Szkoła promująca zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,
 • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

ROK SZKOLNY 2022/2023

„Rusz po zdrowie – wszystko zaczyna się w głowie!”

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Joanna Kunysz – koordynator
 • Małgorzata Wiercioch – Sowa – nauczyciel biologii
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Magdalena Hawro – psycholog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Joanna Kielar  – nauczyciel
 • Jakielaszek Monika  – uczennica
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy II TŻiUG

 

 1. Bar Weronika
 2. Buryło Karolina
 3. Filar Magdalena
 4. Jakielaszek Monika

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

LP. HASŁO SPOSÓB REALIZACJI  

TERMIN

 

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

 

1 Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych
·  Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,

·  Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,

wrzesień/

październik

2022

J. Kunysz
2 Promowanie zdrowego stylu życia oraz ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego ·  Prowadzenie pogadanek edukacyjnych dla uczniów na temat
„Co to jest zdrowie psychiczne?”

·  Konkurs plastyczny pod  hasłem „Jak dbam o zdrowie psychiczne?”

·  Udział w akcji informacyjnej – Tydzień informacji
o szczepieniach

 

wg planu

 

luty

pedagog i psycholog

 

J. Kielar

 

higienistka

 

·  Realizacja programów profilaktycznych:

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I

„Podstępne WZW” w kl. II

„Znamię! Znam je?” kl. I

wg planu M. Wiercioch-Sowa

J. Kunysz

 

·  Konkurs plastyczny  „Porozmawiajmy o uzależnieniach
i AIDS”
wg planu pedagog
·   Prelekcje w klasach na temat: „Przeziębienie, grypa, COVID-.” wg planu higienistka szkolna
·  Negatywne skutki pandemii  – spotkania z lekarzami

·  Higiena okresu dojrzewania – spotkania z klasami I i III

wg planu higienistka
3 „Rusz po zdrowie – wszystko zaczyna się w głowie!” ·  „Zdrowie psychiczne” pogadanki  tematyczne w klasach cały rok szkolny wychowawcy
·  XII Szkolny Dzień Promocji Zdrowia „Rusz po zdrowie – wszystko zaczyna się w głowie!””

·   „Ćwiczenia relaksacyjne – przygotowanie informacji na gazetkę szkolna i stronę internetowa szkoły

·  „Jak zadbać o zdrowie psychiczne?” – spotkanie z lekarzem psychiatrą

luty  2023 zespół SzPZ

 

M. Wiercioch-Sowa

 

J. Kunysz,
higienistka

·   „Sport poprawia zdrowie psychiczne” aktywny udział
w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy
i powiatu oraz stosowanie atrakcyjnych formy i metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

 

cały rok szkolny nauczyciele WF
4

 

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej  ·  Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
w celu budowania wzajemnego szacunku

 

cały rok szkolny wychowawcy

 

·  Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji

 

cały rok szkolny dyrekcja
·  Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie

 

cały rok szkolny pedagog , psycholog

 

                                                                                                             Koordynator

                                                                                                             Joanna Kunysz

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

„Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Joanna Kunysz i Magdalena Sznajder – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Justyna Kiełbowicz  – nauczyciel
 • Wojnowska  Andżelika – uczennica
 • Wychowawcy klas

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy III TŻiUG

 1. Dominika Kodyra
 2. Anna Szewczyk
 3. Ewelina Żuczek

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1

Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych
 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,
wrzesień/

październik

2021

J. Kunysz

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej 
 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na temat „Jaka dieta sprzyja nauce?”
 • Konkurs na grafikę pod hasłem „Dlaczego zielone jest zdrowe?”
 • Udział w akcji informacyjnej – Tydzień informacji
  o szczepieniach

 

cały rok szkolny, według potrzeb

marzec

 

wrzesień

J. Kunysz,

L. Sękowska

 

M. Sznajder

 

Pedagog, Higienistka

 

 • Realizacja programów profilaktycznych:

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I

„Podstępne WZW” w kl. II

„Znamię! Znam je?” kl. I

 • Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową kl. III
 • ARS – jak dbać o miłość
wg planu M. Sznajder

J. Kunysz

 

 

Pedagog

 • Konkurs plastyczny  „Porozmawiajmy o uzależnieniach
  i AIDS”
wg planu Pedagog
 • Spotkanie z producentami zdrowej żywności – „Rodzaje chleba – jaki najzdrowszy?”
wrzesień/ październik

 

J. Kiełbowicz

M. Sznajder

 

 •  Prelekcje w klasach na temat: „Wytyczne dla szkół w okresie epidemii COVID- 19– tryb pełny stacjonarny.”
wg planu Higienistka szkolna
 • Negatywne skutki pandemii /profilaktyka wad wzroku
  i postawy/ – spotkania z lekarzami
 • Higiena okresu dojrzewania – spotkania z klasami I i III
wg planu Higienistka

3

„Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”

 

 • „Zdrowa dieta” pogadanki  tematyczne w klasach
cały rok szkolny wychowawcy
 • XI Szkolny Dzień Promocji Zdrowia „Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”
 • „Szare komórki a joga” – spotkanie z instruktorem
 •  „Ćwiczenia na pamięć i koncentrację” – przygotowanie informacji na gazetkę szkolna i stronę internetowa szkoły
 • Konkurs międzyklasowy „Zdrowe przekąski wspomagające pracę mózgu”
 • Dieta zdrowa dla oczu – spotkanie z lekarzem okulistą
maj/czerwiec  2022 zespół SzPZ

nauczyciele WF

 

 

M. Sznajder

 

J. Kunysz,
J. Kiełbowicz

 • „W aktywnym ciele sprawny mózg” aktywny udział
  w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy
  i powiatu oraz stosowanie atrakcyjnych formy i metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

 

cały rok szkolny nauczyciele WF

4

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej 
 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku

 

cały rok szkolny wychowawcy

 

 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji

 

cały rok szkolny dyrekcja
 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie

 

cały rok szkolny pedagog

 

 

Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie

                                                                                                             Joanna Kunysz i Magdalena Sznajder

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

„Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Joanna Kunysz i Magdalena Sznajder – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Justyna Kiełbowicz  – nauczyciel
 • Wojnowska  Andżelika – uczennica
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy III TŻiUG

 

 1. Bytnar Dżesika
 2. Markowicz Paulina
 3. Wojnowska Andżelika

 

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1

Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych
 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,
wrzesień/

październik

2020

J. Kunysz

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej 
 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na temat „Jaka dieta sprzyja nauce?”
 • Przeprowadzenie zajęć na temat zdrowego odżywiania dla lokalnego przedszkola

 

cały rok szkolny, według potrzeb

 

J. Kunysz,

L. Sękowska

J. Cyran

 

 • Realizacja programów profilaktycznych:

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I

„Podstępne WZW” w kl. II

„Znamię! Znam je?” w kl. III i IV

 • Zapobieganie HIV/AIDS i chorobom przenoszonym drogą płciową
wg planu M. Sznajder

J. Kunysz

 

 

 • Konkurs plastyczny  „Porozmawiajmy o uzależnieniach
  i AIDS”
wg planu Pedagog
 • Spotkanie z dietetykiem Naturhouse na temat „Dieta dla mózgu”
 • Gazetka tematyczna – „Dieta dla mózgu”
kwiecień  2021

 

 

J. Kiełbowicz

 

 

 •  Prelekcje w klasach na temat: „Zasady higieny w czasie epidemii koronawirusa” oraz „Higiena osobista –  dlaczego  musimy jej przestrzegać?
wg planu Higienistka szkolna
 • Udział  w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Promocji zdrowego stylu życia”
wg planu M. Sznajder

3

„Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”

 

 • „Zdrowa dieta” pogadanki  tematyczne w klasach
cały rok szkolny wychowawcy
 • X Szkolny Dzień Promocji Zdrowia „Jak dieta wpływa na koncentrację i proces uczenie się?”
 • Przygotować gazetkę podsumowującą 10 lat działalności Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie
 • Prelekcja „Praca mózgu – proces uczenia się
  i zapamiętywania”
 • „Szare komórki a joga” – spotkanie z instruktorem
 • Konkurs plastyczny „DIETA DLA MÓZGU”
 • „Ćwiczenia na pamięć i koncentrację” – przygotowanie informacji na gazetkę szkolna i stronę internetowa szkoły

 

maj/czerwiec  2021 zespół SzPZ

nauczyciele WF

 

 

M. Sznajder

 

J. Kunysz

 

 

M. Sznajder

 • „W aktywnym ciele sprawny mózg” aktywny udział                     w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy         i powiatu oraz stosowanie atrakcyjnych formy i metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

 

cały rok szkolny nauczyciele WF

4

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej 
 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku
cały rok szkolny wychowawcy

 

 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych                          i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji
cały rok szkolny dyrekcja
 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie
cały rok szkolny pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

Joanna Kunysz

 

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Panie Joanna Kunysz  i Magdalena Sznajder – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Justyna Kiełbowicz  – nauczyciel
 • Pani Bernadeta Kłak – rodzic
 • Wojnowska  Andżelika – uczennica
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy II TŻiUG

 

 1. Bytnar Dżesika
 2. Markowicz Paulina
 3. Wojnowska Andżelika

 

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STRANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

 

 

 

 

 

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1

Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych
 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,
wrzesień/

październik

2019

J. Kunysz

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej  
 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu w szkołach powiatu łańcuckiego
cały rok szkolny, według potrzeb

 

J. Kunysz,

 

 • Realizacja programów profilaktycznych:

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I

„Podstępne WZW” w kl. II

„Znamię! Znam je?” w kl. III

 • Elementy programu profilaktycznego „ARS – jak dbać o miłość”
wg planu  

M. Sznajder

M. Sznajder

J. Kunysz

 

pedagog

 • Konkurs plastyczny „AKTYWNOŚC FIZYCZNA JAK LEKARSTWO”
 • Konkurs plastyczny  „Porozmawiajmy o uzależnieniach
  i AIDS”
styczeń  2020

 

 

wg planu

J. Kiełbowicz

 

 

M. Sznajder

 • Gazetka tematyczna – Światowy Dzień Zdrowia
 • Gazetka tematyczna – „AKTYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU”
kwiecień  2020

 

luty 2020

J. Kiełbowicz

 

J. Kunysz

 •  „Jedz zdrowo wyglądaj bombowo!” – zrób sobie przerwę na zdrową przekąskę
wg planu J. Kiełbowicz

J. Niźnik

3

„W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • „Profilaktyka uzależnień” pogadanki  tematyczne w klasach oraz wyświetlanie filmów o stosownej tematyce
cały rok szkolny wychowawcy
 • X Szkolny Dzień Promocji Zdrowia „W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • wykłady  na temat korzystnego wpływu aktywności fizycznej na ogólny rozwój psychofizyczny człowieka
 • zorganizowanie spotkania  ze znanymi trenerami i lekarzami
 • zawody sportowe dla całej szkoły
maj/czerwiec j 2020 J. Kunysz

M. Sznajder

nauczyciele WF

 

 

 • Zachęcać uczniów i ich rodziny do korzystania z zajęć rekreacyjno – sportowych m.in. na Orliku
 • Uświadamiać rodzicom ich rolę jako doradców i źródło wsparcia dla aktywności młodzieży
Spotkania
z rodzicami
wychowawcy
 • Udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy i powiatu
 • Stosowanie atrakcyjnych formy i metody prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jako czynnika motywującego do uczęszczania na zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne
 • Kontrolowanie  ilości i zasadności zwolnień uczniów
  z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
cały rok szkolny nauczyciele WF

4

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej 
 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku
cały rok szkolny wychowawcy

 

 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji
cały rok szkolny dyrekcja
 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie
cały rok szkolny pedagog

 

5

Kształtowanie umiejętności pożytecznego spędzania wolnego czasu 
 • „ Wolontariat sposobem na życie – współpraca z Kołem Caritas
  w organizacji akcji charytatywnych
cały rok szkolny

 

M. Sznajder

 

 

Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

Joanna Kunysz

ROK SZKOLNY 2018/2019

„STOP środkom psychoaktywnym”

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Joanna Kunysz i Pani Małgorzata Bieniasz – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Lidia Sękowska – nauczyciel
 • Pani Joanna Cyran – nauczyciel
 • Pani Joanna Niźnik – nauczyciel
 • Pani Małgorzata Rożek-Ziobro – nauczyciel
 • Pani Bernadeta Kłak – rodzic
 • Bartosz Kłak – uczeń
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy III TŻiUG

 

 1. Bartosz Kłak
 2. Mac Klaudia
 3. Panek Kinga

 

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STRANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

 

 

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1

Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych
 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,
wrzesień/

październik

J. Kunysz

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej  
 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu w szkołach powiatu łańcuckiego,
cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

J. Kunysz,

L. Sękowska

 

 • Realizacja programów profilaktycznych:

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I technikum,

„Podstępne WZW” w kl. I technikum,

„Znamię! Znam je?” w kl. III technikum,

wg planu M. Bieniasz

J. Kunysz

 • Konkurs plastyczny „ROLA DIETY W ŻYWIENU OSÓB CHORYCH? – technikum
 • Przygotowanie gazetki  „ŻYWIENIE DIETETYCZNE”
 • Spotkanie z dietetykiem dla klas III i IV technikum
Styczeń  2018

 

 

Październik 2018

J. Kunysz

 

 

M. Rożek-Ziobro

 • Światowy Dzień Zdrowia – gazetka tematyczna
Kwiecień  2019

 

M. Bieniasz
 •  „Jedz zdrowo wyglądaj bombowo!” – zrób sobie przerwę na owoce i warzywa
Wg planu J. Niźnik,
J. Cyran,

3

„STOP środkom psychoaktywnym”
 • „Profilaktyka uzależnień” spotkania tematyczne w wybranych klasach
Cały rok szkolny

 

higienistka szkolna
 • “E-papierosy pod lupą”  – gazetka

 

 maj 2018

 

M. Bieniasz
 • IX Szkolny Dzień Promocji Zdrowia „STOP środkom psychoaktywnym
 • Spotkanie z pracownikiem PPP nt. środków psychoaktywnych
 • Prelekcja przedstawicieli komendy Powiatowej Policji
maj/czerwiec j 2019 zespół SzPZ
 • Prelekcja dla rodziców „Dopalacze niszczą życie”
 • Elementy programu profilaktycznego zachowań ryzykownych ze szczególnym uwzględnieniem walki z dopalaczami
Wg planu   pedagog
 • „Zagrożenia współczesnego świata – środki psychoaktywne”-  prelekcje tematyczne na lekcjach wychowawczych
wg planu Wychowawcy

 

4

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej  
 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku
cały rok szkolny Wychowawcy

 

 • „Czas na zumba fitness” – zajęcia ruchowe dla nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły
Wg planu Nauczyciele WF
 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji
cały rok szkolny Dyrekcja
 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie
cały rok szkolny Pedagog

5

Kształtowanie umiejętności pożytecznego, aktywnego spędzania wolnego czasu 
 • Udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie gminy i powiatu
cały rok szkolny Nauczyciele WF
 • „Mam pasję – kocham życie” – konkurs na film promujący aktywne spędzanie wolnego czasu
Maj 2019 B. Karaś
 • Wolontariat sposobem na życie – współpraca z Kołem Caritas
  w organizacji akcji charytatywnych
 •  Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  – gazetka
według harmonogramu

5 grudzień 2019

M. Bieniasz

 

Koordynatorzy Szkoły Promującej Zdrowie

Joanna Kunysz

Małgorzata Bieniasz

ROK SZKOLNY 2017/2018

„Wiem co jem i ruszam się”

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Joanna Kunysz i Pani Małgorzata Bieniasz – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Katarzyna Wrona – Bar – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Lidia Sękowska – nauczyciel
 • Pani Joanna Cyran – nauczyciel
 • Pani Joanna Niźnik – nauczyciel
 • Pani Bernadeta Kłak – rodzic
 • Pani Jolanta Kiljan – rodzic
 • Surowiec Zuzanna – uczennica
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy III TŻiUG

 

 1. Cecuła Karolina
 2. Kud Katarzyna
 3. Surowiec Zuzanna

 

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STRANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1

Zapoznanie
z założeniami SzPZ uczniów klas pierwszych
 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,
wrzesień/

październik

J. Kunysz

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej  
 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia
  i aktywnych form spędzania wolnego czasu w szkołach powiatu łańcuckiego,
cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

J. Kunysz,

L. Sękowska

 

 • Zwiększenie atrakcyjności asortymentu sklepiku szkolnego
  o produkty sezonowe,
cały tok szkolny

 

opiekun sklepiku
 • Konkurs plastyczny „NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA  – CO JEŚĆ ABY BYĆ ZDROWYM? – technikum
 • Przygotowanie gazetki  „NOWA PIRAMIDA ŻYWIENIA”
październik 2017

 

J. Kunysz

 

 • Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – gazetka tematyczna
 • Światowy Dzień Wody – gazetka tematyczna
14 listopada 2017

22 marzec 2018

L. Sękowska

M. Bieniasz

 • Realizacja w gimnazjum  programu edukacyjnego „Jedz smacznie
  i zdrowo”,
 •  Kontynuacja akcji „Zdrowa kanapka na II śniadanie”
 • „Jedz zdrowo wyglądaj bombowo!” – zrób sobie przerwę na owoce
  i warzywa
cały rok szklony M. Bieniasz

 

 

J. Niźnik, J. Cyran

3

„Wiem co jem
i ruszam się”
 • Konkurs „Czy znam zasady racjonalnego żywienia?” – gimnazjum
 • „Aktywny uczeń to zdrowy uczeń” spotkania tematyczne
  w wybranych klasach
styczeń 2018

 

M. Bieniasz

higienistka szkolna

 

 • VIII Szkolny Dzień Promocji Zdrowia  „Wiem co jem
  i ruszam się”
 • Spotkanie z dietetykiem i trenerem personalnym
 • Konsultacje dietetyczne dla uczniów gimnazjum
maj 2018 zespół SzPZ
 • Realizacja programów profilaktycznych :

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I technikum,

„Podstępne WZW” w kl. I technikum,

„Znamię! Znam je?” w kl. III technikum,

wg planu M. Bieniasz

J. Kunysz

 • Światowy Dzień Zdrowia – gazetka tematyczna
 kwiecień 2018 J. Niżnik
 • Prelekcje profilaktyczne  na temat zbilansowanej diety oraz form aktywnego spędzania wolnego czasu
wg planu Wychowawcy

Nauczyciele WF

4

Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającego zdrowi i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej  
 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku
cały rok szkolny Wychowawcy

 

 • „Czas na fitness ” – zajęcia ruchowe dla nauczycieli
 • „Bieg po zdrowie” – biegi przełajowe dla uczniów
Wg planu Nauczyciele WF
 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji
cały rok szkolny Dyrekcja
 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie
cały rok szkolny Pedagodzy

5

Kształtowanie umiejętności pożytecznego, aktywnego spędzania wolnego czasu 
 • Realizacja w gimnazjum programu edukacyjnego „Trzymaj formę”
cały rok szkolny K. Wrona – Bar

 

 • Wolontariat sposobem na życie – współpraca z Kołem Caritas
  w organizacji akcji charytatywnych

 

według harmonogramu

 

M. Bieniasz

6

Profilaktyka uzależnień  
 • realizacja programu edukacyjnego o charakterze antynikotynowym   „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
cały rok szkolny

 

K. Wrona – Bar

 

 • Światowy Dzień bez Tytoniu  –– happening
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią – gazetka

 

 maj 2018

czerwiec 2018

J. Kunysz

pedagodzy

 

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

„Zainwestujmy w profilaktykę, nie w leczenie”

 

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Ewa Jasińska – Blajer – wicedyrektor
 • Pani Joanna Kunysz i Pani Małgorzata Bieniasz – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Katarzyna Wrona – Bar – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Lidia Sękowska – nauczyciel
 • Pani Joanna Cyran – nauczyciel
 • Pani Joanna Garbacz – nauczyciel
 • Pani Bogusława Kaczor – Pyter – rodzic
 • Pani Jolanta Kiljan
 • Grzegorz Kaczor – uczeń
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy II TŻiUG

 

 1. Cecuła Karolina
 2. Kud Katarzyna
 3. Chudzik Michał

 

 

 

CELE GŁÓWNE WYNIKAJĄCE ZE STRANDARDÓW SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
  i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
  i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

 

LP.

HASŁO

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1

Zapoznanie z założeniami SzPZ uczniów klas I
 • Prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów klas pierwszych,
 • Zamieszczenie planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły,
wrzesień/

październik

J. Kunysz – kl. I technikum
M. Bieniasz – kl. I gimnazjum

2

Promowanie zdrowego stylu życia wśród społeczności szkolnej i lokalnej  
 • Prowadzenie pogadanek edukacyjnych na temat zdrowego stylu życia w zainteresowanych szkołach powiatu łańcuckiego,
cały rok szkolny

 

 

J. Kunysz,

L. Sękowska

 

 • Zwiększenie atrakcyjności asortymentu sklepiku szkolnego
  z uwzględnieniem produktów ekologicznych,
 • Konkurs szkolny „Żywność ekologiczna”

 

cały tok szkolny

 

 

opiekun sklepiku i

J. Cyran

J. Garbacz

 •  Obchody Światowego Dnia Walki z Otyłością – happening
 • „Myślisz tak jak jesz” – gazetka szkolna
24 październik 2016

 

J. Garbacz

higienistka szkolna

 • Realizacja w gimnazjum  programu edukacyjnego „Jedz smacznie i zdrowo”,
 •  Kontynuacja akcji „Zdrowa kanapka na II śniadanie”
 • „Owoce w szkole – zrób sobie przerwę na jabłko
cały rok szklony M. Bieniasz

 

3

„Zainwestujmy
w profilaktykę – nie w leczenie”
 • „Znaczenie profilaktyki w kształtowaniu zdrowia człowieka” – badanie ankietowe,
 • „Higiena osobista i higiena otoczenia” spotkania tematyczne w wybranych klasach
listopad  2016

 

higienistka szkolna

 

 • VII Szkolny Dzień Promocji Zdrowia  „Zainwestujmy
  w profilaktykę – nie w leczenie”
 • Spotkanie z przedstawicielem Centrum Medycznego
  w Łańcucie
grudzień 2016 zespół SzPZ
 • Realizacja programów profilaktycznych :

„Wybierz życie – pierwszy krok”  w kl. I technikum,

„Podstępne WZW” w kl. II technikum,

„Znamię! Znam je?” w kl. III technikum,

wg planu M. Bieniasz

J. Kunysz

 • Światowy Dzień Zdrowia – gazetka tematyczna
7 kwiecień 2017 J. Kunysz
 • Prelekcje profilaktyczne  dotyczące chorób psychicznych,  dieto zależnych oraz nowotworów  na godzinach wychowawczych
wg planu Wychowawcy

4

Przestrzeganie norm społecznych a budowanie pozytywnych relacji społecznych
 • Organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów
  w celu budowania wzajemnego szacunku
cały rok szkolny Wychowawcy

 

 

 • Wycieczki lub spotkania  integracyjne dla pracowników szkoły, których  celem jest zbudowanie formalnych i nieformalnych relacji pomiędzy pracownikami oraz poprawa komunikacji
cały rok szkolny Dyrekcja
 • Prelekcja na temat budowania prawidłowych relacji w zespole klasowym oraz rodzinie
cały rok szkolny Pedagodzy

5

Kształtowanie umiejętności pożytecznego, aktywnego spędzania wolnego czasu  
 • „Jak aktywnie spędzać czas wolny?” – realizacja w gimnazjum programu edukacyjnego „Trzymaj formę”
cały rok szkolny K. Wrona – Bar

 

 • Wolontariat sposobem na życie – współpraca z Kołem Caritas w organizacji akcji charytatywnych
 • Światowy Dzień Wolontariatu – przygotowanie gazetki tematycznej
według harmonogramu

5 grudzień 2016

Zespół SzPZ

 

M. Bieniasz

6

„Żyję zdrowo bez nałogów”  – profilaktyka uzależnień  
 • realizacja programu edukacyjnego o charakterze antynikotynowym   „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
cały rok szkolny

 

K. Wrona – Bar

 

 • Światowy Dzień bez Alkoholu – gazetka tematyczna
 • Spotkanie ze specjalistą w dziedzinie uzależnień od urządzeń multimedialnych
 czerwca 2017

 

J. Kunysz

pedagodzy

 

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

„Dbamy o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i innych”

Zespół Szkoły Promującej Zdrowie

 • Pani Dorota Szmuc – dyrektor szkoły
 • Pani Ewa Jasińska – Blajer – wicedyrektor
 • Pani Joanna Kunysz i Pani Małgorzata Bieniasz – koordynatorzy
 • Pani Beata Iwińska – Kłak – pedagog
 • Pani Katarzyna Wrona – Bar – pedagog
 • Pani Ewa Szczęch – higienistka szkolna
 • Pani Lidia Sękowska – nauczyciel
 • Pani Joanna Cyran – nauczyciel
 • Pani Joanna Niźnik – nauczyciel
 • Pani Bogusława Kaczor – Pyter – rodzic
 • Pani Rajzer Agnieszka – rodzic
 • Grzegorz Kaczor – uczeń
 • Wychowawcy klas

 

Grupa uczniów ds. promocji zdrowia z klasy III TŻiUG

 1. Grzegorz Kaczor
 2. Słyżyk Anna
 3. Pisarek Iwona

Cele Szkoły Promującej Zdrowie

Cel główny – Tworzyć klimat społeczny sprzyjający:
− satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników,
− zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
− uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

Cele szczegółowe:

 • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
 • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stwarzać uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
 • zapewnić sprzyjające bezpieczeństwu i zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,
 • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać ich poczucie własnej wartości,
 • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
 • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy uczniom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

 

LP.

HASŁO/CEL

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBY
ODPOWIEDZIALNE

1

Zapoznanie z założeniami SzPZ uczniów klas I
 • prezentacja multimedialna oraz  pogadanka edukacyjna dla uczniów,
 • umieszczeni planu pracy na ten rok szkolny na gazetce oraz stronie internetowej szkoły
wrzesień/

październik

J. Kunysz – kl. I technikum
M. Bieniasz – kl. I gimnazjum

2

Promujemy zasady zdrowego odżywiania w środowisku
 • prowadzenie pogadanek edukacyjnych na temat „Prawidłowego żywienia oraz bezpiecznej żywności” w zainteresowanych szkołach gimnazjalnych
cały rok szkolny

 

 

J. Kunysz,

L. Sękowska

 

 • zmiana asortymentu sklepiku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 •  „Jestem tym co jem” konkurs plastyczny dla całej szkoły
wrzesień 2015

 

listopada 2015

J. Cyran

 

 

 • „Dodatki do żywności. Jak kupować zdrową żywność?” gazetka szkolna
listopada 2015

 

J.Kunysz

 

 • Realizacja gimnazjum  programu edukacyjnego „Jedz smacznie i zdrowo”,
 •  kontynuacja akcji „Zdrowa kanapka na II śniadanie”
cały rok szklony M. Bieniasz

 

3

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią
 • „Jestem bezpieczny w szkole” – ocena bezpieczeństwa wśród uczniów i rodziców – badanie ankietowe,
grudzień 2015

 

Zespół SzPZ

 

 • „Światowy dzień bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – gazetka szkolna
 

28 kwiecień

 

J. Niźnik

 • „Hałas – skutki i zapobieganie” – prelekcje na lekcjach biologii
wg planu  

M. Bieniasz

 • Nauka udzielania pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy się ratować”
wg planu  

nauczyciele WF i EDB

 • „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”  – quiz w wybranych klasach gimnazjum
kwiecień 2016  

R. Nycz

4

Europejski Kodeks Walki z Rakiem   współpraca z Podkarpackim Biurem Prewencji Pierwotnej Nowotworów – prowadzenie akcji promujących Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, cały rok szkolny J. Kunysz

 

 

5

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy Realizacja Programu „Wybierz życie – pierwszy krok” prowadzonego przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Łańcucie wg zaleceń programu Koordynatorzy

6

„Transplantacja – szansa na drugie życie”  
 • Spotkanie z przedstawicielem Centrum Medycznego
  w Łańcucie  oraz przygotowanie gazetki tematycznej
  marzec 2016 Pedagodzy

7

Integracja środowiska szkolnego
 • organizacja wycieczek i zajęć  integracyjnych dla uczniów klas pierwszych oraz troska o wzajemną życzliwość  –  przygotowanie gazetki „Światowy dzień życzliwości”
wrzesień 2015

 

Wychowawcy

 

