KONKURS ,,NIE SAMĄ NAUKĄ MŁODZIEŻ ŻYJE”

 


REGULAMIN KONKURSU ,,NIE SAMĄ NAUKĄ MŁODZIEŻ ŻYJE”
DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W WYSOKIEJ

Postanowienia wstępne:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej

2. Konkurs ogłoszony zostaje 07.11.2022r., a rozstrzygnięty będzie 15.12.2022r.

3. Tematem prac konkursowych są zainteresowania oraz talenty uczniów, zaś celem jest ukazanie różnorodności zainteresowań młodzieży naszej szkoły oraz wskazanie ich jako alternatywy spędzania czasu wolnego.

4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej.

5. Zgłoszenia należy wysyłać na maila
zswysokaszkolnykonkurs@op.pl . Jeśli nie uzyska się odpowiedzi w ciągu 2 dni należy wysłać maila ponownie. Zgłoszenia można przysyłać w terminach od 07.11.2022r. do 01.12.2022r.
6. Warunki uczestnictwa w konkursie:

prace konkursowe powinny być w formie krótkometrażowego filmu przedstawiającego zainteresowania, hobby bądź uzdolnienia (format pliku .mp4, .wmv, .avi);

film powinien trwać od 2 do 5 minut;

może ukazywać zainteresowania ucznia bądź jego umiejętności;

film powinien przedstawiać nagranie bądź zdjęcia (wskazana narracja własna, opis, muzyka); można przedstawić co wpłynęło na zainteresowanie daną dziedziną, opowiedzieć o ważnych aspektach z nią związanych bądź wydarzeniach czy osobach, które miały na to wpływ;

film może mieć żartobliwy charakter;

film nie może zawierać wulgaryzmów, niezgodnych z normami społecznymi gestów, zachowań lub obrazów;

prace w ramach konkursu muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowanymi,

prace konkursowe należy wysyłać na adres:
zswysokaszkolnykonkurs@op.pl z dopiskiem
,,Szkolny konkurs”,

każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę,

do filmu należy dołączyć pisemną informację, tj: imię i nazwisko autora; klasa, do której uczęszcza; mail ucznia.

7. Jury złożone z nauczycieli: Beata IwińskaKłak, Magdalena Hawro, Małgorzata WierciochSowa oraz Bogdan Karaś spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

8. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, pomysł interpretacji tematu, estetyka pracy i oryginalność.

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez umieszczenie informacji na stronie szkoły oraz wykorzystanie przesłanych filmów w celu promocji szkoły (np. strona szkoły, Instagram, Facebook).
10. Nagrody w formie elektronicznych gadżetów oraz dyplomów zostaną wręczone na najbliższej szkolnej akademii.

11. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na publikację pracy na stronie internetowej szkoły oraz platformach ją promujących (np. Instagram, Facebook).

2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej szkoły, tj.: http://www.
zswysoka.pl
3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przesłanych autorskich filmów w celach promocji szkoły oraz procesu rekrutacji do niej.

5. Dane uczestników wykorzystywane będą wyłącznie w celach konkursu.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres email: zswysokaszkolnykonkurs@op.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *