywanie typowych zadań zawodowych.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej należy zapoznać uczniów ze strukturą organizacyjną, układem funkcjonalnym, wyposażeniem i urządzeniem placówki żywienia, obowiązującymi regulaminami, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, oraz ochrony środowiska. Należy również uświadomić uczniom skutki nieprzestrzegania przepisów oraz przypomnieć zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Podczas odbywania praktyki zawodowej uczeń powinien zapoznać się z funkcjonowaniem placówki żywienia w warunkach gospodarki rynkowej.

Praktykę zawodową uczniowie mogą odbywać zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Program praktyki zawodowej można traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się odstępstwa w kolejności realizacji działów tematycznych zamieszczonych w programie.

W trakcie realizacji praktyki zawodowej uczniowie powinni obserwować czynności zawodowe pracowników(jobshadowing), następnie wykonywać zadania zawodowe pod kierunkiem instruktora, a potem samodzielnie realizować powierzone im zadania na określonych stanowiskach pracy.

Praktyka zawodowa powinna przygotować uczniów do pracy w zespole, kształtować poczucie odpowiedzialności za jakość i organizację wykonywanej pracy.

Uczniowie mają obowiązek prowadzić dzienniki praktyki, w których powinni dokonywać zapisów z każdego dnia praktyki dotyczących: stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń. Na zakończenie każdego dnia praktyki zapis czynności wykonywanych przez ucznia powinien być potwierdzony w dzienniczku przez opiekuna praktyki.

Uczniowie powinni odbywać praktykę zawodową w ubiorach, jakie obowiązują w placówce żywienia.

Zajęcia należy prowadzić z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie i grupowo(tj. praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach).

Należy dostosowywać warunki, środki, metody i formy kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia.

 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Nad przebiegiem praktyki zawodowej i jej realizacją czuwa opiekun praktyki, który dokonuje oceny umiejętności opanowanych przez uczniów podczas całego okresu realizacji programu praktyki zawodowej.

Ocenianie umiejętności uczniów powinno odbywać się na podstawie obserwacji ich pracy, ze szczególnym zwracaniem uwagi na sposób wykonywania poleceń i zadań zawodowych.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie na podstawie określonych kryteriów. Kryteria oceniania powinny dotyczyć:

 • kultury osobistej i wyglądu zewnętrznego,
 • organizacji stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • organizacji czasu pracy,
 • samodzielności w planowaniu pracy i rozwiązywaniu problemów,
 • doboru surowców, metod i sprzętu do prawidłowego wykonania potraw,
 • posługiwania się narzędziami i sprzętem zgodnie z instrukcjami ich użytkowania,
 • użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych w zakładzie gastronomicznym,
 • wypełniania dokumentów dotyczących produkcji,
 • obliczania kosztów produkcji i sprzedaży,
 • zaangażowania ucznia w realizację zadań,
 • utrzymania porządku na stanowisku pracy,
 • odpowiedzialności za mienie powierzone na czas praktyki zawodowej,
 • umiejętności współpracy w zespole,
 • dokładności i rzetelności w pracy,
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.

Po zakończeniu praktyki zawodowej opiekun praktyki zobowiązany jest do napisania opinii na temat pracy ucznia oraz wystawienia oceny końcowej. Oceny dokonuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

 

 

 

 

Program  praktyki zawodowej w kl. IV

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

symbol 343404

 

Kwalifikacja:   HGT.12.  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Dział programowy Tematy jednostek metodycznych Wymagania programowe Uwagi o realizacji
Podstawowe

Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

Etap realizacji
I. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych

 

 

1.Organizacja produkcji gastronomicznej –  rozróżnić receptury na potrawy i napoje

– planować produkcję w oparciu o wyposażenie zakładu gastronomicznego

– opracować plan produkcji w zaplanowanym czasie

– rozróżnić metody nadzorowania procesów produkcji gastronomicznej

 

–  opracować receptury na potrawy i napoje

–  wykonać czynności związane z pobieraniem, zabezpieczaniem i przechowywaniem próbek kontrolnych żywności

–  obliczyć zapotrzebowanie na surowce i półprodukty na podstawie receptur

– opracować schematy blokowe produkcji potraw i napojów

Klasa IV
2.Oferty usług gastronomicznych i cateringowych w zakładzie – wskazać rynek usług

gastronomicznych i cateringowych z uwzględnieniem popytu

– wymienić zakłady gastronomiczne i inne miejsca świadczenia usług gastronomicznych i cateringowych

– wymienić rodzaje usług gastronomicznych i cateringowych stosowane w zakładzie

–  analizować rynek usług gastronomicznych i cateringowych z uwzględnieniem popytu (np. dane statystyczne, własne badania ankietowe itd.

– rozróżnić zakłady gastronomiczne i inne miejsca świadczenia usług gastronomicznych i cateringowych

– rozróżnić usługi świadczone przez zakład

Klasa IV
3.Planowanie ofert usługowych i cateringowych – określić zasady planowania usług gastronomicznych

– dobierać usługę gastronomiczną do potrzeb zleceniodawcy

– wybrać ofertę dostosowaną do wymagań i potrzeb klienta

– zdiagnozować potrzeby zleceniodawcy na usługę gastronomiczną i cateringową

– zaplanować ofertę na usługę gastronomiczną do potrzeb zleceniodawcy

Klasa IV
4.Działania związane z promocją i dystrybucją usług gastronomicznych i cateringowych

 

–  rozróżnić formy promocji stosowane w usługach gastronomii i cateringu w danym zakładzie

– wymienić narzędzia promowania usług gastronomicznych i cateringowych w zakładzie

– interpretować strategie promocji (push i pull)

– wyjaśnić koncepcję marketingu usług gastronomicznych w danym zakładzie

– określić funkcje marki w gastronomii (gwarancyjną, promocyjną itp.)

– wskazać działania związane z promocją usług gastronomicznych i cateringowych w danym zakładzie

– dobrać proponowane działania promocyjne do typu klienta i usług gastronomicznych i cateringowych

– rozróżnić formy sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych w zakładzie

 

– dobrać formy promocji do technik sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych (np. sprzedaż osobista, promocja sprzedaży)

– sporządzić plan „życia marki” usług gastronomicznych

– opracować ofertę usług gastronomicznych w ramach działań marketingowych zakładu gastronomicznego

–  zastosować propagandę marketingową usług gastronomicznych – public relations

– wykonać prezentację sprzedaży osobistej usługi zgodnie z zasadami promocji

–  identyfikować zasady sprzedaży usług gastronomicznych i cateringowych w zakładzie

– wykazać się otwartością na zmiany w zakresie nowych technik, stosowanych w sprzedaży usług gastronomicznych

Klasa IV
5. Sporządzanie kalkulacji usług gastronomicznych i cateringowych – rozpoznać zasady kalkulacji usług gastronomicznych i cateringowych danym zakładzie

– rozróżnić koszty żywieniowe usług gastronomicznych w tym cateringowych z uwzględnieniem food cost

– wykonać kalkulację kosztów żywieniowych z uwzględnieniem food cost

– sporządzić wstępną kalkulację kosztów organizowanego przyjęcia okolicznościowego, jako podstawę do zawarcia umowy

Klasa IV
II.Wykonywanie czynności związanych z obsługą gości i usług gastronomicznych

 

 

1.Wizerunek zawodowy kelnera i jego miejsca pracy

 

–  określić cechy osobowości kelnera, konieczne i przydatne w pracy na różnych stanowiskach

– dobrać elementy osobistego wyposażenia kelnera do bezpośredniej obsługi gości

– rozróżnić pomieszczenia części handlowo-usługowej i określić ich funkcję

– rozróżnić urządzenia i sprzęt wykorzystywany w części handlowo-usługowej zakładu

– rozróżnić asortyment wyposażenia części handlowo-usługowej

– wskazać miejsca pracy kelnera

–  stosować zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem i urządzeniami podczas wykonywania zadań zawodowych kelnera

– utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy podczas wykonywania zadań zawodowych kelnera

–  współpracować w zespole i stosować zasady komunikacji interpersonalnej

–  przestrzegać i wdrażać w praktyce reguły i procedury przyjęte w zakładzie

–    ponosić odpowiedzialność za wykonywane zadania

–  stosować elementy osobistego wyposażenia kelnera w obsłudze gości

– przygotować stanowiska pracy kelnera do świadczenia usług gastronomicznych zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

– wykonywać czynności w miejscach pracy kelnera

–  korzystać z wyposażenia w części handlowo-usługowej

– planować działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań

– aktualizować wiedzę i doskonalić umiejętności zawodowe

– ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań

 

Klasa IV
2.Systemy, metody i techniki obsługi gości w zakładzie gastronomicznym

 

– dobierać metody i techniki obsługi do świadczonych usług gastronomicznych

– stosować metody i techniki obsługi gości w podawaniu potraw, napojów, alkoholi

– komunikować się i współpracować w zespole

– dobrać system obsługi do świadczonej usługi

– oceniać przydatność systemów obsługi gości dla gastronomii

– wykonywać czynności obsługi gości przy stosowaniu różnych systemów, metod i technik obsługi gości

Klasa IV
3.Użytkowanie sprzętu, zastawy i bielizny stołowej – rozróżnić bieliznę stołową

– dobrać bieliznę stołową do okoliczności, rodzaju menu

– korzystać ze sprzętu i urządzeń w czasie wykonywania usług

–  dobierać wyposażenie do usług cateringowych

–  zastosować zasady pielęgnacji i przechowywania różnego rodzaju zastawy stołowej i bielizny

– kontrolować stan sprzętu wydawanego i zdawanego

 

– zastosować zasady ustawiania stołów

– wyznaczyć miejsce ustawienia stołów i ułożenia innych sprzętów podczas różnego typu usług

– zestawiać zastawę i bieliznę stołową w zależności świadczonych usług

– zaplanować sprzęt i urządzenia do wykonania usługi gastronomicznej

– obliczyć ilość sprzętu niezbędnego do wykonania usługi gastronomicznej

Klasa IV
4.Dekoracja sali, stołów i innych miejsc usług gastronomicznych i cateringowych –  zaproponować dekorację sali stosownie do świadczonej usługi

– zaproponować dekorację stołów konsumenckich i bufetów stosownie do świadczonej usługi

–  tworzyć dekorację stołów konsumenckich i bufetów stosownie do świadczonej usługi

 

Klasa IV
5.Rodzaje posiłków – rozróżnić rodzaje śniadań, obiadów i kolacji podawanych do stołu

– ustalić kolejność podawania potraw zestawionych w posiłkach

– dobrać sprzęt, urządzenia i nakrycia do rodzaju śniadania, obiadu, podwieczorku, kolacji

 

Klasa IV
6.Napoje bezalkoholowe zimne i gorące – przygotować bufet/bar do sporządzania i podawania napojów bezalkoholowych

– przestrzegać warunków podawania napojów bezalkoholowych zimnych niegazowanych i gazowanych

– podawać napoje zimne bezalkoholowe niegazowane i gazowane w oryginalnych opakowaniach, w naczyniach porcjowych i wieloporcjowych gościom przy stole

–  dobierać warunki parzenia kawy, herbaty, czekolady

–  przygotować naczynia, sprzęt, nakrycia stołowe do parzenia i podawania kawy, herbaty, czekolady

– określać kolejność podawania napojów zimnych i gorących bezalkoholowych

–  sprawdzać jakość i estetykę podawanych potraw i napojów

–  dobierać dodatki do napojów

– podawać napoje zimne bezalkoholowe niegazowane i gazowane w oryginalnych opakowaniach, w naczyniach porcjowych i wieloporcjowych gościom przy stole

– serwować kawę, herbatę różnymi metodami, technikami z zastosowaniem różnych dodatków

 

Klasa IV
7.Napoje alkoholowe –  przygotować wina, wódki, piwa do podawania

– dobierać naczynia do podawania win, wódek, piwa

–  dobierać wina, wódki, piwa do potraw, deserów, napojów i jako digestify

– podawać wódki, wina, piwa

Klasa IV
8.Napoje mieszane alkoholowe i bezalkoholowe sporządzane zgodnie z zasadami miksologii – obsługiwać urządzenia barmańskie

–    korzystać ze sprzętu barmańskiego

 

–  dobierać sprzęt, narzędzia barmańskie i szkło barowe

– organizować stanowisko pracy dla barmana

– sporządzać koktajle i cocktaile zgodnie z miksologią

Klasa IV
9.Czynności związane z obsługą gości i usług gastronomicznych – wykorzystywać bieliznę stołową

– nakrywać stoły bielizną i zastawą stołową przed przyjęciem gości

– nakrywać stoły do śniadań obiadów, kolacji i na przyjęcia okolicznościowe

– podawać śniadania, obiady i kolacje w formie bufetów

– obsługiwać gości podczas śniadań, obiadów, kolacji ,przyjęć okolicznościowych i usług cateringowych

–  wykonywać czynności związane z przyjmowaniem gości

–  wykonywać czynności związane z przyjęciem zamówienia

– komunikować się z gośćmi na każdym etapie obsługi, stosując zwroty grzecznościowe

-rozróżniać potrawy i napoje zawarte w karcie menu

– podawać kartę menu/napojów gościowi

– komunikować się i współpracować w zespole

– kierować wykonaniem przydzielonych zadań

–  stosować zasady zestawiania potraw i napojów w posiłki

–  stosować zasady sprzedaży sugerowanej

–  stosować zasady up-sellingu w poszerzaniu zamówienia

–  stosować zasady cross-sellingu w poszerzaniu zamówienia

– modyfikować karty menu

 

Klasa IV
I.                   Rozliczenie kosztów usług gastronomicznych i cateringowych

 

1.Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań –  określić funkcje programów komputerowych stosowanych do gospodarki magazynowej wraz z kontrolowaniem procesu produkcji, w zakładzie gastronomicznym oraz programów służących do przekazywania zamówień składanych przez kelnerów do kuchni

– stosować programy komputerowe do planowania usług gastronomicznych i cateringowych

-korzystać z programów komputerowych stosownych do gospodarki magazynowej wraz z kontrolowaniem procesu produkcji w zakładzie gastronomicznym

– korzystać z programów służących do przekazywania zamówień składanych przez kelnerów do kuchni

– zapoznać się z dostępnymi programami komputerowymi do rozliczeń księgowych i kelnerskich

Klasa IV

 

 

TERMINARZ PRAKTYK

Rok szkolny 2022/2023

Praktyki śródroczne –  I półrocze

 Klasa III TŻiUG      19.09.2022- 14.10.2022r.   4 tygodnie

 

Praktyki śródroczne –  II półrocze

 Klasa IV TUK          24.04.2023- 19.05.2023r.   4 tygodnie

Klasa IV TH             24.04.2023- 19.05.2023r.   4 tygodnie

Klasa IV TŻiUG      24.04.2023- 19.05.2023r.   4 tygodnie

 

Rok szkolny 2021/2022

Praktyki śródroczne –  II półrocze

Klasa III TH/TK (4)             25.04.2022- 20.05.2022r. 4 tygodnie

Klasa III TŻiUG                   25.04.2022- 20.05.2022r. 4 tygodnie

 

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią wznowiliśmy realizację prestiżowych 2-tygodniowych praktyk na promach „Skania” i „Polonia”.  Dzięki podpisanej kilka lat temu umowy z firmą Unity Line Limited ze Szczecina, młodzież naszej szkoły codziennie w okresie od 11- 25 listopada 2021r. przemierzała trasę Świnoujście – Ystad. Oto jak opisują:

„Dwa tygodnie spędzone na promie „Polonia” Unity Line będziemy na pewno wspominać długimi latami. Nie każdy ma okazję na odbycie takich praktyk. Wstawanie rano ze świadomością, że za oknem jest piękne, niebieskie morze jest ogromną odskocznią od rzeczywistości, jaka jest na lądzie. Praktyki sprawiły, że bardzo otworzyłyśmy się na ludzi, jeszcze bardziej przekonały nas do pracy w zawodzie, jakiego się uczymy w technikum oraz dostarczyły wspomnień do końca życia. Bardzo się cieszymy, że miałyśmy okazję odbyć tak niesamowitą przygodę”. (Ewelina, Anna)

 

„W dniach 25.11-09.12.2021r. odbyliśmy praktykę zawodową na promie F/M Skania Unity Line. Już od pierwszych chwil naszego pobytu w terminalu zostaliśmy mile przywitani przez ochroniarza, który czekał, aby zaprowadzić nas na pokład promu. Cała załoga przyjęła nas ciepło. Opiekun oprowadził nas po promie, pokazał plan ewakuacji, przedstawił w skrócie zarys pracy jaką będziemy odbywać w poszczególnych działach. Praktyka obejmowała działy takie jak  housekeeping, kafeteria, sekcja dla kierowców, bary, kuchnia. W dziale housekeepingu pomagaliśmy  przy sprzątaniu kabin, ścieleniu łóżek oraz przy przygotowaniu statku do przyjęcia pasażerów. W cafeterii, restauracji oraz sekcji dla kierowców sprzątaliśmy  sale, serwowaliśmy dania z bufetu, obsługiwaliśmy  gości, nakrywaliśmy  do stołu, przygotowywaliśmy dania w kuchni promowej. Wykonywaliśmy także inne drobniejsze prace typu polerowanie sztućców, uzupełnianie porcelany, szkła itp. W barze obsługiwaliśmy gości, serwowaliśmy  koktajle oraz utrzymywaliśmy porządek na sali barowej. Uczestniczyliśmy w alarmie ogólnego zagrożenia, podczas którego musieliśmy udać się do swojego Muster Station . Biorąc udział w praktyce zawodowej na promie M/F Skania zdobyliśmy nowe doświadczenia, mieliśmy okazję sprawdzić swój język obcy (angielski) na ile jesteśmy w stanie porozumieć się z klientem lub gościem. Na zakończenie praktyk otrzymaliśmy opinię w języku polskim i angielskim. Praktyka okazała się niezwykłą przygodą. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy skorzystać z takiej okazji. Jest to przeżycie warte wspomnień. Świetni ludzie, wspaniała atmosfera. Gdyby była taka możliwość, wrócilibyśmy tak na pewno!”

Praktykanci: Michał, Kamil, Kacper 

W roku 2019 w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu w ramach którego uczniowie odbywają praktyki w Hotelu Harmony Bay w Limassol na Cyprze. W roku szkolnym wyjechały dwie grupy, później niestety z powodu pandemii realizacja projektu została wstrzymana na rok. Na szczęście obecna sytuacja pozwoliła nam na ponowny wyjazd.

10 października wylecieliśmy z Krakowa, pomimo późnej godziny na lotnisku w Paphos przywitało nas 27 stopni ciepła

Od 11 października rozpoczęliśmy praktyki w hotelu. W pierwszy dzień właściciel opowiedział nam o hotelu, zasadach obowiązujących pracowników, po czym zostaliśmy oddani pod opiekę kierowników części hotelowej, restauracyjnej i kuchni. Każdy z nich oprowadził nas i i krótko przedstawił warunki pracy.

Od wtorku na 7.00 lub 7.30 udajemy się do pracy. Każdy stażysta w zależności od kierunku kształcenia wykonuje zadania związane ze swoją branżą. W części hotelowej sprzątamy pokoje, balkony, korytarz. Na chwilę obecną hotel ma pełne obłożenie, a my ręce pełne roboty, ale pracownicy są bardzo mili i pomocni, więc czas do końca zmiany mija bardzo szybko.

W kuchni oprócz przygotowywania surowców do potraw, wstępnej obróbki mięsa i ryb, poznajemy także przepisy na dania kuchni cypryjskiej.

Tym razem w grupie jest tylko jeden kelner, który zajmuje się obsługą na sali konsumpcyjnej podczas posiłków.

Godzina 15 to koniec zmiany, i po obiedzie, który spożywamy w hotelu , mamy czas wolny. Czas wolny czyli głównie plaża, kąpiel w cieplutkiej wodzie i pełen relaks. Oprócz tego zwiedzamy miasto, odpoczywamy na promenadzie w starym porcie ( najpiękniejszej w świetle zachodzącego słońca).

To tak w skrócie o tej części projektu, związanej z pracą. Niedługo kilka dni wolnego i wtedy będzie o Limassol i atrakcjach turystycznych Cypru.

2019/2020

Projekty realizowane w Akcji 1. Mobilność edukacyjna, w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mają na celu między innymi wspieranie mobilności uczniów. W tym roku nabór wniosków w tej akcji był bardzo duży, złożono ponad tysiąc formularzy aplikacyjnych. Wniosek złożony przez naszą szkołę uzyskał 92,5 na 100 punktów , dzięki czemu uzyskaliśmy dofinansowanie na wyjazd czterech grup po ośmiu uczniów (2 grupy w roku szkolnym 2019/2020 oraz dwie w 2020/2021) do Limassol na Cyprze.

W ramach projektu uczniowie przed wyjazdem biorą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, z pedagogiem szkolnym oraz szkoleniu BHP. Staż trwa dwa tygodnie, uczniowie pracują 10 dni , pozostałe dni przeznaczone są na wycieczki dydaktyczne, które mają na celu przybliżenie historii, kultury i tradycji Cypru.

Pierwsza mobilność uczniów rozpoczęła się 24 września, 6 uczniów z kierunku Technik żywienia, 1 Kelner oraz 1 Technik hotelarstwa odbywają praktyki w hotelu Harmony Bay w Limassol. Jest to hotel znajdujący się w centrum miasta, tuż przy plaży. W zależności od kierunku kształcenia uczniowie realizują program zajęć w części restauracyjnej lub hotelowej obiektu. Praca w międzynarodowym zespole pomaga im w podnoszeniu umiejętności językowych, a codzienny kontakt z językiem angielski przełamuje bariery w mówieniu. Przyjaźnie nastawiona oraz pomocna obsługa hotelu sprawia, że praca mija bardzo szybko. W wolnym czasie uczniowie korzystają ze słońca ( temperatura sięga 30 stopni ) i kąpieli w morzu.

Projekt zakłada nie tylko podnoszenie umiejętności zawodowych, ale również wiedzy na temat kraju goszczącego. Uczniowie wzięli udział w wycieczce do Lefkary, miejscowości która słynie z tradycji koronkarskich . Kolejnym punktem zwiedzania był klasztor Kykkos położony w najwyższych partiach gór Troodos, a następnie szczyt Olympus – najwyższy na Cyprze. W przerwie na lunch podano tradycyjne meze – zestaw tradycyjnych potraw. Ostatnim przystankiem była urokliwa cypryjska wioska Omodos.

2018/2019

WSPOMNIENIA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH

W bieżącym roku szkolnym miesięczne praktyki zawodowe uczniowie odbywali w dniach od 29 kwietnia do 24 maja 2019r. Technicy żywienia oraz technicy hotelarstwa wybrali lokalne hotele oraz restauracje np. Hotel Sokół, Hotel Rzeszów, Restauracja Piktonówka, Hotel Łańcut czy też Hotel – Restauracja Vis a Vis. Liczna grupa uczniów klasy III technikum zdecydowała się na praktyki wyjazdowe w ośrodkach w Juracie i Jastrzębiej Górze. Klasa II technikum logistycznego realizowała kształcenie praktyczne między innymi w Firmie Bimex Bölhoff, Firmie Transsped, Firmie Bispol czy Supico. Uczniom technikum szkoła zapewnia miejsca praktyk u sprawdzonych pracodawców. Wszyscy praktykanci uzyskali oceny celujące i bardzo dobre z praktyk. Podczas kontroli pracodawcy podkreśli bardzo dobre przygotowanie uczniów do zawodu oraz wysoką kulturę osobistą praktykantów.

Gratulujemy:)

Praktyki w Grecji

W dniach 27 czerwca do 3 października 2018r. cztery uczennice naszej szkoły odbywały ponadprogramowe praktyki na malowniczej, greckiej wyspie Kos. Dziewczęta szkoliły  swe umiejętności w zakresie obsługi gości w języku angielskim w restauracjach i barach. Miejscem ich praktyk był 5-cio gwiazdkowy hotel Atlantica Porto Bello Royal. W wolnym czasie zwiedzały wyspę Kos i okoliczne miejsca, poznając kulturę, gastronomię oraz lokalnych ludzi. Praktyki oraz staże zagraniczne i krajowe to okazja do zobaczenia interesujących miejsc oraz zdobycia doświadczenia zawodowego które z pewnością zaprocentują w przyszłości.

Praktyki na promach Unity Line Ltd.  

2017/2018

Kolejna grupa chętnych uczniów odbywała ponadprogramowe praktyki na jednostkach pływajacych. Nasza szkoła współpracuje z międzynarodową firmą Unity Line Limited z siedzibą w Szczecinie. Efektem naszej współpracy jest możliwość wyjazdu uczniów na dwutygodniowe praktyki na promach. Praktyki cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Wyjazdy są okazją do nabywania  nowych umiejętności zawodowych  oraz podnoszenia znajomości języka angielskiego. Potwierdzeniem odbytej praktyki są otrzymane certyfikaty  i referencje w języku polskim oraz angielskim.

2016/2017

W dniach 17.04.2017r – 1.05.2017r. odbyłyśmy praktykę zawodową na promie F/M Polonia Unity Line. Już od pierwszych chwil naszego pobytu zostałyśmy mile i ciepło przyjęte przez całą załogę. O godzinie 11.00 mieliśmy spotkanie z naszym opiekunem, który oprowadził nas po promie, pokazał plan ewakuacji, przedstawił w skrócie zarys pracy jaką będziemy odbywać w poszczególnych działach. Na koniec po zapoznaniu się z przepisami BHP otrzymałyśmy dwutygodniowy grafik, w którym byłyśmy podzielone na trzy grupy dwuosobowe.  Praktyka obejmowała działy takie jak recepcja, housekeeping, kafeteria, sekcja dla kierowców, bary, kuchnia. W dziale housekeepingu pomagałyśmy  przy sprzątaniu kabin, ścieleniu łóżek oraz przy przygotowaniu statku do przyjęcia pasażerów. 

W recepcji dowiedziałyśmy się jak wygląda praca recepcjonisty na statku. W cafeterii, restauracji oraz sekcji dla kierowców sprzątałyśmy  sale, serwowałyśmy dania z bufetu, obsługiwałyśmy  gości, nakrywałyśmy  do stołu. W barze obsługiwałyśmy gości, serwowałyśmy  koktajle oraz utrzymywałyśmy porządek na sali barowej.  Uczestniczyłyśmy w alarmie ogólnego zagrożenia, podczas którego musiałyśmy udać się do swojego Muster Station. Prom codziennie odpływał ze Świnoujścia o godz. 13.00, wpływał do Szwecji o godz. 20.15. Wypływał ze Szwecji o godz. 22.30 a wpływał do Świnoujścia o godz.6:46. Trzykrotnie zwiedziłyśmy Ystad w Szwecji. W wolnym czasie miałyśmy możliwość korzystania z sali telewizyjnej, całodobowego dostępu do zimnego bufetu, pralni oraz  wypożyczenia książek. W ostatnim tygodniu opiekun zabrał nas na mostek do kapitana skąd miałyśmy możliwość podziwiania morza oraz wysłuchania krótkiej historii pracy statku.

Biorąc udział w praktyce zawodowej na promie M/F Polonia zdobyłyśmy nowe doświadczenia, miałyśmy okazję sprawdzić swój język obcy (angielski) na ile jesteśmy w stanie porozumieć się z klientem lub gościem. Na zakończenie praktyk otrzymałyśmy certyfikat w języku polskim i angielskim. Praktyka okazała się niezwykłą przygodą. Jesteśmy bardzo zadowolone, że mogłyśmy skorzystać z takiej okazji. Jest to przeżycie warte wspomnień. Świetni ludzie, wspaniała atmosfera. Gdyby była taka możliwość, wróciłybyśmy tam na pewno!!!

Praktykantki 

2015/2016

„Praktyki odbyte na promie m/f „Gryf” Unity Line Ltd. były zarówno świetną przygodą, jak i lekcją przygotowującą nas do pracy w wybranych przez  nas zawodach. Na promie spędziliśmy po dwa tygodnie. W tym czasie nauczyliśmy się obsługi wielu sprzętów i urządzeń gastronomicznych, a także, co w pracy bardzo ważne – działania w zespole. Atmosfera w pracy i w czasie wolnym była bardzo miła. Cała załoga była świetna. Pracowaliśmy dwa razy dziennie po 5 godzin. Polecamy i zachęcamy do odbycia praktyk w firmie Unity Line, ponieważ jest to fajne i pouczające doświadczenie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się ponownie odbyć tam praktyki”.

Praktykanci z ZS w Wysokiej

Praktyki w Grecji

2018/2019

W dniach 27 czerwca do 3 października 2018r. cztery uczennice naszej szkoły odbywały ponadprogramowe praktyki na malowniczej, greckiej wyspie Kos. Dziewczęta szkoliły  swe umiejętności w zakresie obsługi gości w języku angielskim w restauracjach i barach. Miejscem ich praktyk był 5-cio gwiazdkowy hotel Atlantica Porto Bello Royal. W wolnym czasie zwiedzały wyspę Kos i okoliczne miejsca, poznając kulturę, gastronomię oraz lokalnych ludzi. Praktyki oraz staże zagraniczne i krajowe to okazja do zobaczenia interesujących miejsc oraz zdobycia doświadczenia zawodowego które z pewnością zaprocentują w przyszłości.

2014/2015

W okresie od 25 czerwca do 29 września 2015 roku miałem możliwość odbywać praktykę w Grecji   w Hotelu Louis Colossos  na Wyspie Rodos. Podczas pobytu nauczyłem się samodzielności, był to dla mnie milowy krok ku dojrzałości. W czasie  praktyki  miałem okazję podszkolić znajomość języka angielskiego. Poza pracą można było sobie pozwolić na chwilę zapomnienia: w chwilach wolnych mogliśmy pozwiedzać liczne wyspy i poznać grecką kulturę, popływać w morzu i opalać się na plaży w przepięknym słońcu. To jak wykorzystywaliśmy wolne chwilę zależało tylko od naszej własnej kreatywności.  Uważam, że spędzone na Rodos trzy miesiące były czasem doskonalenia moich umiejętności, zdobywania ważnych doświadczeń w drodze ku przyszłej karierze. Serdecznie polecam tego typu wyjazdy  – warto trochę popracować a jednocześnie wspaniale wypocząć.

Piotr Nicpoń- uczeń IV klasy Technikum Kelnerskiego

2013/2014

W dniach od 27 czerwca  2014 r. do 30 września 2014 r.  grupa uczniów  naszej szkoły (technikum hotelarskie) uczestniczyła w ponadprogramowych praktykach zagranicznych      w Grecji na Wyspie Rodos. Organizatorem wyjazdu była szkoła przy współudziale   Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, z którą szkoła ma  podpisaną umowę                      o współpracy. Młodzież pracowała w sieci hoteli Louis Collossos Hotel  na różnych stanowiskach m.in. w barze, restauracji, kuchni i dziale housekeeping`u.

Maciej Magoń uczeń klasy IV Technikum Hotelarskiego: „Odbywając praktyki w Grecji – na Wyspie Rodos, nauczyłem się bardzo wiele, miasto jest piękne, ludzie bardzo sympatyczni, mili i pomocni. Większość z nas, bała się z powodu języka, lecz zapewniam, że nie ma czego się obawiać, ja także trochę się bałem, bo w końcu od komunikacji zależy cała reszta, zarówno w pracy, jak i poza nią. Byliśmy zdani sami na siebie, więc, czy chcieliśmy czy nie, musieliśmy rozmawiać, to od nas samych zależało, czy się przełamiemy i będziemy walczyć ze swoimi słabościami. Będąc tutaj poznałem świat z innej strony. Polecam każdemu taki wyjazd. Naprawdę warto! Rodos to piękna wyspa, którą ciężko opisać słowami. Niesamowita kultura, tradycja – z pewnością niezapomniana przygoda życia. Warta ciężkiej pracy przed wyjazdem jak i po nim. Na praktykach było po prostu super, poznaliśmy nowe smaki, potrawy. Było naprawdę bardzo ciekawie”.
Udział w ponadprogramowych praktykach umożliwił uczniom zdobycie dokumentów potwierdzających odbytą praktykę i zdobycie nowych umiejętności zawodowych – uczniowie otrzymali certyfikat uczestnictwa w praktykach, referencje z zakładu pracy. Mamy nadzieję, że udział w projekcie pozwoli naszym uczniom w przyszłości stanowić konkurencję na rynku pracy. Taka forma praktyki, brak możliwości używania na co dzień języka ojczystego, konieczność dostosowania się do panujących w Grecji zwyczajów, a także poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego pozwoli uczniom na kreatywne łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką.

Staż w Hotelu Radisson Blu Kraków

Tegoroczne wakacje zapadną mi na długo w pamięć, a to za sprawą stażu, który odbyłem   w pięciogwiazdkowym Hotelu „Radisson Blu Kraków”, położonym w samym sercu Krakowa, niedaleko Wawelu. Sam staż trwał miesiąc  30.06 – 27.07 br. Pod koniec stażu zadałem sobie pytanie, czy nie chciałbym zostać tutaj dłużej? Odpowiedź była prosta. Jeśli będę mógł zostać, zostaję bez wahania. Wybrałem się więc na rozmowę z szefem kuchni  w cztery oczy. Będąc stażystą,  pracowałem ciężko, solidnie i z dużą dbałością o każdy szczegół, co zaowocowało- pozwolono mi zostać do końca sierpnia. Podpisałem umowę zlecenie i mogłem pracować razem z innymi kucharzami. Pracując w dużej, w pełni wyposażonej kuchni,  mogłem nauczyć się wielu nowych     i ciekawych rzeczy m.in. obsługiwać profesjonalny sprzęt,  wykorzystywany w dużych i nowoczesnych kuchniach.. Przez  dwa miesiące przeszedłem różne sekcje w  kuchni  a  przez  ostatnie dwa tygodnie mojej pracy byłem  zdany sam na siebie w  cukierni. Zastępowałem tam Chefową. A zaczęło się od tego, że kiedy byłem jeszcze na stażu, kilka razy w tygodniu pracowałem na cukierni pod okiem Chefowej.  Do moich obowiązków należały m.in.: uzupełnianie karty, wydawanie deserów a’la carte, przygotowywanie deserów dla grup.  Pobyt w Krakowie to nie tylko praca i poszerzanie wiedzy kulinarnej,  ale także zwiedzanie tego pięknego miasta . W dni wolne  lub po pracy lubiłem spacerować brzegiem  Wisły i odkrywać nowe miejsca. Często chodziłem na Stary Rynek i Krakowskie Błonie. Uważam, że jeśli się chce czegoś więcej nauczyć i przeżyć nowe doświadczenia to warto się zdecydować na taki wyjazd,  warto inwestować w swoją przyszłość i karierę. Więcej w Galerii.

Damian Bosak- uczeń III TŻiUG