Szkolny konkurs „Ciasta z jesiennych owoców i warzyw”

Serdecznie zapraszamy młodzież naszej szkoły do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Kulinarnym.

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO

CIASTA Z JESIENNYCH OWOCÓW I WARZYW”

 1. Organizator

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej 49, 37-100 Łańcut.

Osoby do kontaktu: Pani Joanna Kielar, Pan Kamil Łuczyński

 1. Adresat konkursu

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół im.
  T.  Kościuszki w Wysokiej,
 • uczniowie startują w konkursie indywidualnie.

 1. Cele Konkursu

Celem konkursu jest promowanie tradycji kulinarnych związanych z okresem jesiennym, wykorzystanie występujących w sezonie jesiennym owoców i warzyw a ponadto:

 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych uczniów,

 • upowszechnianie estetycznego, kreatywnego podania i zaprezentowania słodkości,

 • wymiana doświadczeń między uczniami,

 • kształcenie umiejętności zawodowych, uwzględniających twórcze inspiracje własne uczniów,

 • stwarzanie możliwości i warunków do prezentowania przez uczniów umiejętności zawodowych.

 1. Punktacji Jury podlega:

 • spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu,

 • oryginalność i pomysłowość dekoracji,

 • ogólny wygląd i estetyka podania.

 1. Ochrona danych osobowych i praw autorskich

 • dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim,

 • każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko oraz klasa,

 • prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi,

 • biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin,

 • ¼ ciasta przechodzi na własność organizatorów i będzie wykorzystana w celach oceny,

 • prace przekazane na konkurs będą wykorzystane publicznie w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej szkoły.

 1. Terminarz konkursu

 • 30.10.2023 r. – termin dostarczenia ciast do szkoły

 • 30,31.10.2023 r. – prezentacja prac konkursowych

 • ogłoszenie wyników w dniu Akademii szkolnej z okazji Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej

 1. Skład Jury

Dyrektor szkoły – Pani Dorota Szmuc

Nauczyciele – Pan Kamil Łuczyński, Pani Joanna Kielar, Pani Joanna Kunysz

 1. Nagrody

Trzy pierwsze miejsca zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej 49, 37-100 Łańcut.

2 Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz art. 6 ust 1 lit. e RODO w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach: przeprowadzenia procedury wyboru laureatów konkursu, przyznania nagród w konkursie i informacji o autorach prac w mediach społecznościowych, na stronie Organizatora oraz w publikacji.

4. Dane będą przetwarzane przez okres trwania konkursu i przechowywane zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

5. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a w przypadku zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie. Dane w postaci wizerunku i głosu są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na uczestnictwo w konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *