RODO

Inspektor ochrony danych: Tomasz Piszczek

Kontakt: rodo@gminalancut.pl 

 

1. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO REKRUTACJA SPRAWY PRACOWNICZE LISTOPAD 2023 PDF)

2. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO UMOWY CYWILNOPRAWNE STAŻ I PRAKTYKA LISTOPAD 2023 PDF

3. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY LISTOPAD 2023 PDF

4. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE LISTOPAD 2023 PDF

5. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO SPRAWY OGÓLNE LISTOPAD 2023 PDF

6. PODRĘCZNIK INFORMACYJNY RODO ZAMÓWIENIA LISTOPAD 2023 PDF

 

Klauzula informacyjna dla uczniów / rodziców

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów/rodziców/opiekunów prawnych jest Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki  w Wysokiej tel. 17 225 59 04  
    mail: iodowysoka@gmail.com
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół możliwy jest pod numerem tel. 17 225 59 04 lub adresem mail:  iodowysoka@gmail.com
  3. Dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych                  w placówce.
  4. Dane osobowe uczniów/rodziców/opiekunów prawnych będą przechowywane przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni/uczniowie, posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Rodzicom/opiekunom prawnym/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
  8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, organizacjom międzynarodowym i nie są profilowane.

Administrator danych