RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki  w Wysokiej tel. 17 225 59 04  
    mail: iodowysoka@gmail.com
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół możliwy jest pod numerem tel. 17 225 59 04 lub adresem mail:  iodowysoka@gmail.com
  3. Dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych                  w placówce.
  4. Dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/opiekunom prawnym/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacjom międzynarodowym i nie są profilowane.

Administrator danych