Konkurs „Create something cool” na najciekawszy plakat

Drogi Uczniu! Pokaż, na co Cię stać i zaprojektuj plakat promujący udział w Szkolnym Konkursie Fotograficznym: “Mój Zawód – Moja Przyszłość”

REGULAMIN KONKURSU „CREATE SOMETHING COOL -STWÓRZ COŚ FAJNEGO”

NA NAJCIEKAWSZY PLAKAT PROMUJĄCY UDZIAŁ

W SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

MÓJ ZAWÓD- MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, który zachęci młodzież do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym, który odbędzie się w drugiej połowie marca.

I. Organizatorzy:

Pani Marta Cebulak

II. Cele konkursu:

 rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych, plakatów multimedialnych,

 zachęcanie do korzystania z nowoczesnych technologii i programów multimedialnych np. Canva,

 rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności.

III. Zasady uczestnictwa:

 Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas ZS w Wysokiej.

 Prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice plastycznej lub multimedialnej, w określonym wymiarze.

 Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę. Plakaty wykonane za pomocą programów komputerowych należy wydrukować

i przynieść do szkoły w formie papierowej,

 Prac nie należy zwijać w rulon czy też składać.

IV. Technika wykonania i forma prac:

 przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie plakatu w formacie A4,

 do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,

 praca może zostać wykonana dowolną techniką plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż,

techniki mieszane oraz oraz multimedialną.

 prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

V. Treść palaktu:

Na plakacie należy zamieśćić między innymi poniższe informacje:

 nazwę konkursu SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY: „MÓJ ZAWÓD- MOJA PRZYSZŁOŚĆ”,

 termin składania prac: 12.03.2024,
 informacje o regulaminie konkursu, na stronie szkoły itp.

VI. Termin oddawania prac:

Prace należy oddać do pani Marty Cebulak w terminie do 12 marca 2024r.

VII. Jury:

Oceny prac w dokonuje jury powołane przez organizatorów.

VIII. Nagrody:

Zostaną przyznane trzy nagrody główne. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, upominki i punkty z zachowania za udział w konkursie.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu.

 Dostarczone na konkurs prace będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez

organizatora.

 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 19.03.2024 r.

 Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły, Facebooku i Instagramie.

 Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie

przechodzą na jego własność.

 Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły.

X. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.