 • wycieczka lub spotkanie  integracyjne dla pracowników szkoły

 

październik 2015 Dyrekcja
 • „Jak aktywnie spędzać czas wolny?” – realizacja w gimnazjum programu edukacyjnego „Trzymaj formę”
cały rok szkolny M. Bieniasz

8

Zwiększenie świadomości społeczności szkolnej w zakresie działań prozdrowotnych
 • „Higiena okresu dojrzewania” prelekcja dla klas I gimnazjum
 • „Wady postawy” prelekcja dla klas I techniku,
 • Światowy dzień chorego – gazetka

 

luty higienistka

 

 

9

Profilaktyka uzależnień 
 • realizacja programu edukacyjnego o charakterze antynikotynowym   „Znajdź właściwe rozwiązanie”,
cały rok szkolny

 

M. Bienasz

 

 • Dzień rzucenia palenia – „Palisz? Płacisz. Zdrowie tracisz!” – Papierosom, narkotykom i dopalaczom mówimy stop – akademia szkolna
21 listopada J. Kunysz

J. Niźnik,

10

Ewaluacja pracy zespołu
 • Opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiet ewaluacyjnych
 • Opracowanie raportu końcowego
kwiecień/ maj 2016 Koordynatorzy

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

W tym roku nasza szkoła przyłączyła się do programu „Szkoła promująca zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”. Program ten jest realizowany przez Podkarpackie Biuro Prewencji Pierwotnej Nowotworów, a jego wdrażanie objęte jest patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Zgodnie z zaleceniami programu będziemy organizować różnorakie przedsięwzięcia, aby ukształtować zdrowe społeczeństwo i wyposażyć je w świadomość, jakie zagrożenia niosą ze sobą choroby nowotworowe i jak im skutecznie przeciwdziałać, zmieniając stopniowo nasze przyzwyczajenia.

Certyfikat Rejonowy

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Wysokiej otrzymał

REJONOWY CERTYFIKA SZKOŁY PROMUJACEJ ZDROWIE

W dniu 4 czerwca 2013 roku Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej otrzymał Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół im Jana Pawła II w Jasionce. Nasza szkoła jako jedna z czterech otrzymała Certyfikat Rejonowej Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie, który został wręczony przez Rejonowego Koordynatora.

Przez trzy lat podejmowaliśmy starania mające na celu podniesienie świadomości społeczności szkolnej na temat problemów zdrowotnych, gdzie głównymi wyznacznikami działań były hasła wiodące:

 • I rok „Dbamy o swoje zdrowie”,
 • II rok „Aktywność fizyczna podstawą dobrego samopoczucia”,
 • III rok „Propagujemy zdrowe zasady odżywiania”.

Realizując założone cele nawiązaliśmy współpracę z instytucjami z terenu Łańcuta m. in.: Centrum Medycznym, Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Komendą Powiatową Policji oraz Policealna Szkoła Medyczną. Korzystając z ich wsparcia organizowaliśmy wykłady oraz pokazy. Organizowaliśmy również prelekcje dla szkól powiatu łańcuckiego na temat zdrowych zasada odżywiania oraz profilaktyki anoreksji i bulimii.
Każdy wie, że zdrowie to dobro najwyższe, o które należy dbać zarówno w aspekcie psychicznym jak i fizycznym. Mamy nadzieje, że prowadzone przez nas propagowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie pośród społeczności szkolnej i lokalnej przyczyniło się do upowszechnienia zdrowego stylu życia.

Certyfikat Wojewódzki

WOJEWÓDZKI CERTYFIKAT
SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

W dniu 5 czerwca  2017 roku podczas Wojewódzkiej Konferencji Naukowo-Metodycznej „Szkoła Promująca Zdrowie inwestycją w zdrowie dziecka” w Czudcu, nasza szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Certyfikat odebrała Pani Joanna Kunysz  – Szkolny Koordynator  z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty Pani Małgorzaty Rauch.

Od 2010 roku szkolna społeczność zgodnie podejmuje działania zmierzające do tworzenia dobrego klimatu w szkole, warunków wszechstronnego rozwoju młodzieży, promuje zdrowy styl życia, a także doskonali dialog człowieka z człowiekiem.

Dziękujemy przyjaciołom szkoły za współpracę i wspólne osiąganie zamierzonych celów.