KONKURS „SŁODKIE ŚWIĄTECZNE WYPIEKI”

 

REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU

„SŁODKIE ŚWIĄTECZNE WYPIEKI”

 

 1. Organizator

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej 49, 37-100 Łańcut.

Osoba do kontaktu:  Joanna Kielar, Jolanta Zebzda.

 1. Adresat konkursu
 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół im. T.  Kościuszki w  Wysokiej,
 • uczniowie startują w konkursie indywidualnie.
 1. Cele Konkursu

Celem konkursu jest promowanie tradycji kulinarnych związanych z okresem bożonarodzeniowym, a  ponadto:

 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych uczniów,
 • upowszechnianie estetycznego, kreatywnego podania i zaprezentowania słodkości,
 • wymiana doświadczeń między uczniami,
 • kształcenie umiejętności zawodowych, uwzględniających twórcze inspiracje własne uczniów,
 • stwarzanie możliwości i warunków do prezentowania przez uczniów umiejętności zawodowych.
 1. Punktacji Jury podlega:
 • spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu,
 • oryginalność i pomysłowość dekoracji,
 • ogólny wygląd i estetyka podania.
 1. Ochrona danych osobowych i praw autorskich
 • dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 • każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i  nazwisko, klasa,
 • prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi,
 • biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,
 • prace przekazane na konkurs stają się własnością organizatora i będą wykorzystane publicznie w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej szkoły.
 1. Terminarz konkursu
 • 12.2022r. – termin zgłoszenia
 • 12.2021r. – prezentacja prac konkursowych i ogłoszenie wyników podczas Dnia Otwartego Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej
 1. Nagrody

Trzy pierwsze miejsca zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

 

Załącznik nr 1  do Regulaminu Konkursu „SŁODKIE ŚWIĄTECZNE WYPIEKI”

ZGŁOSZENIE

 1. Imię nazwisko uczestnika – ………………………………………………
 2. Adres email lub nr telefonu uczestnika …………………………………………………

OŚWIADCZENIA i ZGODY

Oświadczam, że:

1) spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie oraz akceptuję Regulamin Konkursu;

2) złożona przeze mnie praca w Konkursie przedstawia pracę własną i nie narusza praw osób trzecich.

……………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………….…………..

data i czytelny podpis uczestnika

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej 49, 37-100 Łańcut.

2 Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz art. 6 ust 1 lit. e RODO w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa.

 1. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach: przeprowadzenia procedury wyboru laureatów konkursu, przyznania nagród w konkursie i informacji o autorach prac w mediach społecznościowych, na stronie Organizatora oraz w publikacji.
 2. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przechowywane zgodnie z  wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Dane w postaci wizerunku i głosu są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *